Vzkazy vězňů z Terezína zkoumá i student Fakulty restaurování

9. 03. 2015

Patří ke smutné a kruté historii naší země. Někdy je to jedno slovo, věta, znak. Ti, co prošli terezínským ghettem, je zde vryli do zdí. Jako odkaz budoucím generacím. A právě na záchraně těchto nápisů a kreseb se podílí Fakulta restaurování.

Autorkou iniciativy záchrany dochovaných stop terezínského ghetta je Ing. Uta Fischer z berlínské soukromé architektonické kanceláře WILDFISCH, která se tímto tématem zabývala již v rámci projektu „Materiální svědectví a stopy ghetta Terezín 1941-1945“. Ta také oslovila ateliér Konzervování a restaurování nástěnných maleb a barevných povrchů architektury drážďanské Hochshule für Bildende Künste, v jehož čele stojí profesor Thomas Danzl. Společně vybrali jako cílový objekt průzkumu jednu z nejohroženějších a zároveň nejzajímavějších součástí, část Terezínské pevnosti – Poternu 3. Velkou část ze země dostupných kamenných prvků pokrývají četná rytá reliéfní graffiti (nápisy a kresby), z nichž většina pochází z období 2. světové války, kdy „Poternu 3“ hlídala stráž tvořená židovskými vězni.

Mezinárodní průzkum

Tuto část objektu podrobují průzkumu dvě studentky z drážďanské školy, věnující se oboru Restaurování nástěnné malby, a Pavel Mrověc, který na Fakultě restaurování studuje obor Restaurování kamene a souvisejících materiálů. „Tyto dva obory jsou v kooperaci konfrontovány právě v jednotlivých úkolech restaurátorského průzkumu. Zástupci obou odvětví restaurování skládají dohromady, na základě svých odlišných znalostí a zkušeností s materiálem, výslednou mozaiku průzkumu,“ přibližuje práci restaurátorů Mgr. art. Jan Vojtěchovský z Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita Fakulty restaurování.

Působivé dokumentační vzkazy

Graffiti často obsahují jména měst, ze kterých patrně jejich autoři pocházeli, někdy i erby. Často se objevuje také datace, kdy konkrétní vzkaz vznikl, což je samozřejmě samo o sobě cenným historickým dokumentem. Vzkazy jsou vyrytév češtině nebo němčině. „Některé graffiti jsou velmi kvalitně provedené. Vyskytují se mimo jiné i různé symboly, jako např. sedmiramenný svícen nebo strom. Z těch celistvějších je zvláště působivý vzkaz Brána střežena stráží ghetta L. P. 1944,“ zmiňuje jeden z nápisů student Fakulty restaurování Pavel Mrověc a dodává: „Velmi působivé jsou také figurální reliéfní kresby, kde se vězni zřejmě navzájem portrétovali a k nim přidružený nápis Kameraden. U některých předpokládáme vznik před druhou světovou válkou – např. malované graffiti s letopočtem 1921, u některých lze naopak předpokládat, že jsou poměrně novým dílem návštěvníků objektu. Je zde i jeden nápis provedený sprejerem, u kterého lze taktéž předpokládat, že je novodobý.“

Nepříznivé vlivy ničí minulost

Restaurátoři spolupracují také s Klubem Vojenské Historie – Pevnost Terezín, jehož náplní je propagovat, zpřístupňovat, udržovat a opravovat pevnost. S občanským sdružením, zastoupeným J. Smutným, konzultují povahu a původ originálních materiálů i detailní historii objektu až do současnosti.

Díky získaným informacím a fotodokumentaci mohou lépe posoudit příčiny degradace materiálu. Objekt byl několikrát v posledních desetiletích postižen záplavami, což je hlavní příčinou havarijního stavu zdiva a kamenných prvků.

Odborníci se potýkají s problémy, které výzkum provází, a to s popisem a posouzením jednotlivých typů poškození u různých materiálů (na pískovcových blocích, cihlách, zbytcích historické omítky). Řeší řadu problémů od komplexně stavebních – zavlhčení celého objektu přes statiku až po praskliny a poškození pískovcových bloků apod. „Hlavním úkolem je však v současné době důkladná dokumentace stavu graffiti. Jsou to stopy historie, které vzhledem k postupující degradaci doslova mizí před očima,“ říká Pavel Mrověc.

Zajímavosti o poterně 

  • Slovo poterna má svůj původ ve francouzštině a rozumí se jí „tajná výpadová branka pevnosti“
  • Terezínská poterna s č. 3 pochází z konce 18. století a prochází jedním ze zpevněných valů opevnění
  • Plášť chodby, který je, stejně jako opevnění, z většiny tvořen cihlami, je na ve své vnější části zakončen pískovcovým portálem.
  • Dochovaná graffiti obsahují jména, data, geografické údaje o původu vězňů, hesla, vzkazy, či dokonce obrazové prvky, z nichž některé obsahují i figurální výjevy
  • Nápisy a kresby mají dokumentační, ale i uměleckou hodnotu

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Text vznikl ve spolupráci s Fakultou restaurování


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět