Fakulta zdravotnických studií hostila v dubnu dvě odborné konference

10. 07. 2015

Dne 23. dubna se na Fakultě zdravotnických studií (FZS) uskutečnila X. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů a zároveň II. Mezinárodní konference s tématem Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě.

Akci zahájili prorektorka pro rozvoj Univerzity Pardubice doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., děkan FZS prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská. Slavnostního zahájení se zúčastnili významní hosté z Pardubické nemocnice, a.s., která byla hlavním partnerem konference, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, a.s. MUDr. Tomáš Gottvald, náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Lucie Mlatečková a koordinátorka kvality Mgr. Kateřina Fialová.

Soutěžní přehlídka studentských odborných prací
Celostátní studentské konference se zúčastnilo se celkem 89 studentů z FZS a dalších vysokých škol. Se soutěžními příspěvky vystoupilo 16 studentů a studentek ze čtyř univerzit v České republice a 1 studentka ze Slovenské republiky. FZS reprezentovali studenti, kteří se umístili na předních místech fakultního kola studentské vědecké soutěže, konaného na půdě FZS dne 23. března – Lucie Petřinová a Lukáš Hubálek z bakalářských studijních programů a Bc. Tereza Červinková a Bc. Eva Vydrželová z magisterských studijních programů. Další účastníci soutěže byli z Masarykovy univerzity v Brně, ze Západočeské univerzity v Plzni, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jeseniovy lekárské fakulty v Martině. Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedou komise byl plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. z Univerzity obrany v Hradci Králové. Dalšími členy odborné komise byli PhDr. Kateřina Čermáková, DiS. z FZS, doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. z Masarykovy univerzita v Brně, Mgr. Eva  Pfeffrová ze Západočeské univerzity v Plzni a Mgr. Eva Urbanová, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jesseniovy lekárské fakulty v Martině.

V kategorii magisterských programů „zabodovaly“ studentky z FZS
Na 1. místě v soutěži studentů bakalářských studijních programů se umístila Anna Šrenkelová s prezentací Rodička a podporná osoba pri pôrode, z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jesseniovy lekárské fakulty v Martině, 2. místo obsadila Marie Kodetová z Masarykovy univerzity v Brně se sdělením Korekce vrozených poruch barvocitu pomocí barevných filtrů typu ChromaGen, na 3. místě se umístila Lada Stuchlá ze Západočeské univerzity v Plzni s přednáškou Vliv alkoholu a kouření na vývoj plodu.

Mezi studenty magisterských studijních programů se na 1. místě umístila, Bc. Tereza Červinková z FZS s prezentací Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště, 2. místo obsadila Bc. Barbora Osičková z Masarykovy univerzity v Brně s přednáškou Chromagenové filtry a jejich vliv na rychlost čtení u dětí, na 3. místě se umístila Bc. Eva Vydrželová z FZS se sdělením Vliv II. světové války na život přeživších.

Prezentace všech zúčastněných studentů měly vysokou odbornou úroveň. Pro studenty bylo přínosem vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce před zkušenými pedagogy i před studenty naší fakulty i jiných vysokých škol.

Mezinárodní konference zhodnotila kvalitu péče z různých aspektů
Program mezinárodní konference byl rozdělen do 3 bloků. První blok vyzvaných přednášek zaměřených na kvalitu péče otevřel prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. přednáškou o principech individualizované ošetřovatelské péče, navázal na něj prof. Wilfried von Eiff z německé Univerzity Münster s příspěvkem zaměřeným na hodnocení rizik ve zdravotnických zařízeních. Současný stav vzdělávání a kompetence dětských sester v Česku a na Slovensku prezentovaly PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. z Ostravské univerzity v Ostravě a doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, Ph.D. z Katolické univerzity v Ružomberoku. Druhý blok přednášek se tematicky zaměřil na kvalitu péče o ženu, třetí blok na kvalitu péče o dítě. Velmi přínosnými a kladně hodnocenými součástmi programu byly komentovaná posterová sekce a panelová diskuse. Účastníci konference slyšeli celkem 25 příspěvků prezentovaných odborníky z Čech, Slovenska, Turecka, Portugalska, Finska a Německa. Jednacím jazykem byla čeština, angličtina a slovenština.

Letošní ročník obohatil konkrétní pohled odborníka z praxe
Součástí konference bylo odborné sdělení odborníka z praxe MUDr. Kateřiny Vítkové z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Císařský řez z pohledu rodičky. Letošní inovací byla prezentace studentek doktorského studijního programu Postgraduální studium na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kterou přednesly Bc. Petra Pavlová a Bc. Eva Sedláčková z FZS.

Konference se konaly v rámci projektu OP VK, „Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice“, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0265. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Konference se konala pod záštitou Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.

Organizační a vědecký tým konference je připraven pokračovat v dlouholeté tradici i příští rok. Již teď pracuje na přípravě III. Mezinárodní konference a XI. Celostátní studentské vědecké konference, které jsou plánovány na 20. a 21. 4. 2016.

Ing. Eva Kynclová, Mgr. Jan Pospíchal
Organizační výbor konference
Fakulta zdravotnických studií UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět