ŽelAktuel 2016 představil současnost i budoucnost regionální osobní dopravy

20. 07. 2016

Kolokvium ŽelAktuel je již zavedenou odbornou akcí, na kterou se každým rokem sjíždí řada expertů a odborníků z celé republiky, aby se společně zabývali aktuálními problémy v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy. Tradičně nechybí ani zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera, kteří přijeli i na ten letošní, v pořadí 22. ročník do Prahy. Nosným tématem byla „Regionální osobní doprava“, k níž mají co říci.

ŽelAktuel 2016 se letos konal ve čtvrtek 19. 5. v prostorách Rytířských sálů Správy železniční dopravní cesty. Záštitu nad letošním ročníkem převzali děkan dopravní fakulty doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D., Ing. Pavel Surý, generální ředitel SŽDC, s. o. a Ing. Karel Pivoňka, ředitel Institutu Jana Pernera, o. p. s.

Po úvodních slovech, která přednesli docent Drahotský, Ing. Navrátil (SŽDC) a docent Drdla přišly na řadu hlavní příspěvky kolokvia.

Jak to vidí ministerstvo dopravy?

V úvodním příspěvku představil JUDr. Michalčík (MD ČR) dlouhodobou perspektivu ministerstva v otázce financování regionální dopravy. Tento příspěvek byl doplněn o bohatou diskusi, protože v auditoriu seděli zástupci různých dopravců i objednatelé a představa ministerstva je pro ně výrazným vodítkem pro další práci. Za národního dopravce ČD přednesl svůj příspěvek Ing. Urban, člen představenstva ČD. Ten vyjádřil zejména myšlenku garance dlouhodobé koncepce a stability financování dopravní obslužnosti. Po něm Ing. Šíp z Hospodářské komory porovnával přístupy obou dopravních módů spolu s otevíráním jednotlivých dopravních oborů. Na závěr první části pak Ing. Pohl ze společnosti Siemens přednesl svůj pohled plný jeho tradičních grafů a dlouhodobých perspektiv v kontextu dekarbonizace mobility.

Zazněla studie dopravní fakulty

Druhá část příspěvků byla zahájena prezentací Pardubického kraje, v níž Ing. Beran představil nově dokončenou studii DFJP, která porovnávala nákladovost autobusové a železniční dopravy. Následně pak Ing. Nachtigall představil blíže některá matematická zákoutí této studie včetně citlivostní analýzy možných chyb ve zdrojových datech studie. Tento příspěvek byl pak doplněn prezentací Dopravního projektování Ostrava, kde zkoumali nákladovost různých typů drážních vozidel a jejich celkové náklady. Na závěr patřilo slovo zástupci ČVUT Praha, který blíže popsal své závěry z výzkumu nákladových položek obou dříve zmiňovaných druhů dopravy.

Celé kolokvium zakončil Ing. Březina s přáním a prosbou, abychom se ve stejně velkém počtu setkali znovu za rok u ŽelAktuel 2017.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.
Katedra technologie a řízení dopravy DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět