Na Kalorimetrickém semináři se odborníci potkávají již téměř čtyřicet let

27. 06. 2017

Kouty u Ledče nad Sázavou přilákaly na konci května 62 odborníků z vysokých škol, ústavů akademie věd a z průmyslových podniků. Potkali se tu na 39. mezinárodním českém a slovenském kalorimetrickém semináři, aby probrali novinky v oboru. S přednáškami vystoupili i studenti českých a slovenských vysokých škol a stejně jako každý rok se připojily i firmy dodávající experimentální zařízení pro termickou analýzu.

V průběhu čtyřdenního semináře (ve dnech 22.–26. května) odeznělo 43 příspěvků, jejichž zaměření se dá rozdělit do několika tematických okruhů: termodynamika a termická analýza, biologické materiály, nekrystalické materiály a stavební materiály. Společným jmenovatelem přednášek bylo využití nejrůznějších termoanalytických technik v celé řadě vědních i aplikačních oborů.

Od termických vlastností látek k požární ochraně

Témata přednášek se pohybovala od termických vlastností skel a kinetiky krystalizace podchlazených tavenin přes tepelné vlastnosti stavebních materiálů, využití biomasy, akumulaci energie v rostlinách, ochrany rostlin vůči nízkým teplotám, fázové přeměny tenkých vrstev polymerních materiálů až po termické chování magnetických látek.

Jedna z přednášek, která letos rozšířila témata semináře, se týkala využití kalorimetrie v požární ochraně  Petra Bursíková a Romana Friedrichová z Technického ústavu požární ochrany mluvily o Využití vysokotlaké snímací kalorimetrie v oblasti požární ochrany. Velmi zajímavá byla také přednáška (technické sdělení) Jaroslava Císaře o Využití termické analýzy pro charakterizaci polymerních materiálů v laboratoři firmy Fatra, a.s., v níž účastníky seznámil s příklady řešení některých výrobních problémů pomocí termické analýzy ve firmě Fatra, a.s., Napajedla.

Pět plenárních přednášek

Stalo se již tradicí zařadit do programu Kalorimetrického semináře plenární přednášky přehledně informující o různých aktuálních a nadčasových tématech. Letos to bylo těchto pět přednášek:

- S. Mašková, KFKL MFF UK: Krása fázových diagramů – jak je sestavit a číst,

- M. Orendáč, PF UPJŠ Košice: Nové materiály pre kvantové počítače,

- M. Faltus, E. Žižková, J. Zámečník, VÚRV: Vliv otužování rostlin na změny jejich termických charakteristik při kryoprezervaci,

M. Bečvářová,ÚAM FD ČVUT a KDM MFF UK: Převoznické úlohy aneb od hříčky ke strategii,

- J. Bečvář, KDM MFF UK: Dokonalá čísla, zejména to páté.

Semináře se s přednáškami zúčastnili také studenti magisterských a doktorských studijních programů českých i slovenských vysokých škol. Zástupci předních světových firem v oboru termické analýzy představili nejnovější přístroje a nově vyvinuté experimentální techniky.

Kvalita příspěvků byla vysoká

Uskutečnily se také neformální večerní výměny názorů a diskuze, které přinášejí nové podněty a mnohdy nové úhly pohledu na studované problémy. Byla domluvena i řada konkrétních spoluprací.

Podle názoru účastníků byla kvalita příspěvků vysoká. Rovněž se neustále rozšiřuje paleta témat. Nesmírně si toho vážíme, protože ani přednáška ani čtyřstránkový příspěvek v recenzovaném sborníku, který má ISBN a je abstrahován v Chemical Abstracts, nepřináší účastníkům žádné RIV bodové ohodnocení. Podle našeho názoru jsou přesto podobné akce přínosné z hlediska získávání zkušeností, výměny odborných informací i informací o nových přístrojích a nově zaváděných experimentálních technikách předních světových výrobců termoanalytických zařízení. V  neposlední řadě je důležité i neformální navazování nových kontaktů a spoluprací.

Bez naší Fakulty chemicko-technologické to nejde

Na organizaci letošního semináře se spolupodílela, jako již tradičně, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Odborná skupina chemické termodynamiky ČSCh. Organizační výbor tvořili tito kolegové: doc. E. Černošková, SLChPL; prof. Z. Černošek, doc. J. Holubová, oba KOAnCh, všichni FChT Univerzity Pardubice; prof. J. Leitner, VŠCHT Praha, doc. P. Svoboda, MFF, Univerzita Karlova).

Ke konferenčním materiálům, které účastníci spolu se sborníkem obdrželi, přispěl Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha (prof. V. Švorčík) a Katedra fyziky pevných látek MFF, UK Praha (doc. P. Svoboda).

A jak to vůbec všechno začalo?

Kalorimetrický seminář byl poprvé organizován v roce 1978 kvůli potřebě výměny názorů a zkušeností mezi hrstkou kalorimetristů v bývalé Československé socialistické republice (ČSSR). ČSSR byla federací dvou republik: České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Proto byl tehdy zvolen název semináře: Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Tento název používáme dodnes. Státní uspořádání se změnilo. Změnila se i samotná kalorimetrie. Vedle rychle se rozšiřující škály různých kalorimetrů se objevila řada nových typů, např. power-compensated DSC, modulovaná zařízení, flash kalorimetry, kónické kalorimetry, simultánní sestavy dvou i tří přístrojů, atd. V současnosti už není možné pro charakterizaci materiálů použít pouze jedinou metodiku. Proto se i téma semináře posunulo. Většina účastníků používá některou z metod termické analýzy jako jednu z více metod. Kalorimetrie a termická analýza však stále zůstává tím, co účastníky spojuje.

Informace o minulých seminářích, zvané přednášky, fotografie z akcí, rovněž také seznam vybraných monografií o termické analýze a další zajímavé odkazy je možno najít na webu http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/. Kontakt pro případné zájemce o Kalorimetrický seminář je eva.cernoskova@upce.cz.

Příští rok jubileum

V roce 2018 se bude konat jubilejní 40. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, na který všechny srdečně zveme.

Na závěr bychom chtěli věnovat vzpomínku kolegovi prof. Ing. Jiřímu Brandštetrovi, DrSc., který nás bohužel letos navždy opustil. Prof. Brandštetr mimo jiné spoluorganizoval Kalorimetrický seminář v roce 1984. Čest jeho památce.

doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
Společná laboratoř chemie pevných látek FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět