Jak správně právně ve výzkumu, vývoji a transferu technologií? Poradí CTTZ

28. 01. 2016

Od zahájení provozu v roce 2012 Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice poskytuje akademickým pracovníkům právní servis v oblasti ochrany duševního vlastnictví a uzavírání smluv s komerčními partnery. Poskytování právních služeb je jednou z hlavních činností tohoto pracoviště a pochvalují si ho i akademičtí pracovníci, kteří těchto služeb využili.

Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) kromě právních služeb zajišťuje také další práce. Věnuje se: kompletní administraci doplňkové činnosti včetně evidence smluvního výzkumu do RIV, správě předmětů průmyslového vlastnictví – od oznámení vynálezu původcem přes dohled nad správním řízením k udělení ochrany až po kontrolu plnění souvisejících smluvních vztahů a podporu při jednáních s komerčními partnery. Vyhledává nové příležitosti ke spolupráci a zajišťuje metodickou podporu řešitelům projektů kolaborativního výzkumu TA ČR. 

Mimo to CTTZ získalo pro Univerzitu přes 20 milionů Kč na podporu projektů proof-of-concept prostřednictvím projektu TA ČR GAMA, které jsou nyní v rámci interní soutěže rozdělovány mezi akademická pracoviště univerzity.

Akademičtí pracovníci se na CTTZ mohou kdykoliv obrátit

Ročně CTTZ řeší na 500 požadavků akademických pracovníků týkajících se ochrany duševního vlastnictví a smluvních vztahů s partnery z aplikační sféry, včetně účasti v projektech společného výzkumu. Zadávání požadavků na právní služby CTTZ prostřednictvím systému Helpdesk, používané od října loňského roku, umožnilo vytvořit unikátní statistiku řešených požadavků. Za období 3 měsíců (od 16. 10. 2015 do 15. 1. 2016) vyřešil právník CTTZ celkem 144 požadavků akademických pracovníků univerzity.

Nejvíce požadavků (34 %) se týkalo kontroly smluv vztahujících se k projektům aplikovaného výzkumu (MPO TRIO, ostatní rezortní programy). Jednalo se většinou o smlouvy o smlouvě budoucí o spolupráci nebo smlouvy o uplatnění výsledku. Druhou nejčastější oblastí požadavků akademických pracovníků na právní služby byly konzultace týkající se ochrany duševního vlastnictví (22 %). Tyto služby jsou z velké části tvořeny agendou ohledně získávání a udržování průmyslově-právní ochrany, jedná se jak o interní univerzitní procesy při uplatňování práva na ochranu vynálezu, tak o komunikaci s patentovými zástupci a poskytování podpory při podávání přihlášek předmětů průmyslové ochrany. Právník CTTZ připravoval či revidoval licenční smlouvy (2 %) a smlouvy o provedení výzkumu (12 %), dále pak smlouvy k projektům základního výzkumu (10 %) a ostatní smlouvy (20 %).

Právní služby poskytnuté CTTZ v období 16. 10. 2015 – 15. 1. 2016

Typ požadavku

FChT

DFJP

FEI

FR

FES

FF

FZS

Celkem

Podíl

Ochrana duševního vlastnictví (doručení Vyrozumění o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví, konzultace v oblasti ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s patentovými zástupci při získání průmyslově-právní ochrany, udržování patentů a užitných vzorů)

15

6

5

0

3

1

2

32

22 %

Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví

2

1

0

0

0

0

0

3

2 %

Smlouvy o provedení výzkumu (smluvní výzkum)

7

6

4

0

0

0

0

17

12 %

Smlouvy k projektům aplikovaného výzkumu (TAČR, OP PIK – Aplikace, PoC, Program bezpečnostního výzkumu MV, jiné rezortní programy)

26

13

6

4

0

0

0

49

34 %

Smlouvy k projektům základního výzkumu (GAČR aj.)

8

5

0

0

0

1

0

14

10 %

Ostatní (zejm. obecné smlouvy o spolupráci)

11

3

5

5

3

2

1

29

20 %

Celkem

69

34

20

9

6

4

3

144

100 %

Zdroj: evidence CTTZ

Při jednání s komerčním partnerem je třeba být obezřetný

Mgr. Bc. Lucie Straková, právník CTTZ, upozorňuje na důležité zásady, jež by akademičtí pracovníci měli brát v úvahu při jednání s komerčním partnerem: „Je třeba jednání nepodceňovat a počítat s dostatečnou časovou rezervou při vyjednávání o podmínkách spolupráce. Základním předpokladem pro úspěšnou kooperaci je respektování platné legislativy a podmínek jednotlivých programů. Při vyhledávání partnera je třeba dávat pozor zejména na nebezpečí nepovolené podpory podniků, při vyjednávání o smluvních podmínkách pak na zajištění mlčenlivosti a odpovídající rozdělení práv k budoucím výsledkům výzkumu, v další fázi pak na dodržování domluvených smluvních podmínek jako takových a kontrole plnění.'

Ve sledovaném období nejčastěji využívali služby právníka CTTZ akademičtí pracovníci z Fakulty chemicko-technologické, z hlediska počtu požadavků na právní služby podle fakult následují Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta restaurování, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií. Jak využívaly právních služeb CTTZ jednotlivé fakulty, ukazuje graf. Mapuje období od 16. 10. 2015 do 15. 1. 2016. 

Akademičtí pracovníci hodnotí právní servis CTTZ pozitivně

„Začátkem ledna 2016 jsme finalizovali přihlášku projektu do programu MPO TRIO. Při přípravě přihlášky i smlouvy o spolupráci s hlavním řešitelem jsme u CTTZ ocenili velmi dobrou spolupráci a komunikaci i rychlost provedení právních korekcí smlouvy,' uvádí prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc., z Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera.

Prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., z Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické doplňuje: „CTTZ nám poskytlo, a teď hovořím za sebe a doc. Ing. Ladislava Burgerta, CSc., účinnou právní podporu při přípravě jak smluv o provedení výzkumu, tak i smluv mezi příjemci dotací projektů TAČR, rovněž tak následných smluv o využití výsledků projektů. Samostatnou kapitolou jsou právní služby v oblasti duševního vlastnictví, konkrétně při přípravě patentových přihlášek a prodeje „know-how“, kde v podstatě lze konstatovat, že bez právní pomoci CTTZ by tyto aktivity nešlo uskutečnit.“

„CTTZ je pro mne již několik let velmi důležitým partnerem zejména v právní podpoře našich výzkumných aktivit. Týká se to např. přípravy patentových přihlášek a náležitostí s tím souvisejících. V rámci projektů TAČR pak o součinnost při přípravě různých smluv a právní poradenství. Důkazem potřebnosti CTTZ je také nedávný úspěch v soutěži GAMA (TAČR), který nám nově umožňuje řešit dílčí projekty zacílené na komercializovatelnost našich výzkumných výsledků,“ říká Dr.-Ing. Jan Macák z Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNAT), Fakulta chemicko-technologická.

„Katedra informačních technologií využívá služeb CTTZ pravidelně při spolupráci s praxí. Jako základní službu, již využíváme v rámci smluvních výzkumů a expertní činnosti pro kolegy z praxe, nám CTTZ aktivně pomáhá ve zpracování smluvních podmínek mezi komerčním partnerem a univerzitou a zajišťuje aktivní komunikaci mezi partnery na úrovni administrativních a právních činností,“ uvádí Mgr. Josef Horálek, Ph.D., z Katedry informačních technologií Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Jak získat relevantní informace?

Akademičtí pracovníci se mohou obracet se svými požadavky na právníka CTTZ prostřednictvím systému Helpdesk: https://helpdesk.upce.cz

Cesta je následující: Přidat požadavek  Další  Centrum transferu technologií a znalostí  výběr z nabídky.

 

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět