Centrum transferu technologií a znalostí získalo pro univerzitu 20 mil. Kč na projekty Proof-of-Concept

15. 12. 2015

Projekt zpracovaný Centrem transferu technologií a znalostí (CTTZ) s názvem „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ se v soutěži Technologické agentury ČR (TA ČR) umístil na 7. místě mezi 24 projekty podanými výzkumnými organizacemi v České republice.

V rámci druhé veřejné soutěže TA ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, Podprogramu 1, bude finančně podpořeno celkem 11 projektů, mezi nimi projekt Univerzity Pardubice. Univerzita Pardubice získala finanční podporu pro roky 2015 – 2019 ve výši 20 415 500 Kč, kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UPa.

Projekty cílí na praktickou využitelnost výsledků vědy a výzkumu

CTTZ pro projekt GAMA zajišťuje všechny náležitosti související s administrací dílčích projektů. Zabezpečuje příjem návrhů dílčích projektů, jejich evidenci, provádí jejich posouzení a předkládá Radě pro komercializaci návrhy k rozhodnutí. Po schválení dílčího projektu Radou pro komercializaci zajišťuje administraci dílčího projektu a je zodpovědné za dodržování stanovených pravidel při financování dílčích projektů a následné finanční vypořádání s poskytovatelem.

Jednotlivé dílčí projekty budou zaměřeny na ověření praktické využitelnosti výsledků vědy a výzkumu (VaV), které mají vysoký komerční potenciál v nových či zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou, zvyšující konkurenceschopnost těchto výrobků či služeb. Podprogram 1 tak systémově podporuje jednotlivé fáze VaV počínaje dosažením prakticky využitelného výsledku VaV a konče ověřením komerčních aplikací v podobě modelu, funkčního vzorku či prototypu.

Do první výzvy přišlo 19 návrhů ze 3 fakult 

Dne 15. září 2015 byla na univerzitě vyhlášena první interní výzva k předkládání návrhů dílčích projektů. Alokace pro tuto výzvu byla stanovena na 10 miliónů korun. Příjem návrhů dílčích projektů probíhal do 14. října. Celkem bylo podáno 19 návrhů dílčích projektů ze tří fakult (16 FChT, 2 FEI a 1 FZS). Výše požadované finanční podpory dosáhla 28,7 mil. Kč. Rada pro komercializaci Univerzity Pardubice, odborný poradní orgán rektora ve vztahu ke komercializaci vědy a výzkumu, v souladu se Směrnicí č. 1/2014 Ochrana práv duševního vlastnictví hodnotila podané návrhy dílčích projektů z hlediska vhodnosti pro projekt GAMA, technologie, výstupů, rizik komercializace, řešitelského týmu a realizovatelnosti a v závěru listopadu rozhodla o udělení podpory osmi nejlépe hodnoceným návrhům dílčích projektů s vysokým komerčním potenciálem (6 FChT, 1 FEI, 1 FZS). Jejich realizace je plánována od počátku roku 2016.

Výsledky 1. interní výzvy k předkládání dílčích projektů v rámci projektu GAMA (projekt č. TG02010058 Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice)

Projekty, které Rada pro komercializaci vybrala k podpoře

Pořadí

Název projektu

Hlavní řešitel

1.

Magneticky aktivní TiO2 nanomateriály pro přípravu bioaktivních proteinů a dalších biopolymerů pro biotechnologické a medicínské aplikace

prof. RNDr. Zuzana Bílková Ph.D. (FChT/Katedra biologických a biochemických věd)

2.

Potvrzení konceptu technologie pro snížení toxicity paracetamolu

doc. RNDr. Tomáš Roušar Ph.D. (FChT/Katedra biologických a biochemických věd)

3.

Nové směry esterifikace laktidů - příprava laktyllaktátů s vyšší přidanou hodnotou

prof. Ing. Aleš Růžička Ph.D. (FChT/Katedra obecné a anorganické chemie)

4.

Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi

doc. Ing. Ladislav Burgert CSc. (FChT/Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

5.

Optimalizace syntézy Corey Alkoholu-A(-), vstupního materiálu pro výrobu humánních a veterinárních léčiv

doc. Ing. Aleš Imramovský Ph.D. (FChT/Ústav organické chemie a technologie)

6.

Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod

doc. Ing. Tomáš Weidlich Ph.D. (FChT/Ústav enviromentálního a chem. inženýrství)

7.

Přenosný audiometr

Ing. Lukáš Čegan Ph.D. (FZS/Katedra informatiky, managementu a radiologie)

8.

Systém ochrany inteligentních Smart Grid sítí za využití softwarově definovaných sítí

Mgr. Josef Horálek Ph.D. (FEI/Katedra informačních technologií)

Realizace projektu GAMA na Univerzitě Pardubice pomůže vytvořit a stabilizovat dlouhodobě životaschopný systém podpory ověřování praktické využitelnosti dosažených výsledků aplikovaného výzkumu. Jednak budou akcelerovány komerčně nejnadějnější dílčí projekty, u kterých není ve finančních zdrojích univerzity k dispozici dostatek prostředků k ověření aplikačního potenciálu a pro následnou komercializaci. Především však realizace projektu umožní dokončení komplexního systému vyhledávání, evaluace, ověřování, zajišťování ochrany duševního vlastnictví a komercializace prakticky využitelných výsledků VaV na Univerzitě Pardubice včetně pilotního ověření managementu stabilního a udržitelného „inovačního a komercializačního fondu' univerzity, který bude postupně naplňován příjmy z prodeje duševního vlastnictví vytvořeného mj. v rámci dílčích projektů. Projekt GAMA tak navazuje na dříve realizovaný projekt OP VaVpI, který umožnil vybudovat CTTZ.

Druhá výzva přijde v polovině příštího roku

Vyhlášení druhé interní výzvy k předkládání návrhů dílčích projektů je předběžně plánováno na druhou polovinu roku 2016. Pro zájemce o realizaci dílčích projektů proof-of-concept CTTZ připraví sérii interaktivních seminářů zaměřených na témata jako příprava žádosti o finanční podporu dílčích projektů, směřování k praktické aplikaci, ochrana výsledků VaV, možnosti komercializace výsledků VaV, rešerše na stav techniky, marketingová studie pro projekt VaV apod.

Projekt GAMA přináší do akademického prostředí prvky „podnikatelského myšlení”, což je – jak ukazují zkušenosti ze zahraničí – v přiměřené míře žádoucí a prospěšné pro zvyšování kvality vysokých škol. Bude-li komercializace výsledků dílčích projektů úspěšná, čeká na řešitele finanční odměna v souladu se směrnicí univerzity č. 1/2014.

Činnost CTTZ za rok 2015:

  • administrace zakázek v rámci doplňkové činnosti včetně smluvního výzkumu v celkovém objemu cca 10 mil. Kč
  • získán projekt TA ČR GAMA v hodnotě 20,4 mil. Kč
  • 200 vytvořených či revidovaných smluv (licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví; smlouvy o provedení výzkumu; smlouvy k projektům aplikovaného výzkumu – TAČR, rezortní programy; autorské smlouvy o dílo a licenční smlouvy; smlouvy k projektům základního výzkumu – GAČR aj.; ostatní typy smluv – zejm. obecné smlouvy o spolupráci)
  • 1000 poskytnutých konzultací v oblasti transferu technologií
  • jednání s českými i zahraničními společnostmi o prodeji licencí, projektech společného výzkumu a zakázkách smluvního výzkumu
  • 14 pořádaných či spolupořádaných akcí na téma ochrany duševního vlastnictví, komercializace a podpory podnikání

Ing. Michal Svoboda
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět