V. workshop projektu POSTA se zaměřil na komunikaci

9. 07. 2014

Workshop projektu POSTA se uskutečnil dne 29. května, účastníky byli akademičtí pracovníci univerzity, studenti doktorského studijního programu Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) a Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI), ale také odborníci z praxe.

Žijeme v informační společnosti a množství informací, se kterými se setkáváme, je nesrovnatelně obsáhlejší než dříve. Nové informace přijímáme řadou cest – pomocí cíleného vzdělávání, pomocí pozorování ostatních, vnímáním našeho okolí nebo na základě dedukce z informací předchozích.

Z výčtu je zřejmé, že jedním z pojetí informace je informace komunikační, kterou získáme v rámci procesu lidské komunikace díky osobnímu kontaktu. A i v dnešní moderní společnosti stále zůstává osobní kontakt důležitou možností přenosu informací a umožňuje také díky interakci praktické používání informací.

Posílení spolupráce

I mezi akademickými pracovníky, studenty a zástupci odborné veřejnosti je přínosné navazovat osobní kontakty a předávat si přímo informace. V rámci projektu POSTA (Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0107) se prostorem pro osobní setkání stal v pořadí již pátý workshop.

Workshop byl tvořen souborem přednášek a v jeho úvodu vystoupil děkan dopravní fakulty doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., který přivítal přítomné účastníky a hovořil o potřebě prohlubování a udržování kontaktů v rámci akademického prostředí i mezi akademiky a odbornou veřejností. Vystihl tím a shrnul podstatu projektu, který slouží k posílení spolupráce a prohloubení vztahů mezi Univerzitou Pardubice, partnerem projektu Technologickou platformou Interoperabilita železniční infrastruktury a dalšími domácími i zahraničními institucemi ze sféry vzdělávací, výzkumné i komerční.

Diskuse účastníků

Po úvodním slovu děkana a manažera projektu Ing. Petra Vršanského dále prostor patřil jednotlivým účastníkům, kteří své kolegy postupně seznamovali s přínosy svých zahraničních pobytů či tuzemských kurzů, konferencí a stáží z nejrůznějších oblastí.

Mezi diskutovaná témata patřila problematika handicapovaných osob, jejich pohybu v rámci města a využívání městské dopravy osobami se sníženou schopností a pohybu a orientace, diskutovány byly přínosy ze zahraničních stáží a nově navázané kontakty, kterých je možné do budoucna využít, přínosy školení zaměřených na vibrace a specializované softwary nebo konferencí zaměřených na oblast informačních technologií.

Účastníci zdůrazňovali přínos projektu pro další rozvoj výuky na Univerzitě Pardubice a vedli diskusi o vytváření partnerství a sítí a zachování dlouhodobé udržitelnosti projektu.

Ing. Monika Eisenhammerová
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět