Na Fakultě filozofické vznikne Centrum pro etiku s mezinárodním týmem. Díky podpoře z Evropské unie

16. 01. 2017

„Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“ vznikne při Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Univerzita Pardubice tak začíná s realizací letošního prvního velkého projektu řešeného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřeného na podporu excelentních výzkumných týmů.

Pardubická Fakulta filozofická tímto projektem potvrzuje, že v podobných prestižních výzvách mají šanci na úspěch i projekty netechnického charakteru, které jsou pro kvalitní vědu a vzdělávání v ČR stejně nezastupitelné jako výzkum přírodovědných a technických disciplín. Projekt Centra pro etiku uspěl v konkurenci 98 podaných žádostí. Obstál zároveň i v konkurenci všech netechnických a nepřírodovědný oborů v České republice, když byl v dané výzvě mezi 27 podpořenými projekty vybrán k financování jako jediný zástupce humanitních nebo sociálních věd.

Tým povede odborník ze Skotska

„Motiv svébytné a nenahraditelné hodnoty člověka, který je v pozadí mnoha problémů etiky i politické filosofie, se přímo dotýká našich životů. Součástí výzkumu centra bude ale také kritická filosofická reflexe jevů jako rasismus, xenofobie nebo sociální (ne)spravedlnost,“ vysvětluje řešitelka projektu Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., z Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

V nově vzniklém centru se bude mezinárodní badatelský tým soustřeďovat na specifické výzkumné otázky právě v oboru etiky. Odborným vedoucím týmu je zahraniční vědecký pracovník Tony Milligan, který do Pardubic přichází z King´s College London.

„Tony Milligan je úspěšným a uznávaným badatelem v oboru etiky a autorem řady prestižních publikací. Jeho podstatným přínosem pro projekt je jeho významné zapojení v diskusi o řadě prakticky významných a aktuálních tématech, ať je to současná podoba demokracie a občanská neposlušnost, láska a přátelství, práva zvířat, nebo etické aspekty letů do kosmu,“ doplňuje dr. Pacovská.

Přínos pro rozvoj mezinárodní spolupráce

„Fakulta filozofická i Univerzita Pardubice tímto úspěchem potvrzují, že patří mezi kvalitní a dlouhodobě úspěšné vzdělávací a výzkumné instituce s ambicí intenzivní mezinárodní spolupráce a otevřenosti vůči aktuálním oborovým trendům,“ podotýká k úspěšnosti získaného projektuproděkanka pro vnitřní záležitosti a rozvoj Fakulty filozofické Univerzity Pardubice PaedDr. Monika Černá, Ph.D. „Je to příležitost upozornit, že kvalitní výzkum není jen záležitostí přírodovědných či technických oborů nebo dnes tak vyzdvihovaného výzkumu aplikovaného. I humanitní obory, které u nás z historických důvodů po desítky let zaostávaly za vyspělým světem, se začínají prosazovat na mezinárodní scéně. Je na místě, aby tomuto vývoji začal odpovídat i objem prostředků věnovaný na jejich podporu. Humanitní a společenské vědy mají sice méně zjevný, ale o to podstatnější význam pro naši společnost. Jednak přímo utvářejí způsob, jakým uvažujeme o otázkách celospolečenského významu, jednak umožňují jeho kritickou reflexi.“

První projekt na univerzitě v novém programovém období

Jedná se o vůbec první projekt, který byl na Univerzitě Pardubice přijat v rámci tohoto operačního programu v rámci nového programového období Horizont 2020. Výzva byla zaměřena na vytvoření špičkových mezinárodních výzkumných týmů a jejich podporu prostřednictvím vybudování vhodné infrastruktury.

Projekt má dva strategické zahraniční partnery a během realizace bude tým aktivně budovat další spolupráci. Kromě King's College London je strategickým partnerem pardubické univerzity také australská University of Melbourne. Právě odtud přichází jeden z odborných garantů projektu, profesor Raimond Gaita, který patří mezi nejvýznamnější současné světové etiky. Odborný tým bude navíc z velké části (11 z 16) složen ze zahraničních badatelů – kromě odborníků z Velké Británie a Austrálie přibydou na Fakultu filozofickou noví kolegové, mimo jiné z Finska nebo Švédska, kteří nejen vznikající Centrum, ale také celou univerzitu obohatí svými zkušenostmi a kontakty.

Důležitou cílovou skupinou projektu jsou doktorandi oboru filosofie, tak působení zahraničních badatelů přinese i větší internacionalizaci doktorského studia. „Badatelé v Centru pro etiku budou k dispozici doktorandům jako školitelé a konzultanti. K pestřejšímu a stimulujícímu prostředí na katedře filosofie přispěje řada pořádaných mezinárodních konferencí a zvaných přednášek. Bude také rozšířena nabídka předmětů vyučovaných v angličtině. Doktorské studium se tak otevře více i studentům ze zahraničí, z nichž někteří budou mít příležitost podílet se na odborné práci v Centru přímo jako jeho členové,“ dodává za řešitelský tým dr. Pacovská.

Vznikne zázemí pro výzkumný tým

Součástí projektu je i vybudování infrastruktury pro výzkumný tým. „Na rozdíl od přírodních a technických věd, náročných na přístrojové nebo laboratorní vybavení, je pro humanitní disciplíny nejpodstatnější přístup k odborné literatuře, který je u nás opět z historických důvodů velmi omezený,“ vysvětluje proděkanka Fakulty filozofické Monika Černá. Jako součást nutného zázemí pro práci výzkumného týmu proto vznikne na fakultě oborová čítárna se studovnou vybavená kvalitními textovými zdroji, jak tištěnými zahrnujícími oborové slovníky, encyklopedie, monografie a odborná periodika, tak elektronickými jako e-knihy nebo on-line databáze. Všechny tyto zdroje budou přístupné jak pro studenty a badatele z celé univerzity, tak prostřednictvím knihovny i pro širší veřejnost.

Projekt „Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“ na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice byl zahájen v závěru roku 2016. Realizován bude v následujících 6 letech (až do 31. října 2022). Udržitelnost má pak dalších pět let. Univerzitě přinese za toto období necelých 105 milionů korun.

Tony Milligan (nar. 1966) je skotský filosof, v současnosti přednáší na King’s College London. Studoval na University of Stirling a University of Glasgow, v minulosti působil také na univerzitách v Hullu a Aberdeenu a na University of Hertfordshire. Je autorem řady knih a článků v předních mezinárodních nakladatelstvích a odborných časopisech. Zabývá se otázkami spadajícími do normativní etiky i etiky aplikované (otázky práv zvířat, roboetiky, nebo etických a právních aspektů průzkumu vesmíru) a politické filosofie (současné proměny demokracie a pojetí občanství). Jeho nejnovější práci v těchto oblastech shrnují jeho nedávné knihy Animal Ethics: The Basics (2015), Nobody Owns the Moon: the Ethics of Space Exploration (2015) a The Next Democracy? The Possibility of Popular Control (2016). Je také editorem knižní řady „Space and Society“ v nakladatelství Springer a členem organizačního výboru pracovní skupiny IAGETH (Mezinárodní asociace pro geoetiku) pro astrobioetiku.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět