Na konferenci RANK 2016 se sjeli odborníci z celé republiky

8. 03. 2016

Tradiční odborná konference „Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými postupy – RANK 2016“ se letos dočkala svého dvanáctého pokračování. V hotelu Zlatá Štika v Pardubicích se proto začátkem února potkala celá řada odborníků. Přednesli zajímavé příspěvky i soutěžili o nejlepší práci mladých autorů do 35 let.

V návaznosti na předchozí ročník bylo úvodní sdělení opět věnováno problematice etiky. Velmi aktuální a neobyčejně fundovanou přednášku „Etické aspekty genetických vyšetření“ přednesl Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky při 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (LF UK). Význam přednášky byl v tomto případě umocněn i skutečností, že autor vystudoval mj. molekulární biologii.

Fórum praktických poznatků a zkušeností

V bloku věnovaném problematice rezistence patogenů k léčbě bylo velmi očekávaným sdělení prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého  v Olomouci. Svojí přednáškou „Využití molekulárně – biologických postupů v problematice bakteriální rezistence k antibiotikům“ poukázal především na nebezpečný trend v růstu podílu rezistentních patogenů. V bloku byla zastoupena i sdělení, týkající se rezistence k antivirotikům u HCV (PharmDr. L. Plíšková, Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové – ÚKBD FN HK) a HBV (Mgr. Jakub Mrázek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – ZÚ Ostrava). MUDr. Dana Hrubá (Vidia Diagnostika Praha) ve své přednášce shrnula své dlouholeté diagnostické i klinické zkušenosti s chlamydiemi.

Blok věnovaný analýze humánního genomu zahájil metodickým sdělením o významu adaptérů doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. Velmi komplexní práci s popisem jejího rutinního využití „Genetické příčiny Hirschsprungovy choroby a jejich vliv na fenotypické projevy onemocnění“ představila Mgr. Eliška Václavíková, Ph.D., z Endokrinologického ústavu v Praze. Přehlednou review „Cirkulující volná nádorová DNA – nový biomarker v onkologii“ prezentoval Ing. Jiří Polívka ze Západočeské univerzity v Plzni. Blok zpestřila svým přehledem „Praxe a trendy moderní forenzní analýzy nukleových kyselin“ Mgr. Halina Šimková z Československé společnosti pro forenzní genetiku.

Boje proti ebole

Velmi očekávané bylo čtvrteční úvodní sdělení RNDr. Petry Mlčochové, Ph.D., z University College London „Diagnostika Eboly v Západní Africe – Port Loko“. Velmi poutavým způsobem nechala autorka jako přímá účastnice nahlédnout do procesů, které pomohly ukončit nebezpečnou epidemii katastrofálních rozměrů a které padlo za oběť více než 11 tis. lidí včetně lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu. Za zprávu o jejím 6týdenním působení v diagnostické laboratoři, kde prováděla molekulárně biologickou detekci viru eboly, v nehostinném prostředí, v extrémních teplotních podmínkách, při překonávání řady dalších útrap a za projevy osobní statečnosti jí auditorium symbolicky odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.

Účastníci se seznámili s konkrétními kazuistikami

Problematice péče o ženu dominovalo společné a velmi komplexní sdělení doc. MUDr. Mariana Kacerovského, Ph.D., z Porodnické a gynekologické kliniky FN HK a Mgr. Radky Kutové z ÚKBD FN HK. Ve svém sdělení seznámili auditorium s problematikou infekčních a zánětlivých komplikací předčasných porodů a významu rychlé a přesné laboratorní diagnostiky na základech molekulární biologie. V dalším programu pak Mgr. Eva Jansová z GeneProof a.s. Brno upozornila na bezpříznakové infekce urogenitálního traktu zdravých jedinců.

V bloku Varia zaujala Mgr. Michaela Kantorová ze ZÚ Ostrava rozsáhlou kazuistikou s forenzními atributy v souvislosti s přítomností legionell v nejmenovaném wellness centru ve Zlínském kraji. O praktickém využití málo známé metodiky OSNA (One Step Nucleic acid Amplification) při diagnostice nádorového rozsevu u pacientů s plicními karcinomy referoval RNDr. Martin Pešta, Ph.D. z LF UK Plzeň.

Velmi zajímavý blok s problematikou nebezpečných zoonóz tradičně připravili pracovníci VÚ veterinárního lékařství, v.v.i. z Brna. Auditorium bylo seznámeno s problematikou detekce a kvantifikace spor Bacillus anthracis (Mgr. Petr Králík, Ph.D.), alimentárních parazitů (Mgr. Nikol Reslová a Mgr. Lucie Škorpíková) a alimentární infekce v potravinovém řetězci masných výrobků (Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.). 

Zajímavá témata nabídla i posterová sekce

Na konferenci bylo prezentováno také 12 dalších prací ve formě posterů, celkem 6 autorů přednášek a 7 autorů posterů bylo zařazeno do soutěže o nejlepší práci mladých autorů do 35 let. Ceny si odnesli Mgr. Lucie Škorpíková z VÚ veterinárního lékařství, v.v.i. Brno za přednášku „Cystatiny parazitických hlístic rodu Trichinella a jejich detekce s využitím xMAP technologie“ a Jakub Papík, student 3. roč. na KBBV FChT Univerzity Pardubice za poster „Analýza dosud necharakterizovaných otevřených čtecích rámců patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis“. Absolutním vítězem a držitelem poprvé udělené Ceny Dalibora Novotného se stala Mgr. Lucie Škorpíková.

Ing. Marcela Pejchalová, Katedra biologických a biochemických věd FChT
Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o., Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět