Centrum transferu technologií a znalostí rozšiřuje své aktivity

2. 05. 2017

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice rozšiřuje díky úspěšnému přijetí projektu OP VVV v hodnotě téměř 22 mil. Kč své aktivity. Nabídne komplexnější podporu komercializace technologií vytvořených na univerzitě a další vzdělávání pracovníků univerzity v oblasti transferu technologií.

Od roku 2012 zajišťuje Centrum transferu technologií a znalostí správu portfolia duševního vlastnictví univerzity, komercializaci konkrétních výsledků vědy a výzkumu, právní a administrativní podporu doplňkové činnosti i projektů aplikovaného výzkumu a v neposlední řadě konzultační a vzdělávací činnost v oblasti transferu technologií. „V podstatě lze říci, že se snažíme budovat mosty mezi výzkumem na univerzitě a aplikační sférou. Pomáháme akademickým a vědeckým pracovníkům úspěšně realizovat případy vědecko-výzkumné spolupráce s podniky. Zároveň jsme kontaktním místem pro firmy a instituce, které se na nás obracejí se svými poptávkami. Podílíme se na naplňování tzv. třetí role univerzity,“ říká o poslání CTTZ jeho ředitel Ing. Michal Svoboda. 

Po úspěšném ukončení realizace projektu OP VaVpI Centrum transferu technologií a znalostí UPa, za pomoci kterého vzniklo, bylo CTTZ úspěšné při získání podpory ve výši 21 mil. Kč z programu TA ČR GAMA (více zde). Tento projekt finančně podporuje aktivity proof-of-concept na fakultách univerzity. Od 1. 4. 2017 CTTZ zahájilo realizaci nového projektu Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Budování expertních kapacit – transfer technologií“. Projekt  CTTZ byl hodnocen jako 8. nejlepší z 26 podaných žádostí o podporu. Získané finanční prostředky (celkem téměř 22 mil. Kč) umožní pracovníkům CTTZ rozšířit aktivity jak ve směru k akademickým pracovníkům univerzity, tak ve směru k (potenciálním) partnerům z aplikační sféry.

Co už v CTTZ děláme?

Pro popis celého portfolia služeb CTTZ je třeba vycházet ze základních forem spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou, které jsou v současné době možné. V principu existují tři:

1) Kolaborativní výzkum (projekty aplikovaného výzkumu podporované TAČR a rezortními programy), tj. přímá spolupráce mezi vědcem a  firmou, jejímž výsledkem je společně vytvořený produkt/technologie.

2) Doplňková činnost, tj. vědec na základě poptávky ze strany firmy poskytne plnění ve formě smluvního výzkumu, poradenství či jiných odborných činností (např. testování či provádění analýz). V principu tedy univerzita realizuje zakázky za tržní cenu.

3) Prodej licencí k patentům, užitným vzorům či know-how, zde se jedná o situaci, kdy vědec vytvoří zajímavý výsledek s potenciálem uplatnění v praxi a CTTZ pomáhá hledat partnera pro jeho komercializaci, kterému nabídne licenci k výkonu práv z průmyslového vlastnictví za smluvený poplatek (tržní cenu).

CTTZ se podílí na všech zmíněných formách spolupráce a poskytuje zaměstnancům Univerzity Pardubice administrativní podporu, právní servis a asistenci při vyhledání potenciálních komerčních partnerů i při obchodních jednáních a další služby, jež napomohou hladkému průběhu případu s výhledem na úspěšné ukončení či další pokračování spolupráce. Mimo to organizuje vzdělávací semináře zaměřené na ochranu duševního vlastnictví a témata vztahující se ke komercializaci výsledků VaV.

Jaké další služby nabídneme?

Díky projektu OP VVV Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na UPa získalo CTTZ možnost posílit důležité oblasti své činnosti. Část prostředků je určena na zvyšování odborné kvalifikace a rozšíření týmu našich pracovníků. Budeme se soustředit na rozvoj interních procesů v oblasti správy duševního vlastnictví, vč. tvorby informačního systému. Důležitou součástí projektu je podpora spolupráce s aplikační sférou, resp. s firmami, které jsou potenciálními odběrateli VaV výsledků univerzity. Konkrétně se jedná o najímání expertů, využívání databázových nástrojů a cílenou propagaci technologií univerzity. To vše ve svém důsledku umožní nárůst objemu i kvality aktivit transferu technologií na Univerzitě Pardubice,“ říká Ing. Svoboda.

Dále bude CTTZ rozšiřovat své aktivity v oblasti organizace odborných vzdělávacích kurzů a seminářů týkajících se transferu technologií pro akademické, vědecké a administrativní pracovníky, jejichž témata budou vycházet z konkrétních potřeb jednotlivých pracovišť. Zároveň se do budoucna více zaměří na prezentaci úspěšných případů transferu technologií na univerzitě a bude je prostřednictvím rozhovorů s úspěšnými řešiteli aplikovaného výzkumu a článků o nejnovějších výsledcích spolupráce s firmami prezentovat jako tzv. success stories. Díky projektu CTTZ rozšíří své portfolio činností o marketingové aktivity směrem k firemním partnerům vně univerzity.

Vzdělávání i prezentace VaV výsledků 

Máte zkušenost s prováděním důkladné patentové rešerše? Víte, co znamená publikovat v rámci „open access“ nebo k čemu slouží veřejné licence „creative commons“? Víte, na co si dát pozor při nastavování podmínek užívacích práv k výsledku, který vyvíjíte společně s firmou v rámci kolaborativního výzkumu? Pokud jste alespoň jedenkrát odpověděli NE, vyhledejte si termíny připravovaných vzdělávacích kurzů, které budou prezentovány na Portálu vzdělávání zaměstnanců i na webových stránkách CTTZ. První semináře, tematicky zaměřené na ochranu duševního vlastnictví a práci v databázi ESPACENT, budeme organizovat již v květnu a červnu 2017.

Díky získaným finančním prostředkům na podporu komercializace bude CTTZ mj. schopno pomoci vědeckým pracovníkům s prezentací jejich odborných výstupů na vybraných konferencích, výstavách a veletrzích v ČR i v zahraničí. A pomůže jim zajistit odpovídající úroveň prezentace.

Cílem CTTZ je podpořit povědomí o možnostech uplatnění aplikovaného výzkumu na Univerzitě Pardubice a pomoci akademickým a vědeckým pracovníkům v navazování kontaktů s komerční sférou. Projekt bude na pracovišti realizován do konce března 2021.

Mgr. Andrea Nogová
Centrum transferu technologií a znalostí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět