Mezinárodní konference dopravní fakulty řešila problematiku poštovních služeb

23. 09. 2016

Další ročník mezinárodní konference IPoCC 2016 pořádala v polovině září Dopravní fakulta Jana Pernera a na půdu univerzity se tak sjela stovka odborníků z Česka a Evropy. Společně se během dvou dnů zabývali problematikou poštovních služeb a e-komunikací, novými trendy i tím, kam se ubírá věda a jak její poznatky aplikovat do praxe.

Konferenci IPoCC (International Postal and e‑Communications Conference) pořádá od roku 2006 ve dvouletých cyklech pravidelně Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera. Ta letošní se konala  13. a 14. září a charakterizovalo ji motto „Role intelektuálního kapitálu ve spojích“. Odbornou veřejnost seznámila především s novými trendy vědeckých poznatků zejména v oblasti poštovních služeb a možnostmi jejich aplikace v praxi. Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a děkana Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Iva Drahotského, Ph.D.

Konference přinesla několik témat

Úvodním tématem tohoto ročníku konference byla problematika regulace sektoru poštovních služeb jak na evropské, tak národní úrovni, především pak v souvislosti s chystanou regulací segmentu balíkových zásilek. Druhým nosným tématem konference byla problematika logistiky v e-commerce, která byla na konferenci řešena jednak formou samostatných prezentací zástupců e-shopů, logistických operátorů či zástupců akademické sféry a pak také formou diskuse u kulatého stolu s vybranými odborníky z praxe. Tradičním tématem řešeným na konferenci IPoCC byla také problematika automatické identifikace se zaměřením na oblast logistiky, resp. poštovních služeb. Vzhledem k mottu letošního ročníku konference rezonovalo v řadě příspěvků napříč celým programem konference téma související s rozvojem intelektuálního, resp. lidského kapitálu v sektoru poštovních služeb.

Hosté z Česka i Evropy

Konference se zúčastnilo cca 90 hostů reprezentujících národní poštovní operátory (Česká pošta, Slovenská pošta, Hrvatska pošta atd.), alternativní operátory poskytující poštovní a expresní služby (Česká distribuční, Mediaservis apod.), firmy participující na zabezpečení logistických činností pro e-commerce a předmětně příslušné subjekty a instituce (e-shopy, provozovatele alternativních distribučních sítí, logistické operátory apod.), dále státní správu v oblasti poštovních služeb (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český telekomunikační úřad, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR apod.) a v neposlední řadě také výzkumné ústavy a tuzemské a zahraniční univerzity a vysoké školy. 

Program zpestřily videokonference

Letošní ročník konference IPoCC  zahájil doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice svým úvodním slovem. Poté následovala první ze dvou videokonferencí, které organizátoři nově zařadili do programu konference. Prvním virtuálním řečníkem v rámci konference IPoCC byl Jan Bart Henry, vedoucí pro záležitosti EU nizozemské pošty (PostNL), který z Bruselu hovořil o tvorbě politiky EU v oblasti poštovních služeb.

Následně již fyzicky v konferenční místnosti vystoupili řečníci na téma regulace sektoru poštovních služeb, jako např. Ing. Hana Hankiewiczová, ředitelka odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb s tématem „Návrh nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků a pohled regulátora na vybraná ustanovení“ či Bc. Martin Dzúr, MBA jednatel společnosti Mediaservis, s.r.o. s tématem „Pozice alternativního poštovního operátora na českém poštovním trhu“.

Jak pracují s lidským kapitálem národní poštovní operátoři ČR a SR představili ve svých prezentacích Mgr. Zdeněk Salcman, vedoucí Odboru programy rozvoje lidských zdrojů České pošty, s.p. a Ing. Jana Loučková, vedoucí odboru vzdelávania a rozvoja Slovenské pošty, a.s.

E-commerce logistika v praxi

Jak již bylo zmíněno výše, druhým nosným tématem letošního ročníku konference IPoCC byla problematika logistiky v e-commerce. Nejprve zazněly samostatné příspěvky představitelů logistického operátora (za společnost Gebrüder Weiss spol. s r.o. vystoupili pánové Miroslav Kratochvíl a Zdeněk Bělohradský s prezentací na téma eFulfillment společnosti Gebrüder Weiss), e-shopu (za společnost ZOOT a.s. vystoupil Ing. Libor Hudeček s prezentací na téma Delivering happiness – logistika, která získá zákazníka), pojišťovací společnosti (za společnost SATUM CZECH s.r.o. vystoupil Martin Slečka, DiS., s prezentací na téma Specifika pojištění malých zásilek) a představitele společnosti Zásilkovna s.r.o. Petra Brandýského s prezentací na téma Prognóza vývoje české e-commerce s dopadem na logistiku.

Diskuse u kulatého stolu

Následně bylo téma logistika v e-commerce detailněji rozebráno v rámci diskuse u kulatého stolu, které se konkrétně účastnili Ing. Vít Bukvic z České pošty, Bc. Martin Dzúr, MBA z IN TIME SPEDICE, Ing. Libor Hudeček ze ZOOT, Ing. Ondřej Vaňha z DPD, Petr Brandýský ze Zásilkovny a doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera, který diskusi, stejně jako celou konferenci, moderoval. V rámci diskuse byly rozebrány aktuální trendy v této oblasti, jako například oblíbenost osobního vyzvednutí zboží na odběrných místech, rozvoj sítě balíkomatů, doručování v časových oknech, ale také trendy o kterých s největší pravděpodobností ještě uslyšíme v budoucnu, jako např. využití dronů, robotů či autonomních dopravních prostředků pro doručování zásilek. Zajímavou diskusi vyvolala otázka životaschopnosti tzv. „crowdingových“ projektů aplikovaných v poslední fázi doručovacího procesu v českém prostředí (tyto projekty jsou v poslední době velmi populární v USA). Velmi zajímavé reakce diskutujících bylo možné zaznamenat při otázce na možnou budoucí spolupráci logistických  operátorů při racionalizaci doručování zásilek v intravilánu měst, zejména s ohledem na minimalizaci dopadu na životní prostředí.

V rámci odpoledního bloku prvního dne konference proběhla i druhá videokonference, tentokráte s náměstkem generálního inspektora poradního a výzkumného ústavu americké pošty (USPS OIG) Mohammadem Adrou, který se ve své virtuální prezentaci nejprve věnoval situaci na poštovním trhu USA s důrazem na současnou i možnou budoucí podobu univerzální poštovní služby a její financování a následně pak také novým trendům e-commerce logistiky.

Přednášky odborníků z univerzit

Druhý den konference byl zahájen tradičním technicko-technologickým blokem přednášek věnovaným zejména problematice automatické identifikace, v rámci kterého vystoupili např. Ing. Roman Hruška, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD., z Žilinské univerzity v Žilině, Ing. Petra Fuchsíková, Ph.D. ze společnosti AutoCont CZ, a.s., či Ing. Tomáš Kubíček ze společnosti smart-TEC GmbH & Co. KG.

Poslední blok přednášek zástupců univerzit odstartoval Karol Achimský z Žilinské univezitě v Žilině, pravidelným účastníkům konference IPoCC dobře známý řečník, který se ve svém zajímavém příspěvku věnoval analýze nezávislosti přepravní doby poštovních zásilek na jejich rozlišujících znacích. Společným znakem vědeckých článků Momcila Dobrodolace z University of Belgrade a Kataríny Mostarac z University of Zagreb bylo použití moderních manažerských metod jako účinného nástroje pro podporu rozhodování při poskytování poštovních a e-commerce služeb poštovními operátory Závěrečné prezentace zástupců Dopravní fakulty Jana Pernera se opět věnovaly problematice lidského kapitálu, kdy nejprve Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D., i za pomoci praktické ukázky, demonstrovala výhody win-win přístupu a následně Ing. Dalibor Gottwald prezentoval výsledky průzkumu, jenž byl v tomto roce Dopravní fakultou Jan Pernera realizován mezi budoucími absolventy středních škol sdružených v Asociaci středních poštovních škol informačních technologií, telekomunikací, poštovnictví,  peněžnictví a logistiky s cílem odhalit motivy jejich jednání při rozhodování o své budoucnosti po absolvování střední školy.

Přínosné setkání

Oficiální část programu konference byla doplněna společenským večerem, který se konal v prostorách pardubického zámku, kde měli účastníci konference příležitost osobně diskutovat nastíněná témata konference. Vzhledem k tématu konference byly však i v rámci společenského večera pro účastníky konference připraveny aktivity, které jim měly zábavnou formou demonstrovat možnosti a význam rozvoje lidského kapitálu.     

Závěrem lze konstatovat, že významným přínosem této konference bylo zejména zprostředkování setkání všech zainteresovaných subjektů a podnětná diskuse k rozličným tématům aktuálním pro sektor poštovních služeb a e-komunikací. Kompletní program jednání včetně samotných prezentací jednotlivých řečníků je k dispozici na stránkách konference http://ipocc.upce.cz v sekci program konference.

Konference IPoCC 2016 tak pokračovala ve snaze rozvíjet spolupráci mezi akademickými a výzkumnými pracovišti a podniky z praxe a upevnila povědomí o Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice jako o místu vzdělávání budoucích odborníků sektoru pošt a elektronických komunikací a výzkumu v této oblasti, což je naším dlouhodobým cílem.

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
odborný garant konference, Dopravní fakulta Jana Pernera UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět