My! Europe aneb Zapojme se do dění v Evropě

25. 04. 2016

Současné dění v Evropě a migrační krize stále hýbou světem. Tímto tématem se zabývala i mezinárodní konference, kterou v rámci evropského projektu „My!Europe“ zorganizovalo Sonnenbergské sdružení ČR ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Začátkem dubna se tak na půdě univerzity setkalo na sto třicet odborníků.

Koordinátorem projektu My!Europe je International Sonnenberg Association  (ISA), mezinárodní součást německé neziskové a vzdělávací organizace Sonnenberg-Kreis, e.V., která koordinuje práci zahraničních poboček německé centrály a angažuje se zejména v oblasti vzdělávání mimo oficiální veřejnoprávní instituce. Sonnenbergské hnutí má unikátní historii od roku 1949, je tedy starší než samotné instituce Evropské unie. Idea Sonnenbergu se zrodila v dánském utečeneckém táboře, kde se od roku 1933 shromažďovali němečtí uprchlíci před nacistickým režimem. Jedním z nich byl Walter Schulze, druhým Karl Rowold, jehož syn, Finn Rowold, je současným předsedou ISA. Jejich ideály při zakládání Sonnenbergu, vycházející z hrůz tehdy ještě nedávno skončené 2. světové války a záměru zabránění jejich opakování, byl trvalý dialog mezi občany, respekt a vzájemné porozumění překračující hranice, jakož i vytvoření stálé platformy pro jejich intenzivní setkávání a kreativní výměnu zkušeností, názorů a idejí.

Mluvme spolu a překonávejme předsudky

Tyto myšlenky vedly v roce 1949 k založení sonnenbergského hnutí se sídlem v Harzu uprostřed Německa, několik kilometrů od bývalé německo-německé hranice, která představovala v období studené války čtyři desetiletí „železnou oponu“ a výraznou překážku opravdovému celoevropskému dialogu. Motto hnutí: „mluvme spolu, překonávejme předsudky, chápejme jeden druhého a jednejme zodpovědně“, je v současné době aplikováno prostřednictvím mezinárodní sekce Sonnenbergu (ISA) a jeho národních poboček ve dvanácti evropských zemích, přičemž česká sekce patří vedle domácí německé, britské a dánské k těm nejaktivnějším a český zástupce je i v představenstvu ISA. Je proto logické, že spolu s Univerzitou Pardubice je partnerem celého projektu právě Sonnenbergské sdružení ČR, přičemž spojení ideálů sonnenbergského hnutí s elánem, entuziasmem a jazykovými i odbornými dovednostmi učitelů a studentů pardubické univerzity přináší dlouhodobé oboustranné synergické efekty, ze kterých mohou profitovat obě strany a které také vytvořily základní předpoklad pro celkový úspěch pardubické konference. 

Konference v Pardubicích nebyla jediná

Dalšími partnery jsou kromě Německa a ČR ještě Dánsko, Lotyšsko, Velká Británie, Nizozemí a Bulharsko. Hlavním cílem celého projektu, vymezeného na období od srpna 2015 do února 2017, je posílení demokracie v Evropě a zapojení politicky neorganizovaných běžných občanů do řídicích procesů v rámci občanské společnosti. Během trvání projektu se uskuteční celkem osm konferencí v sedmi zemích (koordinátor projektu, Německo, uspořádá konference dvě) podle principů všeobecné Deklarace My!Europe, jejichž náplní bude upevnění přeshraniční kooperace, zapojování neziskových organizací a jejich inteligentní propojování se státními, regionálními a municipálními institucemi v úsilí o upevňování demokracie a obraně evropských hodnot včetně získávání dobrovolníků pro tuto činnost.

Stěžejním tématem projektu je participace Evropanů na demokratických procesech v denní praxi v kontextu vývoje současného moderního, globalizovaného a digitálního světa a probíhající migrační krize. Doprovodnými tématy projektu jsou upevnění demokratických principů, přeshraniční dialog mezi občany, role a význam neziskových organizací a neformálních vzdělávacích institucí, posílení užívání digitálních médií k větší participaci na demokratických procesech, vyjasnění představ o roli individuality a identity v evropském kontextu, hledání cest k silnější a aktivnější účasti v evropských volbách a větší identifikace s reálnými celoevropskými otázkami a problémy.

Začtěte se do časopisu

Deklarace Sonnenbergského hnutí připravuje internetový magazín „My!Europe Declaration“ s cílem podporovat demokracii umožňující aktivní účast v rozhodovacích procesech, společné evropské hodnoty a usilující o uspokojivé řešení aktuálních dilemat a problémů v Evropě. Každá konference bude mít účastníky z 5–12 zemí a zaručí kontinuitu mezi předchozí a následující. V rámci internetového magazínu se uskuteční online debaty, interview, webináře a budou průběžně zpracovávány dokumentární stránky nejen pro přímé účastníky, ale i pro široké fórum evropské veřejnosti, a to ve všech zúčastněných jazycích (němčina, angličtina, čeština, dánština, nizozemština, bulharština a částečně i baltské jazyky) – adresa magazínu je www.myeurope.today.

Z celého průběhu konference byl pořízen písemný záznam, který bude postupně zveřejňován na výše uvedených webových stránkách projektu včetně mnoha fotografií a audiovizuální nahrávky hodinového webináře, jenž shrnul výsledky dvoudenního jednání. Jednacím jazykem konference byly němčina a angličtina se vzájemným simultánním tlumočením, o které se na vynikající úrovni postaral Ian King z Londýna.

Veďme dialog v Evropě, znělo konferencí

Klíčovým tématem, provázejícím celou konferenci a navazujícím na obě předcházející v Dánsku na Bornholmu a v lotyšské Rize, byl dialog mezi západní a střední či východní Evropou, kdy země Západu reprezentovaly především Německo, Dánsko a Británie, zatímco domácí účastníci zprostředkovávali svým partnerům postoje zemí sdružených do V4, tedy skupiny Visegrádu. Důvody, podmínky, argumenty a rozdílné historické zkušenosti v pohledu na současnou evropskou migrační krizi zprostředkoval v úvodním referátu konference autor tohoto textu, který doplnili docent Winfried Baumann pohledem rodáka z pohraničního městečka Furth im Wald žijícího již více než dvě desetiletí v Plzni a sledujícího českou a německou centrální politiku regionálním bavorským pohledem a vývojem německo-českých vztahů v pohraničí v prostoru bývalé železné opony.

Originální umělecký pohled zprostředkovala následným dramatickým autorským čtením mladá česká spisovatelka Milena Oda svojí prózou „Nennen Sie mich Ausländer“ („Říkejte mi cizinče“), v níž dala sugestivním a lehce politicky nekorektním způsobem nahlédnout do pocitů Východoevropanky pokoušející se integrovat do etablované německé společnosti a neustále narážející na tradiční předsudky, stereotypy a klišé. Především mladé české publikum potěšil na závěr první části konference pardubický písničkář a frontman skupiny Vypsaná fixa Michal Mareda, který zazpíval několik písní s aktuálními a lokálními texty.

Seznámení s českým stanoviskem

Pro zahraniční účastníky následovala návštěva pardubického magistrátu, kde se v historickém sále radnice seznámili s reáliemi města i zahraničními partnerskými aktivitami a následně se sociální problematikou města, týkající se práce s menšinami a prevence před sociálním vyloučením. Obě prezentace zanechaly velice příznivý dojem, který jenom potvrdil celkové pozitivní vnímání města, univerzity i celkové municipální infrastruktury. Náročný a dlouhý den byl zakončen panelovou diskusí ve čtyřech skupinách (vždy po dvou v němčině a angličtině) k tématům, jako jsou hodnoty a pravidla, otázky rizika a principy humanity, Dublinský systém a jeho (ne)fungování, imigrace a demografický vývoj v Evropě, otázky integrace lidí z jiných kulturních okruhů, role státu a neziskových organizací při mimořádných událostech, jako je současná migrační vlna atd.

Následující den, 8. 4. 2016, byli účastníci konference seznámeni s postoji a stanovisky Ministerstva zahraničí ČR, které fundovaně prezentovala zvláštní zmocněnkyně pro migraci MZČR paní PhDr. Irena Krasnická. Na ni svými příspěvky bezprostředně navázali ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, JUDr. Martin Rozumek, Ph.D., z celostátního a paní Ing. Daniela Hlavatá z lokálního pardubického hlediska o aktivitách a angažmá neziskových organizací. Oficiální program konference uzavřel hodinový webinář, moderovaný manažerem projektu, panem Olem Aabenhusem, s možností online přístupu i pro zájemce, kteří nebyli přímo fyzicky v Pardubicích.

Ke zdárnému uspořádání konference a zabezpečení všech nezbytných průvodních organizačních záležitostí na nadstandardní úrovni přispělo významnou měrou oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky, celkové zázemí Univerzity Pardubice (ubytování, menza, kantýna, oddělení propagace a vnějších vztahů) i poskytovatelé grantů a sponzoři, zejména Pardubický kraj, Magistrát města Pardubice, firmy Pavlík CZ a Enteria. Díky jejich pomoci a s využitím veškerého potenciálu UPa bylo možné uspořádat reprezentativní mezinárodní konferenci pro 129 účastníků z 11 zemí, na kterou budou její účastníci dlouho vzpomínat a jejíž odkaz bude v kyberprostoru ještě dlouho rezonovat.

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
člen Katedry cizích jazyků FF UPa a ISA, předseda Sonnenbergského sdružení ČR


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět