Vědci zkoumají Komenského korespondenci

26. 11. 2014

Jan Amos Komenský byl jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Literární dědictví, které zanechal, je velice obsáhlé a působivé. Kromě jeho nejdůležitějších děl se v současnosti bádá nad jeho korespondencí, kterou udržoval s významnými učenci z celé Evropy. Na Oxfordské univerzitě vznikají dokonce internetové databáze o jeho dopisech.

Dne 29. října se uskutečnila první přednáška na téma Jan Amos Komenský a korespondenční sítě evropské republiky učenců, vedená PhDr. Vladimírem Urbánkem, Ph.D.  Zmapovala geografický rozsah Komenského korespondenčních kontaktů v kontextu republiky učenců 17. století a některých z jejích klíčových protagonistů. PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., vedoucí Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku z Filosofického ústavu Akademie věd České republiky (AVČR), dále rozebral zejména Komenského styky s významnou skupinou učenců v Gdaňsku a s londýnským okruhem Samuela Hartliba.

Obor, který analyzuje data

S přednáškou Digitální analýza a vizualizace raně novověké učenecké korespondence na ni 5. listopadu navázala Mgr. Iva Lelková, Ph.D., z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AVČR. Ve své přednášce představila několik projektů z rychle se rozvíjejícího oboru „digital humanities“, který se mimo jiné zabývá analýzou dat z humanitních oborů, jejich vizualizacemi, digitalizací a rozborem textu. „Digital humanities kombinují metodologie z humanitních oborů s nástroji IT technologií. Výstupy takovýchto projektů jsou metadata, multimédia nebo interaktivní softwary. Dosud nevyřešenou otázkou je hodnocení takových výstupů, za kterými se často skrývá mnohaleté badatelské úsilí, v rámci systému hodnocení české vědy,“ dodává Mgr. Iva Lelková, Ph.D

Online databáze korespondencí

Na přednášce byly představeny tři projekty od Cultures of Knowledge (Oxford University) http://www.culturesofknowledge.org/, http://republicofletters.stanford.edu/ a http://ckcc.huygens.knaw.nl/epistolarium/.

Oddělení pro komeniologii poslední čtyři roky spolupracuje s projektem Cultures of Knowledge. V jeho rámci byla vytvořena online databáze korespondence J. A. Komenského, kterou je možné nalézt na http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/.

Marie Csöszová
studentka FF, praktikantka zpravodaje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět