Mezinárodní lingvistická konference o germanistice opět posílila roli němčiny

28. 11. 2017

Katedra cizích jazyků Filozofické fakulty Univerzity Pardubice již posedmé pořádala svoji tradiční „bienální“ mezinárodní konferenci k aktuálnímu tématu multikulturalismu ve všech jeho možných projevech, dimenzích, úrovních, úskalích a konsekvencích. Vzhledem k tradici předchozích úspěšných setkání byl očekáván velký zájem akademiků o aktivní účast i v letošním roce, a to jak z České republiky, tak především ze zahraničí.

Do Pardubic v minulosti již přijeli prezentovat svoje příspěvky vědečtí pracovníci z mnoha evropských i mimoevropských zemí (Německo, Španělsko, Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Itálie, Bělorusko, Indie, Gruzie, Turecko, Rakousko, Portugalsko, USA) a i tentokrát zaslalo svoji přihlášku na aktivní účast téměř pět desítek akademiků z patnácti států – vedle ČR i Bělorusko, Bulharsko, Gruzie, Indie, Mexiko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko a Ukrajina, i když ohlášená účastnice z Ruska i početná delegace z Gruzie svoji účast na poslední chvíli kvůli tamním vnitřním univerzitním problémům stáhla.

Zazněla rozličná aktuální témata

Většina odborných referátů, která na říjnovém odborném setkání zazaněla, se věnovala tématům z oblasti germanistiky, zejména z oboru německo-slovanských kontaktů na nejrůznějších úrovních a platformách, menší část zastupovala problematiku anglistiky. Konkrétním obsahem odborných konferenčních příspěvků byly literatura a divadlo (Bulgakov a Gogol, Hoffmann, Struhar, Handke, Winkler), lingvistika a její současné dominantní fenomény, manipulace v médiích, interkulturní kompetence při tlumočení rozhovorů, jazyková výuka migrantů v Německu, pojetí místa a prostoru v beletrii, interdisciplinární, interkulturní a mezinárodní projektová práce mezi univerzitami ve výuce reálií, německo-běloruské animozity v historii a jejich překonávání včetně období národního socialismu, internacionalizace ve vzdělávání, kulturní a jazykový přeshraniční trojúhelník Grodno (Bělorusko, Polsko, Litva), proměny němčiny v důsledku multikulturní společnosti, překlad z perspektivy latinskoamerických interkulturních a transkulturních teorií a další zajímavá aktuální témata současného vědeckého výzkumu na poli germanistiky, anglistiky, literatury, lingvistiky a historie ve spojení se soudobými interkulturními a transkulturními faktory, jako je např. rozvoj interkulturní kompetence pro mezinárodní mobilitu, politická symbolika v sociokulturní komunikaci, konstrukce kolektivní identity, analýza dvojí morálky v písních nebo interkulturní aspekty v reklamních textech.

Konferenci odstartoval Den německého jazyka

Konferenci zahájili před početným mezinárodním publikem prorektor pro rozvoj Univerzity Pardubice prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., a děkan Fakulty filozofické, prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Ve svých projevech zmínili závažnost tématu a obsahu konference i jeho aktuálnost v současném globalizovaném světě a popřáli všem účastníkům příjemný pobyt v Pardubicích spojený s načerpáním mnoha nových informací z odborných prezentací v rámci oficiálního programu i s kolegiálním setkáním a neformální výměny zkušeností a poznatků během společenských akcí připravených organizátory konference.

První den konference byl tematicky koncipován jako „Den německého jazyka“ s cílem posílení role němčiny jako tradičního dorozumívacího jazyka ve středoevropském prostoru a zdůraznění jeho současné role jako ekonomicky i profesně důležitého až nezbytného druhého cizího jazyka, který je sice globálně vytlačován angličtinou, ale jehož praktická znalost minimálně na komunikativní úrovni zajišťuje díky tradičním vazbám na německy mluvící hospodářskou sféru individuálně výhodnější profesní perspektivy nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední, východní a jižní Evropy i bez podmínky geografického sousedství.

Účastnili se i významní spisovatelé

Z těchto důvodů byli mezi referenty v rámci „Dne německého jazyka“ zastoupeni nejen akademičtí pracovníci, ale i reprezentanti high-tech průmyslu, česko-německých organizací, jakož i očití pamětníci a potomci vídeňské české enklávy nebo umělci v podobě německého spisovatele a divadelního režiséra íránského původu Pedra Kadivara, který se ve svých textech a inscenacích zabývá zejména vysoce aktuální problematikou integrace migrantů do jiného kulturního i jazykového společenství, a to především na autobiografické bázi vlastní životní zkušenosti z vystěhování z Íránu do Francie v teenagerovském věku a pozdějších dlouhodobých studijních a profesních pobytů v Německu.

Na jeho působivé emocionální vystoupení a autorské čtení z nejnovější knihy „Das kleine Buch der Migrationen“ („Malá kniha migrací“) tematicky navázal oblíbený český spisovatel a dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera (2012 a 2016) Marek Šindelka besedou a ukázkami především z knihy „Únava materiálu“, která je rovněž věnována tématu migrace. Mladý spisovatel nechal bez zábran nahlédnout do své autorské kuchyně, svých inspirací, podnětů i záměrů, seznámil posluchače s čerstvou zkušeností s překlady i odlišnou recepcí svých textů v Čechách a v zahraničí a v neposlední řadě také objasnil reálné faktické pozadí a své niterné pohnutky pro napsání svého tak intenzívního textu o fiktivním příběhu mladých migrantů Evropou (vlastní zážitky ze zahraničí, nenávistné internetové diskuse, obchod s lidskými orgány atd.).   

Na přednášku i prohlídku do Kutné Hory

Vítaným zpestřením a obohacením letošní konference byla návštěva historické Kutné Hory spojená s plenární přednáškou „Onomastische Fehler beim interkulturellen Transfer germanischer Heldensagen“ („Onomastické chyby v interkulturním převodu germánských hrdinných ság“) profesora Maxe Sillera z Univerzity Innsbruck v reprezentativním sále Vzdělávacího a prezentačního centra Dačického domu, v jehož útrobách se nacházejí další zajímavé výstavy, exponáty a audiovizuální prezentace. Následná exkurze, pečlivě připravená studentkami oboru Německý jazyk pro odbornou praxi na pardubické Fakultě filozofické v angličtině a němčině, odhalila pro většinu zahraničních účastníků historii, krásu i magii středověké památkové rezervace, o jejímž rozsahu a kráse neměli většinou ani tušení. 

Pardubická konference je již tradiční platformou pro přínosné intenzívní setkání několika humanitních i lingvistických oborů a jazyků, geografických, ekonomických, politických i kulturních dimenzí. Vytváří či prohlubuje příznivé předpoklady pro další existenci akademických partnerství i lidských, oborových a institucionálních vzájemných vztahů a díky své geografické poloze i dlouhodobým aktivním bilaterálním akademickým kooperacím představuje most především mezi západem a východem, ale i jihem a severem.  V neposlední řadě nabízí i pardubické veřejnosti, pedagogům i studentům regionálních škol možnost vyslechnout si aktuální odborné přednášky v cizím jazyce, a to v němčině a angličtině.

Na pořádání „Dne německého jazyka“ a mezinárodní konference „Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu“ se v reprezentativních prostorách Univerzity Pardubice vedle pedagogů Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a studentů studijního oboru Německý jazyk pro odbornou praxi podílelo ještě Sonnenbergské sdružení ČR, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institut Praha, Verein Deutsche Sprache i firmy Stäubli, Pavlík CZ a Enteria. Záštitu nad celou akcí převzal primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát. Díky jejich pomoci bylo možné podpořit samotnou osobní účast některých přednášejících a zajistit důstojný společenský a reprezentativní gastronomický rámec i doprovodný kulturní program celé konference.   

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra cizích jazyků FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět