Fakulta zdravotnických studií hostila celostátní i mezinárodní konference

26. 05. 2016

Duben patřil na Fakultě zdravotnických studií dvěma významným konferencím. Nejdříve se zde setkali odborníci při III. mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o psychiku ve zdraví a nemoci. O den později patřila fakulta studentům bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, kteří se představili na XI. Celostátní studentské vědecké konferenci.

Mezinárodní konference pořádaná 20. dubna se konala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky, 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta. Zahájil ji rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., děkan FZS prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., a místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská.

Na konferenci diskutovali odborníci ze sedmi zemí

Letošního ročníku mezinárodní konference se účastnili zahraniční kolegové z Finska, Francie, Rakouska, Řecka, Slovenska a Velké Británie. Nabitý program zahrnoval 19 sdělení, pět komentovaných posterových prezentací a jeden workshop. Odpolední program byl rozdělený na dva paralelní bloky. Jeden vedený v českém a druhý v anglickém jazyce. Úvodní krátká sdělení byla zaměřena na aktuální legislativní změny ve vzdělávání a rozdělení kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků. Byla prezentována hlavní sestrou ČR Mgr. Alicí Strnadovou, MBA a prezidentkou České asociace sester PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA.

Celý dopolední blok zakončený obědem se soustředil na sdělení z oblasti psychiatrické péče, její reformu, kvalitu s využitím nových technologií a jednotlivé tíživé aspekty. Jednotlivé příspěvky přednesli přednosta psychiatrické kliniky FNHK prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., PhDr. Bohumila Baštecká z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ing. Martin Doležal z Odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví ČR, ředitel Národního ústavu duševního zdraví prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. a primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě MUDr. František Čihák.

Odpoledne zpestřil workshop Hudební humanizace nemocnic

Odpolední sekce vedená v českém jazyce byla moderována proděkankou pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Evou Hlaváčkovou, Ph.D., a doktorkou Bohumilou Bašteckou. Příspěvky v sekci se zaměřili na péči o psychiku pomáhajících profesí a blok sdělení otevíral prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Paralelně probíhající sekci zaměřenou na odlišné přístupy k psychosociální péči vedli v anglickém jazyce proděkanka pro vědu a výzkum Ing. Jan Holá, Ph.D., a Petra Mandysová, MSN, Ph.D., taktéž z FZS. Sekci otevíral svým příspěvkem prof. Christofer Buckingham, Ph.D. z Aston Univerzity v Birminghamu. Téměř ve stejný čas měli předem přihlášení účastníci možnost zúčastnit se workshopu na téma Hudební humanizace nemocnic, který vedl ředitel Evropské asociace nemocničních hudebníků prof. Victor Flusser z Univerzity ve Štrasbrurku.

Poslední, odpolední společnou sekci věnovanou různým přístupům k různým skupinám pacientů vedl prof. Jiří Mareš a vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. Za zdařilý průběh celé akce na závěr poděkovala proděkanka Ing. Jana Holá, Ph.D. a připojila i pozvánku na příští ročník konference 19. 4. 2017.

Studentská konference přilákala více než stovku studentů

Celostátní studentské konference se zúčastnilo celkem 103 studentů Fakulty zdravotnických studií a dalších vysokých škol. Se soutěžními příspěvky vystoupilo 13 studentů a studentek ze čtyř univerzit z České republiky a dvě studentky ze Slovenské republiky. Fakultu reprezentovali studenti, kteří se umístili na předních místech fakultního kola studentské vědecké soutěže, které se na půdě fakulty konalo 21. března – Michala Bačkovská, Šárka Fišerová a Erik Vidlák z bakalářských studijních programů, Bc. Eva Nedomová, Bc. Iveta Petrová a Bc. Barbora Pokorná z magisterských studijních programů. Další účastníci soutěže byli ze Západočeské univerzity v Plzni, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jeseniovy lekárské fakulty v Martině.

Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedou komise byl plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D. z Univerzity obrany v Hradci Králové. Dalšími členy odborné komise byli prof. MUDr. Josef Fusek DrSc., děkan FZS, Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni, Mgr. Dita Nováková, Ph.D., a PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Mezi bakaláři zvítězila studentka FZS

Na 1. místě v soutěži studentů bakalářských studijních programů se umístily studentky Šárka Fišerová z Univerzity Pardubice s prezentací Přehled publikací o mechanické srdeční masáži a Anna Šrenkelová z Univerzity Komenského v Bratislavě, Jesseniovy lekárské fakulty v Martině s prezentací Očakávania rodičky od podpornej osoby pri pôrode,  2. místo obsadil Erik Vidlák z Univerzity Pardubice s prezentací Tvorba edukačního materiálu pro telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci, na 3. místě se umístil Michal Podzimek ze Západočeské univerzity v Plzni s přednáškou Kvalita života pacientů po kardiopulmonární resuscitaci.

V kategorii magisterských studijních programů bylo vzhledem k malému počtu účastníků vyhlášeno pouze první místo, které získala Bc. Monika Tenklová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s prezentací Možnosti využití školní sestry u dětí s Crohnovou chorobou. Prezentace všech zúčastněných studentů měly vysokou odbornou úroveň. Pro studenty bylo přínosem vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce před zkušenými pedagogy i před studenty naší fakulty i jiných vysokých škol.

Součástí konference byla odborná sdělení odborníků z praxe MUDr. Kateřiny Vítkové z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Porodnická anestézie v terénu traumatu a Renaty Kalinové z Nestlé Česko s.r.o Praha,  Nestlé – nejnovější trendy v kojenecké výživě.

Konference se konala v rámci udržitelnosti projektu OP VK, „Zdravotnické studijní programy v inovaci“,  reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0357. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sponzorem konferencí byly firmy Gastromedic s.r.o., Helago-cz s.r.o., Medin s.r.o., Nestlé Česko s.r.o., Stapro s.r.o., Weleda s.r.o., Pardubický kraj a město Pardubice. Všem sponzorům děkujeme.

Mgr. Jan Pospíchal, Ing. Eva Kynclová
Fakulta zdravotnických studií UPa
organizační výbor konference


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět