Na Kalorimetrický seminář 2016 se sjela více než padesátka odborníků

20. 07. 2016

V pořadí 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář se ze zámku v Třešti posunul o kousek dál na východ, tentokrát do Pozlovic u lázní Luhačovice. Setkalo se zde 52 účastníků z vysokých škol, ústavů akademie věd, ale také například z elektrárenských a důlních společností. Jako každý rok byly nedílnou součástí semináře prezentace firem dodávajících experimentální zařízení pro termickou analýzu.

Na organizaci semináře, pořádaného ve dnech 23. – 27. 5., se spolupodílela Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Odborná skupina chemické termodynamiky ČSCh. Organizační výbor (doc. E. Černošková, SLChPL; prof. Z. Černošek, doc. J. Holubová, oba KOAnCh FChT, všichni FCHT, Univerzity Pardubice; prof. J. Leitner, VŠCHT Praha, doc. P. Svoboda, MFF, Univerzita Karlova). Ze zámku v Třešti jsme se posunuli o kousek dál na východ, tentokrát do Pozlovic u lázní Luhačovice a do tamního hotelu Adamantino. 

Čtyřdenní seminář byl rozdělen do tematických okruhů: termodynamika a termická analýza, biologické materiály, nekrystalické materiály a stavební materiály. Stalo se již tradicí zařadit do programu Kalorimetrického semináře plenární přednášky přehledně informující o různých aktuálních i nadčasových tématech. Letos to bylo těchto pět přednášek:

- V. Švorčík a kol, VŠCHT Praha: Nanostrukturované povrchy pro medicínské aplikace a elektroniku,

- P. Rovnaníková, Fakulta stavební VUT Brno: Omítky historických staveb-analýzy, složení, obnova,

- F. Hnilička a kol, FAPPZ ČZU Praha: Využití spalné kalorimetrie ve vztahu rostlina – půda – atmosféra,

- M. Bečvářová, KDM MFF UK: Matematická úloha o závěti,
- J. Bečvář, KDM MFF UK: Geometrie ve starém Egyptě.

Termoanalytické techniky a jejich využití

Na Semináři bylo předneseno 36 příspěvků. Jejich společným jmenovatelem bylo využití nejrůznějších termoanalytických technik v celé řadě vědních i aplikačních oborů. Témata přednášek se pohybovala od termických vlastností skel a kinetiky krystalizace podchlazených tavenin přes tepelné vlastnosti stavebních materiálů, využití biomasy, akumulaci energie v rostlinách, stanovení teplot fázových přeměn tenkých vrstev polymerů až po termické chování magnetických látek.

Kalorimetrický seminář vznikl v roce 1978 původně kvůli potřebě výměny názorů a zkušeností s právě začínajícími kalorimetry. V současnosti už není možné se věnovat pouze jediné metodice. Většina z účastníků používá některou z metod termické analýzy jako jednu z metod charakterizace materiálů. Kalorimetrie a termická analýza však stále zůstává tím, co účastníky spojuje.Zajímavá a velmi inspirativní byla například přednáška profesora Václava Švorčíka (Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha) „Nanostrukturované povrchy pro medicínské aplikace a elektroniku“ o úspěšném používání nanočástic v medicíně.

S příspěvky vystoupili i studenti

Semináře se s přednáškami zúčastnili také studenti magisterských a doktorských studijních programů českých i slovenských vysokých škol. Zástupci předních světových firem v oboru termické analýzy představili nejnovější přístroje a nově vyvinuté experimentální techniky.

Pokračovaly také neformální večerní výměny názorů a diskuze, které přinášejí nové podněty a mnohdy nové úhly pohledu na studované problémy. Byla domluvena řada spoluprací. Konkrétním výsledkem neformálních diskusí v minulých letech byla i spolupráce na Rozvojových projektech MŠMT.

Součástí Semináře byla výstavka knížek o historii matematiky, jejichž autory nebo spoluautory jsou manželé Bečvářovi, oba z MFF UK.

Diskuse, výměna informací i názorů jsou velmi cenné

Podle názoru účastníků byla kvalita příspěvků vysoká. Nesmírně si toho vážíme, protože ani přednáška, ani čtyřstránkový příspěvek ve sborníku, který má ISBN a je abstrahován v Chemical Abstracts, nepřináší účastníkům žádné bodové ohodnocení. V letošním roce byl sborník poprvé i recenzovaný, což přispělo ke zvýšení kvality příspěvků. Podle informací získaných od účastníků jsou podobné akce přínosem z hlediska získávání zkušeností, výměny odborných informací i informací o přístrojových novinkách a nových experimentálních technikách předních světových výrobců termoanalytických zařízení a v neposlední řadě i z hlediska neformálního navazování nových kontaktů.

Vzpomínka na kolegu

Ke konferenčním materiálům, které účastníci spolu se sborníkem obdrželi, přispěla vedle Univerzity Pardubice zásluhou doc. Pavla Svobody i MFF UK.

Na exkurzi ve vizovické palírně jsme se seznámili s více než 400letou tradicí výroby ovocných destilátů na Valašsku.

Na závěr bychom chtěli věnovat vzpomínku kolegovi a kamarádovi Pavlu Holbovi, který 3. června 2016 podlehl těžké nemoci.

V roce 2017 se bude 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář konat v České republice, pravděpodobně na Vysočině v oblasti Devíti skal.

Informace o minulých kalorimetrických seminářích, zvané přednášky, fotografie z akcí, rovněž také seznam vybraných monografií o termické analýze a další zajímavé odkazy je možno najít na http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/. Kontakt pro případné zájemce o Kalorimetrický seminář je: eva.cernoskova@upce.cz.  

doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
Společná laboratoř chemie pevných látek FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět