Česko-americká vědecká společnost The Comenius Academic Club má již pětiletou tradici

5. 10. 2017

Jako vhodná platforma pro vědeckou diskusi mezi předními představiteli různých vědních oborů se osvědčila pravidelná každoroční mezioborová setkání česko-americké vědecké společnosti The Comenius Academic Club. Zatím poslední setkání se uskutečnilo na americké půdě. Součástí programu byla i vernisáž nové výstavy o historii a vývoji tolarových a dolarových měn od 16. století do současnosti, kterou v New Yorku realizovala naše univerzita ve spolupráci s pardubickým muzeem.

5. výroční konference The Comenius Academic Clubu se letos konala v Bohemian National Hall v New Yorku. Kromě odborných přednášek týkajících se nových trendů v biologii, chemii, materiálových vědách či zdravotnictví byla otevřena také aktuální historická témata, týkající se cyklických procesů integrace, desintegrace a konsolidace ve společné historii střední Evropy. Vědecká diskuse se dotkla vzdělávání v Evropě a v Americe, a to i s ohledem na současné politické dění.

Hovořila trojice vědců z Univerzity Pardubice

Vědecké části konference se za Univerzitu Pardubice aktivně zúčastnili tři akademičtí pracovníci. V  bloku věnovaném přírodním vědám („New Trends in Biology, Chemistry and Smart Materials“) vystoupil vědecký pracovník Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Dr. Ing. Jan Macák, který zde představil materiál budoucnosti pro aplikace – nanotrubice oxidu titaničitého, jimiž se zabývá již od roku 2003 a za vědecké výsledky v syntéze a jejich využití získal před dvěma lety také Cenu Neuron. Ve společensko-vědním bloku („Integration, Desintegration and Consolidation in the History of Central Europe“) prezentoval historik prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., novou interpretaci příčin a průběhu krize pozdně středověké Svaté říše římské. Pravidelnou součástí každoročních jednání je i problematika hodnocení vysokého školství a jeho financování, kterou organizuje a řídí prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., z Fakulty chemicko-technologické, současně zástupce Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady vlády pro vědu a výzkum.

Otvírala se výstava k „narozeninám“ dolaru

Letošní ročník navíc zpestřila vernisáž nové výstavy v prostorách manhattanské Bohemian National Hall nesoucí název From the Czech Silver Thaler to the US Dollar (Od českého stříbrného tolaru k americkému dolaru). V pořadí druhá autorská výstava, kterou naše univerzita v posledních letech realizovala v USA, nabídla návštěvníkům během letošních prázdnin trochu neobvyklý pohled na vývoj měnových systémů a zároveň upozornila na blížící se 500. „narozeniny“ dolaru. „Tato peněžní početní jednotka totiž vznikla díky usnesení zemského sněmu Království českého z 9. ledna 1520, kterým byla nařízena monetarizace nově vytěženého stříbra v českém Krušnohoří. Podle jména města Jáchymov (Joachimsthal) vzniklo jméno mince »tolar«, které se později přes holandský »daalder« dostalo i do angličtiny jako »dollar«. Výstava je proto trochu netradičně pojata jako »rodokmen amerického dolaru«, včetně jeho mnoha předků (evropských tolarů) a bližších či vzdálenějších příbuzných dolarových měn dnešního světa,“ vysvětlil náplň své výstavy o mincích v New Yorku profesor Petr Vorel. „Domů“ do Čech se výstava vracet nebude. Na podzim bude instalována v některé z dalších amerických kulturních institucí, se kterými Univerzita Pardubice dlouhodobě spolupracuje. Záštitu nad touto výstavou převzal rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig a první náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, předseda Správní rady Univerzity Pardubice.

Tradice setkávání bude pokračovat

Další ročník setkání česko-americké vědecké společnosti bude v příštím roce na české straně. Každoroční setkání se totiž konají střídavě v USA a v České republice. Poprvé se společnost setkala v červnu 2013 v New Yorku na půdě Bohemian Nationall Hall. Konferenci tehdy ovládla osobnost J. A. Komenského, k jehož odkazu se také pořádající společnost hlásí. Součástí programu byla vernisáž výstavy Millenial Heritage of Czech Currency (Tisíciletá tradice české měny) připravená Východočeským muzeem v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou. V roce 2014 na ni navázalo setkání klubu The Comenius Academic Club v Pardubicích, které se věnovalo literárněvědným a lékařským tématům. V  roce 2015 organizovala výroční konferenci americká strana opět v Bohemian National Hall v New Yorku. Loňského setkání se ujala Univerzita Pardubice a hosty pozvala do Kutné Hory. Bližší informace o činnosti klubu jsou k dispozici na jeho webových stránkách

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět