Pigmenty a práškové materiály svedly dohromady odborníky z Česka i ze Slovenska

10. 11. 2017

Čtyřicítku odborníků přivedl na půdu Fakulty chemicko-technologické již 19. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který každoročně organizuje její katedra anorganické technologie. Letošní ročník konference byl počtvrté organizován ve spolupráci s Českou společností chemickou, z.s., a přispívá tak k rozvoji společných aktivit a projektů.

Cílem konference je výměna nových poznatků v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací, metod hodnocení nejen pigmentů, ale také surovin, které se pro výrobu pigmentů používají, dále ekologické aspekty výroby a použití anorganických pigmentů. V rámci konference jsou také prezentovány výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, žáruvzdorných materiálů a dalších práškových materiálů z oblasti keramiky či stavební chemie. Právě práškové materiály tvoří významnou součást chemického průmyslu a výzkumu, neboť se vyskytují jako vstupní suroviny výroby, meziprodukty či konečné produkty, a je třeba provádět jejich charakterizaci, ať již z pohledu složení, struktury, čistoty, sledovaných fyzikálně-chemických vlastností.

8 přednášek a 14 posterů

Letos na fakultu přijelo téměř 40 účastníků, mezi nimiž nechyběli zástupci Fakulty materiálů, metalurgie a recyklace Technické univerzity v Košicích, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Ústavu anorganické chemie SAV v Bratislavě, Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze a samozřejmě studenti a pracovníci domácí Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, konkrétně z ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek a katedry anorganické technologie.

V rámci letošního ročníku konference bylo prezentováno celkem 14 plakátových sdělení. Texty nejen posterů, ale také přednášek byly vydány ve sborníku, který obsahuje 108 stran. Na konferenci zaznělo celkem 8 odborných přednášek, ze kterých nejvíce účastníky zaujala přednáška věnovaná stanovení malých specifických povrchů práškových látek, kterou prezentoval Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D., z Ústavu anorganické technologie Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Zajímavá přednáška zazněla z Ústavu skla a keramiky, kterou přednesla Ing. Alexandra Kloužková, CSc., v níž přítomným představila proces rehydroxylace v nízkopálené keramice. V přednáškovém bloku zaznělo mnoho podnětných informací, které se týkaly charakterizace práškových materiálů a metod, které se používají pro jejich studium, ať už se jedná o sledování složení, struktury, adsorpčních schopností, vybraných fyzikálně-chemických vlastností, testování chování látek v závislosti na teplotě či jejich termické stability.

Výzkumu se věnují i mladí kolegové

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že oblast práškových materiálů poskytuje dostatečný prostor pro jejich výzkum, popis v technologických procesech či studium sledovaných vlastností daných sloučenin, stejně tak popis a využití metod pro jejich hodnocení a aplikace, případně nové směry a trendy v uvedených oblastech. Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku konference bylo opět velmi silné zastoupení mladých vědeckých pracovníků a také studentů nejen doktorského studijního programu, ale také magisterského. To je samozřejmě pozitivní zjištění.

Ráda bych proto vyjádřila poděkování všem, kteří se podílí na organizování konference o práškových materiálech, a také všem zájemcům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti nás všech by to opravdu nebylo možné.

Věřím, že v průběhu následujících měsíců se nám podaří získat dostatečné množství výsledků, o které se budeme moci podělit v rámci konference, ať již formou přednášky nebo plakátového sdělení. Přeji nám všem, abychom měli takové poznatky, jež budeme prezentovat na jubilejním 20. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, a tím přispějeme k prohloubení kontaktů a spolupráci mezi všemi zúčastněnými pracovišti. Všichni zájemci jsou zváni k aktivní účasti. 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět