Jak si osvojit angličtinu? Poradila mezinárodní odborná konference

11. 06. 2015

Angličtina je velmi rozšířeným světovým jazykem. Mluví se jí v mnoha zemích, slouží jako úřední jazyk a zpravidla také jako univerzální dorozumívací prostředek. Hlavní roli sehrála angličtina také na mezinárodní odborné konferenci na Fakultě filozofické. Na ní se potkali odborníci z Česka i zahraničí a společně diskutovali problematiku osvojování angličtiny jako cizího jazyka. Narazili přitom na její výuku, proces učení nebo roli motivace v jejím učení.

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v prostorách Univerzitní auly Univerzity Pardubice konala vědecká konference English acquisition and corpora building (Osvojování angličtiny a tvorba jazykových korpusů), kterou organizoval tým Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické, PaedDr. Monika Černá, Ph.D., PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., a Mgr. Jaroslava Ivanová, M.A., Ph.D., jako součást výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou ČR. Konferenci zahájil děkan fakulty prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., pod jehož záštitou se konference konala. Účastníky dále přivítala vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky doc. PhDr. Šárka Bubíková, Ph.D., která všem popřála plodný průběh konference.

Slova se ujalo 24 odborníků z pěti zemí

Program konference začal dvěma stimulujícími plenárními přednáškami. První z nich, Focus on internal factors in foreign language learning, přednesla doc. PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě, která představila vybrané vnitřní faktory a jejich vliv na osvojování angličtiny jako cizího jazyka. Ve druhé přednášce nazvané Spoken learner corpora: Design, applications and challenges nás Václav Březina, Ph.D. z univerzity v Lancasteru seznámil s procesem vytváření The Trinity Lancaster Corpus, což je korpus mluveného jazyka o rozsahu 2,5 miliónů slov pocházejících od 1 200 studentů angličtiny, jejichž mateřským jazykem není angličtina.

Konference dále pokračovala ve třech souběžných sekcích sdružujících tematicky podobně zaměřené příspěvky. Na konferenci přednášelo 24 odborníků z pěti zemí – kromě České republiky bylo zastoupeno Slovensko, Španělsko, Velká Británie a Spojené arabské emiráty. Prezentující se zabývali různými aspekty osvojování si angličtiny jako cizího jazyka a vytváření jazykových korpusů.

Studentky a studenti vítáni

Po akademickém programu konference následovalo kulturní vystoupení a pohoštění. S organizací konference velmi efektivně pomáhaly studentky Katedry anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické. Bylo potěšující, že jsme mohli přivítat mezi účastníky konference i studenty anglické filologie či učitelství anglického jazyka.

PaedDr. Monika Černá
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět