Fakulta ekonomicko-správní spolupracuje s výzkumníky z Rakouska

2. 05. 2016

Společný výzkum regionálního podnikání mezi Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Universität Graz – univerzitou ve Štýrském Hradci v Rakousku úspěšně pokračuje druhým rokem. Po návštěvě českého týmu v Rakousku přijeli nyní rakouští výzkumníci do Pardubic. Prezentovali společné vědecké výstupy a jednali o další spolupráci. V centru jejich zájmu je výzkum věnovaný podnikání.

Ústav veřejné správy a práva na Fakultě ekonomicko-správní navázal před dvěma lety spolupráci s Ústavem pro aplikovaný výzkum podnikání na Univerzitě Graz v Rakousku. Pardubický Ústav je totiž nositelem zahraničního grantu Podnikatelé, malé a střední podniky, jejich chování a behaviorální strategie v rámci podnikatelského prostředí. Jeho cílem je vytvoření platformy pro výměnu informací a zkušeností z oblasti regionálního podnikání. Nabízí zajímavou vzájemnou komparaci podnikatelského prostředí v České republice a v Rakousku. Obě regionální univerzity vytváří vazby s obklopujícím regionem, spolupracují s podnikovou sférou, čímž přispívají k rozvoji na regionální úrovni.

Výzkumný tým se zajímá o malé a střední podniky

Projekt umožňuje srovnávání výsledků výzkumu na obou stranách se zaměřením na behaviorální strategie uplatňované v rámci podnikatelského prostředí. Podniky, především ty malé a střední, jsou místem protínání regionálních sociálních a ekonomických procesů, mají nepochybný vliv na obklopující region, mohou být příkladem pro ostatní (best practices) a přispět ke stabilitě a rozvoji regionu. Je zřejmé, že tento jev lze aplikovat na českou i rakouskou ekonomiku, z čehož vyplynula potřeba zkoumat tematiku na obou partnerských stranách. 

Význam malých a středních podniků pro ekonomiku obou zemí je zásadní. Soukromí podnikatelé jsou klíčem k dosažení udržitelného regionálního rozvoje. Jsou místem protínání regionálních sociálních a ekonomických procesů. Podnikatelé denně reagují na své prostředí odpovídajícím způsobem a zajišťují fungování a konkurenční výhodu ve stále se měnícím prostředí. Výzkumný tým svým přístupem vytváří nový pohled na podnikání a podnikatele zdůrazňující úlohu lidského faktoru a kvalitu komunikačních dovedností a rozhodování. 

Vzájemné návštěvy plodí další spolupráci

V minulém roce se čeští výzkumníci vydali na půdu rakouské univerzity. Zde diskutovali o sjednocení terminologie a metodiky a výměnu dílčích výstupů výzkumu a naměřených dat. Letos v dubnu pak přijeli zástupci výzkumného týmu z Rakouska na Univerzitu do Pardubic. Společně s děkankou fakulty doc. Ing. Romanou Provazníkovou, Ph.D., jednali také o spolupráci mezi fakultami. Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA, se spolu s Ing. Ivanou Mandysovou, Ph.D., zúčastnili jednání o společných vědeckých výstupech a v současnosti probíhá jednání o dalších možnostech kooperace ve vědě i pedagogice.

Zajímavého workshopu k prezentaci aktuálních výsledků a k zavádění výukového systémového projektu Ecosystem se za rakouskou stranu zúčastnili zástupci Ústavu pro aplikovaný výzkum podnikání na Univerzitě Graz, Prof. Ruhri, Matthias, Mag. Bakk. BSc Lic. MBA PhD a Martin Mader, MSc. Projekt představuje nový, praktický pohled na univerzitní vzdělávání. Akcentuje roli vysoké školy s ohledem na vzdělávání absolventů jako budoucích podnikatelů – v českých podmínkách „OSVČ“. Projekt zdůrazňuje proměnu role vysoké školy jako vzdělávacího článku v přípravě na praxi absolventa. Vychází z poselství Evropské komise, podle které role vysokých škol nemá být pouhé předání vědomostí, má budovat blízké vazby s obklopujícím prostředím, připravovat absolventy praktickými znalostmi.

Absolvent univerzity ve Štýrském Hradci by měl být schopen sám podnikat

Štýrský Hradec má 275 tisíc obyvatel. Na univerzitě studuje 32 tisíc studentů na 6 fakultách a 76 ústavech 120 studijních oborů. Jak zajistit, aby se absolventi štýrských studijních oborů stali úspěšnými podnikateli, aby se dokázali vyrovnat s formálními požadavky, aby se správně rozhodovali, znali finanční stránku podnikání a uměli jí propojit s akademickým vzděláním? Program Ecosystem je propojen napříč fakultami a obory a předpokládá, že absolvent jakéhokoliv oboru by měl být schopen sám podnikat. Je zodpovědností univerzity jej na to připravit: zavést trans-univerzitní propojující kurzy, podporovat u studentů tvůrčí samostatné myšlení a podnikavost, napojit praktickou výuku a úspěšné podnikatele. Profesní dovednosti a schopnosti si studenti ověřují v kontaktu s praxí a s pomocí manažerských, finančních, behaviorálních i psychologických poradců. Podpůrný tým připraví studenty na podnikání a je jim i nadále poradcem, poskytuje odborné konzultace i v prvních letech po dokončení školy. 

Financováno z prostředků programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.
Ústav veřejné správy a práva FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět