Univerzita má pro akademickou obec nový informační systém

17. 03. 2016

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Pardubice zorganizovalo pro členy akademické obce představení nového informačního systému HAPPI neboli hodnocení akademických pracovníků – primární informace. Do posluchárny Fakulty chemicko-technologické se s ním přišly seznámit desítky zájemců nejen akademiků.

Jedná se o systém, který pro potřeby akademických pracovníků soustředí na jednom místě data z existujících databázových systémů používaných univerzitou (např. STAG, VERSO, GaP, VEMA, OBD, iFIS) a umožňuje na jedné straně vytvářet různé přehledy a srovnání a na druhé straně nahlédnout z jednoho místa do detailů v různých informačních systémech UPa. Doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., Ing. Ondřej Prusek, Ph.D., a Ing. Josef Krupička seznámili přítomné s principy a možnostmi systému a jeho uživatelským prostředím, přičemž přítomní si mohli prohlížet svá data přímo on-line, pokud měli k dispozici vlastní notebook.

Vedoucí fakult a ústavů absolvovali školení zaměřené na používání systému informační a datové podpory pro hodnocení kvality na UPa již v průběhu prosince 2015 a ledna 2016. Cílem únorové prezentace bylo uvedený systém představit také široké akademické obci. Poslední úpravy systému tak vychází z připomínek zaměstnanců.  

Univerzitu je třeba pravidelně hodnotit

Pravidelné hodnocení činností univerzity je zahrnuto jednak ve stávajícím zákoně o vysokých školách, ale také ve Statutu Univerzity Pardubice. Jedná se zejména o hodnocení kvality vzdělávacích a vědeckých, výzkumných, vývojových a inovačních, uměleckých a dalších tvůrčích činností na fakultách, vysokoškolských ústavech a dalších součástech vykonávajících tuto činnost; kvality akademického, demokratického a samosprávného prostředí; úrovně činností členů akademické obce, vedoucích a dalších zaměstnanců; finanční a hospodářské efektivnosti.

Aktuálně pak v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách bude do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patřit zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality vysoké školy.  Vysoká škola je povinna zavést a udržovatsystém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality vysoké školy (§ 77b (1)).  Veřejná vysoká škola musí ustanovit radu pro vnitřní hodnocení, která se bude zřizovat statutem veřejné vysoké školy (§ 12a (1)). Vnitřní hodnocení kvality vysoké školy bude spočívat v aplikaci standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality vysoké školy (§ 77b (4) a)). Jedná se tak o velmi aktuální téma, které s přijetím novely bude mít dopad na všechny akademické pracovníky.

Bude hodnocení akademických pracovníků objektivní?

Obecně přístupy k hodnocení akademických pracovníků jsou zaměřeny na osobní profesní a karierní rozvoj; výuku a rozvoj vzdělávání; vědu a výzkum; odbornost; aplikace; přínos univerzitě, akademické komunitě a také společnosti. Ovšem tvůrčí akademické prostředí je složité, a tak vyvstává celá řada otázek. Lze vykázat vše relevantní?  Různé pracovní pozice mají přece různé nároky, budou vybrané ukazatele výkon vs. kvalita objektivní? Bude hodnocení spojeno s dalšími formuláři, administrativou a nebude hodnotitele spíše zatěžovat? Nepovede takové hodnocení k vytváření neobjektivních bodových žebříčků, které mohou vést ke zbytečným konfliktům?

Zvolený přístup k hodnocení akademických pracovníků respektuje zvyklosti na Univerzitě Pardubice. Měl by být přirozenou součástí řízení, a rozhodně ne překážkou nebo veřejným nepřítelem. Cílem systému HAPPI je dát k dispozici zdrojová data v ucelené a přehledné formě, strukturovaně pro jednotlivé akademické pracovníky i pro potřeby vedoucích pracovníků, mít k dispozici nejen aktuální data, ale také jejich historii a minimalizovat náročnost sběru dat, která jsou již ve stávajících informačních systémech k dispozici.

Systém HAPPI přímo v intranetu

Přístup do systému HAPPI je aktuálně zařazen na zaměstnaneckém intranetu v záložce mezi OBD a STAG. Všichni akademičtí pracovníci tak mají svá aktuální data k dispozici v přehledné formě pro usnadnění své činnosti. 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., předsedkyně AS UPa
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., za správu systému HAPPI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět