Kutná Hora hostila konferenci o restaurování a ochraně uměleckých děl

9. 01. 2015

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se uskutečnil 9. ročník konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2014. Cyklus konferencí pořádá o.s. Artefakt, sdružení pro ochranu památek, které založili absolventi litomyšlské restaurátorské školy v roce 2006.

Každý ročník má nějaké nosné téma reflektující aktuální problematiku v oblasti restaurování a péče o památky. Spolupořadatelem akce byla Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Téma letošního ročníku bylo velmi atraktivní – čištění uměleckých děl.

Na konferenci vystoupilo několik předních odborníků z oblasti restaurování a památkové péče, kteří byli doplněni, jak bývá každoročně zvykem, mladými restaurátory. Ti zde prezentovali několik zajímavých projektů, ve kterých hlavní roli hrálo čištění povrchu nebo odstraňování druhotných zásahů z restaurovaných objektů. Vzhledem k rozsahu tohoto článku se nelze věnovat všem referátům, které na konferenci zazněly, ale lze snad upozornit na ty nejzásadnější.

Problematika čištění v historii

O úvodní exkurz do problematiky čištění památek se postaral PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ, ú.o.p. v Brně, který ve své úvodní poznámce upozornil na problematiku čištění jako na fenomén provázející zájem o ochranu památek již od nejstarších dob. Připomněl nezastupitelný přínos zakladatele „moderní památkové péče“ Aloise Riegla a jím poprvé exaktně formulovanou hodnotu stáří. Zmínil neblahou etapu purismu, během které docházelo ve jménu restaurování k odstraňování hodnotných druhotných (někdy i původních) povrchových úprav památek. V této souvislosti upozornil na „památný článek Na původní kámen očistiti Václava Wagnera z roku 1937, jenž se v souvislosti s kamennými součástmi památek obrací proti tehdy běžné praxi odstraňování povrchových úprav.“

Příspěvek o mikroemulzích

V druhém dopoledním bloku, věnovaném technologickým aspektům čištění uměleckých děl, přiblížil doc. Petr Kotlík z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze možnosti využití mikroemulzí při čištění památek. V příspěvku shrnul základní kritéria pro výběr jednotlivých složek mikroemulzí používaných pro odstraňování organických látek z povrchu materiálů památkových objektů. Popsal princip jejich působení a na praktických příkladech doložil možnosti jejich použití v restaurátorské praxi.

Po přednáškách diskuse

V odpoledním bloku zaměřeném na „case studies“ restaurátor Josef Čoban obeznámil přítomné mj. se způsobem odstraňování nitrocelulózových laků z dekorativní nástěnné malby v interiéru měšťanského domu v Praze na Malé Straně. Otevřel tak sled prezentací reflektujících čištění na příkladech z praxe a taktéž prostor pro širokou diskusi nad praktickými aspekty čištění památek.

Fakultu restaurování zastupovali Mgr. art. Luboš Machačko s tématem čištění barokních olejomaleb, Mgr. art. Jakub Ďoubal, PhD., který představil možnosti čištění povrchu kamenných objektů a studentky Kateřina Šikolová a Kateřina Beranová s problematikou čištění povrchu uměleckých děl vytvořených z papíru. Kromě přednášek a referátů došlo v odpoledních hodinách i na diskusi nad záměrem ustavení České komory restaurátorů, ve které vystoupili především Mgr. Jakub Ďoubal (o.s. Arte-fakt), Mgr. Radomir Slovik (proděkan FR) a Jan Knorr, ak. mal. (VOŠ restaurátoská v Brně). Cílem diskuse bylo vyjasnit postoje a stanoviska účastníků k aktuálním snahám o úpravu organizace oboru restaurování a ke směru jeho dalšího rozvoje.

Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl 2014 přilákala i letos velký počet účastníků. V Kutné Hoře se sešlo celkem na 140 posluchačů z řad restaurátorů, památkářů, technologů a studentů restaurátorských škol. K velké radosti organizátorů se mezi přednášejícími – předními odborníky z oblasti péče o památky – neztratili ani studenti Fakulty restaurování.

Sborník z konference se všemi příspěvky lze nalézt na http://www.arte-fakt.cz/a%20sborniky%20z%20konference.html

Mgr. art. Luboš Machačko
Katedra chemické technologie FR
předseda os. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět