Odborníci na pigmenty a práškové materiály představili novinky v oboru

20. 10. 2016

Odborníky z řady univerzit a vysokých škol, kteří se zabývají problematikou speciálních anorganických pigmentů a práškových materiálů, přilákala v druhé polovině září do Pardubic již 18. konference na toto téma. Setkání se konalo na Fakultě chemicko-technologické a přítomní na něm představili výsledky svých prací, sdíleli své zkušenosti a vzájemně se obohacovali.

21. září 2016 se tak téměř 40 účastníků sešlo v posluchárně C3 na Fakultě chemicko-technologické, aby získali nové informace z oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací, metod hodnocení nejen pigmentů, ale také surovin, které se pro výrobu pigmentů používají. V programu zazněly také poznatky z oblasti keramiky či ekologických aspektů a zpracování odpadů. Konala se tu 18. konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech.

Přijeli i odborníci ze Slovenska

Mezi účastníky nechyběli zástupci Hutnické fakulty Technické univerzity v Košicích, Ústavu anorganické chemie SAV v Bratislavě, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze a samozřejmě studenti a pracovníci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, konkrétně z ústavu environmentálního a chemického inženýrství, ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek a katedry anorganické technologie.

Zaujala profesorka Kalendová

V rámci letošního ročníku konference bylo prezentováno celkem 16 plakátových sdělení. Texty nejen posterů, ale také přednášek byly vydány ve sborníku, který obsahuje 123 stran. Na konferenci zaznělo celkem 9 odborných přednášek, ze kterých nejvíce účastníky zaujala přednáška věnovaná povrchovým úpravám kovových materiálů, kterou prezentovala prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., z Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek domácí Fakulty chemicko-technologické. Zajímavá přednáška zazněla také z Ústavu skla a keramiky VŠCHT, kterou přednesla Ing. Alexandra Kloužková, CSc., v níž přítomným představila přípravu dentálních kompozitů. V přednáškovém bloku zaznělo mnoho podnětných informací, které se týkaly charakterizace práškových materiálů a metod, které se používají pro jejich studium, ať už se jedná o sledování složení, struktury, adsorpčních schopností, vybraných fyzikálně-chemických vlastností, testování chování látek v závislosti na teplotě či jejich termické stability.

O konferenci se zajímali i studenti

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že oblast práškových materiálů poskytuje dostatečný prostor pro jejich výzkum, popis v technologických procesech či studium sledovaných vlastností daných sloučenin, stejně tak popis a využití metod pro jejich hodnocení a aplikace, případně nové směry a trendy v uvedených oblastech. Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku konference bylo opět velmi silné zastoupení mladých vědeckých pracovníků a také studentů nejen doktorského studijního programu, ale také magisterského a bakalářského. To je samozřejmě pozitivní zjištění.

Díky za letošní ročník a na viděnou zase za rok

Na tomto místě bych ráda poděkovala všem, kteří se podílí na organizování konference o práškových materiálech, zejména Ing. Žanetě Dohnalové, Ph.D., pod jejíž taktovkou se letošní ročník uskutečnil, a samozřejmě také všem zájemcům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti nás všech by to opravdu nebylo možné. 

Věřím, že v průběhu následujících měsíců se nám podaří získat dostatečné množství výsledků, o které se budeme moci podělit, ať již formou přednášky nebo plakátového sdělení. Přeji nám všem, abychom měli takové poznatky, jež budeme prezentovat na 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, a tím přispějeme k prohloubení kontaktů a spolupráci mezi všemi zúčastněnými pracovišti. Všichni zájemci jsou zváni k aktivní účasti. 

Jak šel čas s konferencí

V letošním roce se uskutečnil již 18. ročník Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Historie konference se datuje od r. 1999, kdy se uskutečnil 1. ročník. Od počátku pořádání konference je její součástí vedle přednáškové části také část posterová, která umožňuje především studentům doktorského studijního programu prezentovat výsledky své vědecké práce a diskutovat o nich s odborníky z praxe. Jak to tak bývá, je snahou hranice neustále posouvat dál, a tak od r. 2002 (4. KSAP) jsou prezentované příspěvky vydávány také ve sborníku konference. A protože je třeba občas něco změnit a inovovat, tak v roce 2008 byl název konference rozšířen na KSAP-PM (konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech), aby v rámci konference mohly zaznít také příspěvky z oblasti keramiky, žáruvzdorných materiálů a dalších práškových materiálů či stavební chemie.

Rok výročí založení České společnosti chemické

Od r. 2014 se pak konference koná ve spolupráci s Českou společností chemickou a v letošním roce to tedy bylo již potřetí. Přitom se jedná o rok, ve kterém Česká společnost chemická slaví 150. výročí svého založení. ČSCh reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v České republice již od druhé poloviny 19. století a je tak nejstarší chemickou odbornou společností, jejíž historie přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872. V současné době je ČSCh jednou z největších odborných společností v České republice.  Jejím cílem je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky dále propagovat. Je potěšitelné, že také naše konference přispěla k rozvoji těchto aktivit a podporuje tak ČSCh jako nositelku tradic českého chemického spolkového života, jak při zahájení konference uvedla prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., členka předsednictva České společnosti chemické.  

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět