Cesta výsledků vědy a výzkumu z laboratoře do praxe

9. 05. 2016

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice představuje 8 technologií proof-of-concept realizovaných právě na Univerzitě Pardubice. Jejich cesta ke komercializaci je usnadněna díky účasti na univerzitním projektu „GAMA“ podporovaném Technologickou agenturou ČR.

Od 1. ledna 2016 na Univerzitě Pardubice úspěšně probíhá realizace 8 dílčích projektů vybraných v rámci 1. interní výzvy projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ (TG02010058) financovaného Technologickou agenturou České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA a koordinovaného Centrem transferu technologií a znalostí UPa (CTTZ).

Jednotliví řešitelé se věnují aktivitám proof-of-concept, tj. u svých nadějných VaV výsledků testují funkčnost, snaží se dosáhnout a prokázat objektivní zlepšení parametrů, získat chybějící parametry, ověřit technologické procesy v poloprovozním měřítku tak, aby byl umožněn a urychlen přenos těchto výsledků do praxe. U projektů je kladen velký důraz na následnou komercializaci a s tím související nastavení smluvních vztahů v souladu s pravidly veřejné podpory a podmínkami programu především s ohledem na ochranu duševního vlastnictví univerzity.

Vědci z Fakulty chemicko-technologické, elektrotechniky a informatiky a zdravotnických studií v rámci dílčích projektů připravují nové materiály pro využití v oblasti biologických léčiv a nové látky s antikorozními a antibakteriálními vlastnostmi, potvrzují koncept pro odstranění nežádoucích účinků u běžně dostupného léčiva, vyvíjejí způsoby optimalizace syntéz např. při výrobě farmaceutických meziproduktů, vyvíjejí postupy odstraňování nebezpečných látek z odpadních vod, ale také připravují funkční vzorek nového zařízení pro oblast audiometrie a programují systém pro zabezpečení datových sítí.


Projekt: Vývoj a ověření vlastností pokročilých nanomateriálů pro přípravu bioaktivních látek – prof. Bílková, Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické

„Game-changer“ v izolaci biomolekul

Nový materiál pro izolaci/čištění bioaktivních látek na bázi magneticky aktivních nanotrubiček zaujme výrobce látek s terapeutickým nebo diagnostickým potenciálem svými bezkonkurenčními vlastnostmi, jako je chemická inertnost, netoxičnost, biokompatibilita a vysoká specifita izolace. Vlastnosti jako fotokatalýza a superparamagnetismus materiálu udělují nosiči další užitné hodnoty významné pro rutinní použití v praxi. Materiál by měl nalézt uplatnění hlavně v biotechnologii, jako nosič pro specifickou izolaci a purifikaci vybraných biomolekul z velmi komplexních směsí při zachování nízké produkční ceny materiálu. Fotokatalytické vlastnosti TiOlze využít k efektivní dekontaminaci a regeneraci nosiče. Nosič bude testován i pro další aplikace v oboru analytické chemie a diagnostiky biomarkerů závažných onemocnění.

 

Projekt: Potvrzení konceptu technologie pro snížení toxicity paracetamolu – doc. Roušar, Katedra biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické

Na horečku a bolest bez nebezpečí

Je ověřována technologie pro vyvinutí nového kombinovaného léčivého přípravku na bázi paracetamolu, který by oproti dosud na trhu dostupným konkurentům měl disponovat prokazatelně nižší toxicitou. Použití současných léčivých přípravků na bázi paracetamolu vede při překročení terapeutických dávek k toxicitě projevované v játrech a ledvinách. Na základě dosavadních vědeckých výsledků se řešitelům podařilo identifikovat sloučeninu, jež se podílí na toxicitě paracetamolu doposud neznámým mechanismem, a právě na charakterizaci ochrany před tímto mechanismem je projekt cílen.

 

Projekt: Příprava laktyllaktátů s vyšší přidanou hodnotou – prof. Růžička, Katedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technolgické

Kosmetický a farmaceutický průmysl cílí na ekologičtější a levnější látky

Nová technologie je založena na jednoduché katalyticky řízené přípravě laktyl laktátů a překonává tak dosavadní technologie svou ekologičností a nízkou cenou produktů. Signifikantní snížení ceny povede k jejich zapojení do velkého množství produktů kosmetického, farmaceutického a potravinářského průmyslu.

 

Projekt: Sekvestrační tenzidy s antikorozními vlastnostmi – doc. Burgert, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické

Koroze povrchů kovů a mikrobiální kontaminace?  Máme nové řešení!

Pro výrobce a dodavatele čisticích, chladicích a obráběcích kapalin máme dobrou zprávu, ve finálním vývoji jsou nové surfaktanty (povrchově aktivní látky) a současně sekvestranty (změkčovače vody). Tyto nové „samosekvestrující surfaktanty“ vykazují silnou schopnost změkčovat vodu, jsou vysoce biologicky odbouratelné a mají výrazné antikorozní a zároveň antimikrobiální vlastnosti. Předpokládá se jejich použití pro výrobu detergentů, obráběcích kapalin ve strojním průmyslu, mytí povrchů kovů, funkční (provozní) kapaliny a dále speciálně pak pro mycí prostředky do potravinářského průmyslu. Technologie výroby je jednoduchá, levná a hlavně bezodpadová.

 

Projekt: Optimalizace syntézy Corey Alkoholu-A(-), vstupního materiálu pro výrobu humánních a veterinárních léčiv – doc. Imramovský, Ústav organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické

Legislativní úpravy a tlak konkurence na cenu produktu nutí výrobce ke změnám technologií

Corey alkohol je základním vstupním materiálem pro výrobu humánních a veterinárních prostaglandinů nebo jejich syntetických derivátů. Stávající technologie výroby pocházejí z 80. let minulého století s použitím, pro dnešní dobu, ekologicky nevhodných rozpouštědel, relativně nízkou čistotou produktu a výtěžky zejména stereospecifických syntetických kroků. Jedinečnost navrhované optimalizace technologie je založena na zvýšení výtěžnosti vybraných reakčních kroků (např. zlepšení jejich stereospecifického průběhu). Součástí optimalizací bude využití legislativně přijatelných organických rozpouštědel (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Výsledkem bude zlepšení ekologičnosti a ekonomické rentability celého procesu při vysoké optické čistotě výstupního produktu.

 

Projekt: Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů a vod – doc. Weidlich, ÚEnviChI Ústav environmentálního a achemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické

Tam, kde si samotné aktivní uhlí neví rady

Jedná se o originální technologii využívající selektivní přeměny polárních i nepolárních biologicky neodbouratelných nebezpečných organických kontaminantů na biologicky odbouratelné, přičemž většinu organické hmoty kontaminantu po převedení na odbouratelné látky lze rozložit ve standardní biologické čistírně odpadních vod. Proces je možné provádět s využitím běžně dostupných technologických zařízení a s možností recyklace jak odstraněných látek (např. barviv), tak dekontaminovaného odpadního materiálu (např. struska, popílek, použité sorbenty, odpadní voda) a většiny použitých činidel.

 

Projekt: Přenosný audiometr – Dr. Čegan, Katedra informatiky, managementu a radiologie Fakulty zdravotnických studií

Levné, rychlé a spolehlivé řešení pro klinickou praxi v oblasti audiometrie

Vyvíjené zařízení umožní realizovat rychlá a přitom dostatečně spolehlivá screeningová vyšetření bez nutnosti přímé asistence odborného personálu. Výsledky měření je možné odesílat přímo do datového skladu prakticky odkudkoliv s možností sofistikovaného statistického vyhodnocení shromážděných dat. Ošetřující lékař má neomezený přístup k výsledkům prostřednictvím webové aplikace. Jedná se o konkurenceschopný inovativní produkt s vysokou přidanou hodnotou.

 

Projekt: Systém ochrany inteligentních Smart Grid sítí za využití softwarově definovaných sítí – Dr. Horálek, Katedra informačních technologií Fakulty elektrotechniky a informatiky

Kybernetické útoky na řídicí systémy v energetice nemají šanci

Komplexní řešení zabezpečující bezpečný provoz Smart Grid sítí a bezpečnou distribuci elektrické energie s využitím softwarově definovaných sítí. Dosavadní principy ochrany umožňují pouze identifikaci útoku a případné zablokování daného provozu. Nové řešení si klade za cíl minimalizovat či zcela vyloučit ohrožení kybernetickým útokem za využití inteligentního řízení toku dat a možností odklonění útoku a jeho následné diagnostiky bez rizika ztráty kontroly nebo zablokování napadené lokální sítě.

 

Další interní výzva na podporu projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice bude vyhlášena na jaře 2017.

 

Ing. Karolina Kašparová
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět