CTTZ vyhlašuje 2. výzvu pro projekty proof-of-concept. Podpoří je částkou 9,2 mil. Kč

27. 01. 2017

Centrum transferu technologií a znalostí zahajuje třetí rok realizace projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“. Díky tomuto projektu získala univerzita od TA ČR z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA finanční podporu ve výši 20 415 500 Kč na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v letech 2015 až 2019.

První interní výzva k předkládání návrhů dílčích projektů GAMA s alokací 10 miliónů korun byla na univerzitě vyhlášena 15. září 2015. Do této výzvy bylo přihlášeno 19 projektových žádostí ze tří fakult univerzity, pro realizaci bylo vybráno 8 projektů s dobou realizace v letech 2016–2018.

3 patenty, 3 užitné vzory a další zajímavé výsledky

U projektů se klade velký důraz na následnou komercializaci a s tím související pečlivé nastavení smluvních vztahů v souladu s pravidly veřejné podpory a podmínkami programu, především však s ohledem na ochranu duševního vlastnictví univerzity.

V rámci prvního roku realizace těchto projektů byly již dosaženy následující výsledky:

- podány 3 patentové přihlášky, zapsány 3 užitné vzory, vytvořeny 4 funkční vzorky a 1 materiál s ověřenými vlastnostmi, proběhlo 1 ověření technologie,
- podepsáno 8 smluv o mlčenlivosti a 2 smlouvy o spolupráci a budoucí licenci, další smlouvy jsou předmětem probíhajících jednání,
- zveřejněno několik odborných článků a příspěvků na odborných konferencích.

Běží 2. interní výzva

Druhá (tj. předpokládané poslední) interní výzva určená k předkládání návrhů dílčích projektů v rámci uděleného celouniverzitního projektu GAMA byla vyhlášena 23. ledna 2017. Alokace pro tuto výzvu je 9,2 mil. Kč a předpokládané zahájení realizace vybraných dílčích projektů bude 1. července 2017. Podávat projektové žádosti bude možné od 6. března do 3. dubna 2017 opět pouze v elektronické podobě prostřednictvím Interního grantového systému (IGS). CTTZ připravuje pro předkladatele projektových žádostí seminář, který se uskuteční 14. února 2017 od 13:30 hodin v budově UNIT na náměstí Čs. legií.

Obecné podmínky přijatelnosti projektů a způsob hodnocení a výběru projektů jsou zveřejněny na webových stránkách CTTZ. Další informace, včetně přesného znění výzvy, formulářů povinných a doporučených příloh projektové žádosti, jsou publikovány na intranetu univerzity.

CTTZ organizuje tematické přednášky

Mimo koordinace a administrace celouniverzitního projektu GAMA se CTTZ aktivně podílí na ochraně a komercializaci výsledků jeho dílčích projektů (a stejně tak i dalších výsledků VaV vzniklých na univerzitě). Zároveň organizuje tematické vzdělávací akce podle aktuálních potřeb řešitelů – v roce 2016 např. přednášky Kateřiny Hartvichové z patentové kanceláře Inventia (Patent a užitný vzor od A do Z aneb vše, co jste chtěli vědět o vynálezech a jak na ně na UPa, červen 2016), M. Jordána ze společnosti INPARTNERS GROUP (Využití patentových informací pro nasměrování výzkumu a úspěšnou komercializaci, říjen 2016) a L. Liškové z VÚOS (Chemické látky, biocidy, detergenty – REACH a další úskalí komercializace, listopad 2016).

Tyto a další aktivity a služby CTTZ od dubna 2017 podpoří a rozšíří projekt OP VVV „Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice“.

Ing. Linda Ondráčková, Ph.D.
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět