Restaurátoři opravili kapli sv. Isidora, za její restaurování možná získají cenu

24. 08. 2016

Nový život vdechl kapli sv. Isidora tým studentů a akademiků Fakulty restaurování. V uplynulých letech se totiž významně podíleli na její obnově a restaurování. Nyní jsou za svou píli a péči odměněni. Kaple je nominována na cenu Národního památkového ústavu a fakulta tak možná rozšíří řady svých ocenění. Jestli si za nelehké a několikaleté restaurátorské zásahy v kapli odnese i tuto cenu, bude jasné už v září.

Kapli sv. Isidora, jež byla ponechána především během 2. pol. 20. stol. na pospas chátrání a devastaci, se rozhodli zástupci obce Křenov v poslední dekádě 20. stol. obnovit a restaurovat. Po úvodních obtížích s financováním projektu byla konečně v roce 2004 započata celková rekonstrukce. Nejprve bylo provedeno provizorní zajištění střechy i interiérové výzdoby. Následovalo zajištění statiky a komplexní oprava exteriéru budovy, tedy fasády a střechy.

Do prací se vložili restaurátoři z Litomyšle

Fakulta restaurování byla k pracím přizvána v roce 2012, kdy provedla komplexní průzkum nemovité interiérové výzdoby, jako jsou nástěnné malby a štukatury a v následujících třech letech postupně tyto prvky restaurovali. „Na restaurování pracovali v jednotlivých fázích jak naši studenti, tak pedagogové. Jmenovitě to byl náš ateliér restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů pod mým vedením a dále ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita pod vedením kolegy Mgr. art. Jana Vojtěchovského. Na průzkumu se podílely i katedry humanitních věd a chemické technologie,“ popisuje postupné zapojení pracovníků fakulty do restaurátorského procesu Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., z Ateliéru restaurování kamene Fakulty restaurování.

Památku nejvíce poškodila voda

Rozsáhlá poškoze­ní interiérové výzdoby památky způsobilo dlouhodobé zatékání vody, které trvalo několik desetiletí. Zasažena byla především západní, částečně i východní část klenby a související partie stěn. Následná vysoká vlhkost způsobila další pro­blémy jako biologické napadení, tedy plísně, řasy, houby, či aktivitu vodorozpustných solí. „Poškození se projevovala rozpojením omítek a štuků i jejich povrchových vrstev, které vyústilo v nejvíce zasažených partiích k úplným ztrá­tám omítek až na cihlové zdivo. Na výzdobu působily i statické problémy budovy projevující se především prasklinami,“ vyjmenovává komplikace restaurátor Mgr. art. Jan Vojtěchovský z ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita téže fakulty. Svůj podíl na dezolátním stavu měli i vandalové. Ti způsobili četná poškození plastik a maleb.

Restaurátorům pomohly i archivní snímky

Restaurování nástěnných maleb a štuků tak probíhalo ve čtyřech etapách mezi lety 2012 a 2015. Týmu se podařilo restaurovat klenby s námětem Devíti andělských kůrů, kde se oba druhy zdobení spojují, i stěny s polychromovanými pilastry a pět nik se štukovými postavami zemědělských patronů se sv. Isidorem v čele. Restaurována byla i sakristie s klenbou zdobenou nízkým štukovým dekorativním reliéfem s motivy čtyř ročních období. „Při restaurování jsme zvolili spíše rekonstrukční přístup, tedy doplňování chybějících partií děl. K tomuto způsobu práce jsme přistoupili na základě skutečnosti, že se jedná o poměrně kompaktně dochovaný interiér poč. 18. stol. bez výraznějších druhotných vlivů. Rekonstrukce maleb i štuků, i když částečně hypotetická, byla možná především díky dochování archivních fotografií mapujících interiér od počátku 20. stol. až do současnosti,“ dodává Jakub Ďoubal. Souběžně s restaurováním maleb a štuků probíhalo restaurování mobiliáře, jež zajišťoval soukromý restaurátor ak. mal. Josef Čoban se svým týmem. 

O vítězi ceny se rozhodne v září

„Kaple sv. Isidora je příkladem tzv. barokního „Gesamtkunstwerku“, tedy uměleckého díla, vyznačujícího se propojením všech prvků výzdoby v kompaktní a harmonický celek,“ doplňuje Jakub Ďoubal a dodává: „A přesně to bylo cílem obnovy a restaurování. Prezentovat tento mimořádně dobře dochovaný a hodnotný barokní interiér ve své celistvosti, tedy architektonické a výtvarné jednotě.“ Proto se kaple sv. Isidora zařadila mezi třináct navržených památek v kategorii Obnova památky, restaurování a právě za ni si Fakulta restaurování a její akademičtí pracovníci i studenti vysloužili nominaci na cenu Patrimonium pro futuro, která je udělována vlastníkům a příznivcům památek za „příklady dobré praxe“, jak se v podtitulu soutěže Národního památkového ústavu uvádí.

O tom, jestli Fakulta restaurování cenu nakonec získá, rozhodne komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady Národního památkového ústavu a dalších institucí, kteří na společném zasedání nominované počiny vyhodnotí. Slavnostní vyhlášení a předání cen v podobě diplomu, pamětní plakety a celoroční rodinné vstupenky na všechny památky spravované Národním památkovým ústavem se uskuteční 21. září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. Tak držme naší Fakultě restaurování pěsti!

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět