Duben byl na Fakultě zdravotnických studií ve znamení dvou konferencí

15. 05. 2017

Řadu předních českých i zahraničních odborníků přilákala v druhé půli dubna na Fakultu zdravotnických studií tradiční konference nelékařských zdravotnických oborů Kvalita a její perspektivy. O den později se v prostorách fakulty setkali studenti zdravotnických oborů. Představili tu své výzkumné projekty a současně soutěžili o nejlepší prezentaci.

IV. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Pomáhající profese v proměnách času se na Fakultě zdravotnických studií konala 19. dubna. Zahájil ji prorektor pro rozvoj prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., vedoucí oddělení řízení kvality Nemocnice Pardubického kraje Mgr. Markéta Nemšovská a děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Záštitu nad konferencí převzal člen rady Pardubického kraje Ing. Ladislav Valtr a primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát.

Děkan uděloval pamětní medaile

Před zahájením odborného bloku udělil děkan Fakulty zdravotnických studií pamětní medaile k výročí deseti let založení fakulty. Mezi oceněnými byly významné osobnosti, které se zasadily o rozvoj fakulty. Jmenovitě byly stříbrné medaile uděleny doc. MUDr. Karlu Havlíčkovi, CSc., Mgr. Evě Hlaváčkové, Ph.D., prof. MUDr. Arnoštovi Pellantovi, DrSc., Mgr. Janě Škvrňákové, Ph.D., doc. MUDr. Jiřímu Šillerovi, Ph.D., a bronzové medaile byly předány MUDr. Ladislavu Hanouskovi, Andree Juškové, Mgr. Janě Kučerové, Ph.D., Věře Moserové a Mgr. Evě Vachkové, Ph.D.

Diskuse o rolích nelékařských zdravotnických profesí

V letošním roce se konference účastnili zahraniční kolegové z Arménie, Francie, Rakouska, Portugalska, Slovenska a Turecka, a tak navazující odborný program zahrnoval 20 příspěvků v českém jazyce a sedm paralelně probíhajících prezentací v anglickém jazyce. Doplnilo je dalších 11 posterových prezentací.

Úvod dopoledního bloku patřil historii a směřování nelékařských zdravotnických profesí a jednotlivá sdělení byla prezentovaná prezidentkou ČAS PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA, prof. MUDr. Arnoštem Pellantem, DrSc., prof. PhDr. Milenou Lenderovou, CSc., prof. PhDr. Jiřím Marešem, CSc., a PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D. Po krátké přestávce pokračovala dopolední sdělení zaměřená na jednotlivé role nelékařských zdravotnických profesí a tyto příspěvky prezentovaly doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Ing. Gabriela Franková, doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, Ph.D. et Ph.D. a Mgr. Viera Gulová.

Panelová diskuze velmi vhodně shrnula dopolední prezentace, možnosti a směry, jak nahlížet na směřování pomáhajících profesí. Odpolední program konference byl rozdělený na dvě sekce. Českou sekci v hlavní posluchárně vedly PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., a PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., a paralelně probíhající anglickou sekci vedly doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., a Petra Mandysová, MSN, Ph.D. Odpolední společná sekce byla pod vedením Mgr. Markéty Moravcové, Ph.D., a PhDr. Lucie Sikorové, Ph.D.

Za zdařilý průběh celé akce na závěr poděkovala účastníkům i organizačnímu výboru proděkanka doc. Jana Holá a připojila i pozvánku na příští ročník konference.

Ve studentské soutěži bojovalo 11 studentů

O den později 20. dubna se na Fakultu zdravotnických studií sjeli studenti. Konala se tu XII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, které se zúčastnilo celkem 44 studentů domácí fakulty a dalších vysokých škol. Se soutěžními příspěvky vystoupilo 11 studentek ze čtyř univerzit z České republiky. Fakultu zdravotnických studií (FZS) reprezentovaly studentky, které se umístily na předních místech fakultního kola studentské vědecké soutěže, konaného na půdě fakulty ještě v březnu (20. 3.) – Klára Skokanová, Tereza Smyčková a Stanislava Teplá z bakalářských studijních programů, Bc. Kristýna Ksandrová, Bc. Adriana Nedvědová a Bc. Lenka Teichmanová z magisterských studijních programů.

Další účastníci soutěže byli ze Západočeské univerzity v Plzni, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity v Hradci Králové. Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedou komise byl plk. PhDr. Zdeněk Hrstka, Ph.D., z Univerzity obrany v Hradci Králové. Dalšími členy odborné komise byly Mgr. Ivana Lamková, Ph.D., z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Bc. Jaroslava Popelková z Transplantačního centra Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D., z FZS.

V obou kategoriích bodovaly pardubické studentky

Na 1. místě v soutěži studentů bakalářských studijních programů se umístila Stanislava Teplá s prezentací Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči, 2. místo obsadila Tereza Smyčková s prezentací Znalost žen o screeningu Downova syndromu v těhotenství, na 3. místě se umístila Klára Skokanová s přednáškou Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií, všechny z FZS Univerzity Pardubice.

V kategorii magisterských studijních programů 1. místo obsadila Bc. Lenka Teichmanová s prezentací Kvalita života u pacientů s karcinomem hrtanu, na 2. místě skončila Bc. Adriana Nedvědová s přednáškou Posuzování bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou, obě z FZS Univerzity Pardubice, na 3. místě se umístila Bc. Barbora Richterová s prezentací Využití mediace v kontextu sanace rodiny z Ústavu sociální práce  Univerzity v Hradci Králové. Prezentace všech zúčastněných studentů měly vysokou odbornou úroveň. Pro studenty bylo přínosem vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce před zkušenými pedagogy i před studenty naší fakulty i jiných vysokých škol.

Součástí konference bylo odborné sdělení odborníka z praxe Bc. Jaroslavy Popelkové z Trasplantačního centra Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Transplantologie České republiky v kostce.

Studentská konference se konala v rámci udržitelnosti projektu OP VK, „Zdravotnické studijní programy v inovaci“, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0357. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sponzorem konferencí byly firmy Medin s.r.o., Stapro s.r.o., DN FORMED Brno, s.r.o, a Pardubický kraj. 

Mgr. Jan Pospíchal, Ing. Eva Kynclová
organizační výbor konference, Fakulta zdravotnických studií UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět