Historik profesor Petr Vorel získal ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy

27. 11. 2017

Mezi třemi významnými osobnostmi vědy, které si ve středu 29. listopadu převzaly Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017, byl také uznávaný vědec a historik profesor PETR VOREL z Univerzity Pardubice. Cenu získal za svou mimořádnou odbornou publikaci věnovanou studiu papežské mincovní a měnové politiky v polovině 17. století, vydanou v italském jazyce.

Historický výzkum prof. PhDr. Petra Vorla, CSc., z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice v posledních letech výrazně přesahuje hranice České republiky. Dokládá to i jeho kniha La storia della piastra d´argento di Urbano VIII (L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634–1644), vydaná nedávno v Římě. Touto knihou významným způsobem rozšířil dosavadní znalosti o vývoji papežského mincovnictví v polovině 17. století. Kniha vznikla v rámci mezioborového výzkumu: Vedle písemných pramenů z archivu papežské účetní komory (Archivio di Stato di Roma – Camera Apostolica) se autor zabýval studiem mincí z veřejných a soukromých sbírek (domácích i zahraničních). Tento postup umožnil řešit složitou otázku technologie strojové výroby raně novověkých mincí v římské papežské mincovně či materiálovou analýzu mincovního kovu, které starší italská ani jiná zahraniční odborná literatura dosud neidentifikovala. Takto pojatá „aplikovaná numismatika“ přináší nové poznatky nejen o samotných mincích a technologii jejich výroby, ale klade si i nové složité otázky, týkající se hospodářských dějin 17. století a role, jakou hrál příliv amerického koloniálního stříbra v evropské ekonomice oné doby.

Pozoruhodné dílo koncipované jinak, než je běžné

„Profesor Vorel ve svém díle inovativně ukázal, že je naprosto nezbytné využít i přírodních a technických věd, aby bylo možno dosáhnout komplexního poznání. Analýzou chemického složení papežských mincí a odhalením dosud nejasné technologie jejich výroby posunul nejen numismatické, ale i obecně historické bádání na novou úroveň. Zároveň ukázal, k jak pronikavým výsledkům při řešení mezinárodně prestižních témat lze dospět, jestliže se promyšleně propojí znalosti z několika relativně vzdálených oborů na jedné české univerzitě,“ říká k pozoruhodnému dílu profesora Vorla prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., bývalý místopředseda Akademie věd České republiky, která vznik této unikátní publikace prostřednictvím Českého historického ústavu v Římě rovněž podpořila. „Kvality díla náležitě ocenili recenzenti a grémia znalců nejen v Itálii, ale také v Belgii, USA, Japonsku, Jižní Africe a v dalších zemích. Kniha se stala jedním z nejpozoruhodnějších českých příspěvků světové historiografii.“ 

Svou odbornou knihu profesor Vorel koncipoval jinak, než je běžné u dosavadní italské a jiné zahraniční literatury, která byla tomuto tématu věnována. Na základě detailního rozboru dochovaných mincí tolarového typu (stříbrných papežských piaster, které patří mezi nejkrásnější italské barokní mince) profesor Vorel určil způsob jejich výroby pomocí ražebních válců a identifikoval zásadní technologické odlišnosti strojní výroby, užité v Římě, od tehdy běžných válcovacích ražebních strojů tyrolského typu. Tuto odlišnou technologii, užívající snímatelnou činnou plochu ražebních válců, autor označuje jako ražební stroje florentského typu. Díky přesné identifikaci ražebních válců až do úrovně jednotlivých razidel mohl autor provést rekonstrukci všech možných kombinací lícní a rubové strany stříbrných piaster papeže Urbana VIII., produkovaných v letech 1634–1644. Zároveň díky dosud neznámým archivním pramenům vysvětluje, proč právě na sklonku pontifikátu papeže Urbana VIII. dosáhla produkce stříbrných piaster v římské mincovně mimořádného rozsahu.

Troufalost českého historika uchopit italské téma

Toto dílo je založeno na hluboké znalosti širšího kontextu, nese pečeť autorovy erudice a schopnosti objevit, analyzovat a vysvětlit problém. Práce znamená rozhodující posun takto zaměřeného bádání v evropském i světovém měřítku,“ komentuje význam publikace další významná historička profesorka Milena Lenderová z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice a dodává: „Profesor Vorel je významnou osobností nejen s ohledem na mimořádně rozsáhlou badatelskou a publikační činnost, ale i jeho činnost pedagogickou, manažerskou i organizační. Je neuvěřitelné, že své práce publikuje jak česky, tak německy, polsky, anglicky a italsky. Ale především být žákem profesora Vorla znamená suverénně ovládnout historické »řemeslo«.“

Sám profesor Vorel k tomuto úspěchu dodává: „Od českého historika je to trochu troufalost, pustit se do tak bytostně ‚italského‛ tématu, jakým je papežská mincovní politika první poloviny 17. století. Ale někdy si člověk badatelská témata nevybírá, ale najdou si ho sama. V mém případě to byl objev dosud neznámé účetní dokumentace z činnosti římské mincovny, která vůbec neodpovídala starším interpretacím hospodářských dějin papežského státu první poloviny 17. století. Také sběratelské i vědecké katalogy papežských mincí (včetně již dříve publikované sbírky vatikánské) jsou pro období papeže Urbana VIII. dosti zmatečné, protože neodlišují od sebe mince ražené ‚po staru‛ ručně a mnohem kvalitnější výrobky strojové. Ale i pro interpretaci českých dějin je toto téma zcela zásadní. Za vlády papeže Urbana VIII. se zadlužení papežského státu mnohonásobně zvětšilo, přesto však nedošlo k inflačnímu znehodnocení měny, jako u nás v roce 1623. Bez znalosti fungování toku ‚velkých‛ peněz, založeném v té době z velké části i na obchodování se stříbrem (na kterém se dalo hodně vydělat) nelze dobře interpretovat ani politické dění zkoumané doby. Už nyní je zřejmé, že tím rozhodujícím podnětem k zahájení masivního válečného konfliktu s protestantskými českými stavy nemusela být z habsburského hlediska ani defenestrace, ani rozpory náboženské, ale v prvé řadě makroekonomické důsledky českého státního bankrotu roku 1615, o kterém dřívější historiografie vlastně nevěděla vůbec nic.“

O historiku profesoru Petru Vorlovi

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., (1963), působí v oboru od roku 1986, kdy po ukončení studia nastoupil jako historik a správce numismatické sbírky do Východočeského muzea v Pardubicích. Od roku 1994 působí též jako soudní znalec v oboru numismatika. Externě vyučoval na pražské FF UK a od roku 2000 je jeho hlavním pracovištěm Univerzita Pardubice, kde v letech 2007–2015 zastával funkci děkana Fakulty filozofické a v současné době (od roku 2015) působí jako prorektor pro rozvoj Univerzity Pardubice. Od roku 2011 je členem Učené společnosti České republiky, po dvě funkční období byl předsedou Sdružení historiků ČR (2005-2013) a od roku 2013 je předsedou Českého národního komitétu historiků. Je zakladatelem, redaktorem či spoluredaktorem několika vědeckých časopisů v oboru historie a členem redakčních rad dalších významných oborových periodik, vědeckých rad veřejných vysokých škol, Sněmu Akademie věd a dalších významných domácích a zahraničních odborných grémií. Předmětem jeho odborného zájmu jsou české a evropské dějiny raného novověku, zejména hospodářské a politické dějiny střední Evropy a dějiny peněžního oběhu. Jeho odborné knihy a vědecké studie byly publikovány v češtině i v jiných jazycích (angličtina, němčina, italština, polština) v Evropě i v USA. Pravidelně se aktivně účastní mezinárodního vědeckého života formou publikačních aktivit, účastí na konferencích i spoluorganizováním celosvětových vědeckých kongresů. Je autorem řady výstav prezentovaných v zahraničí: Millenial Heritage of Czech Currency (v anglické verzi v USA, New York a Texas 2013; v bulharské verzi Plovdiv 2016, v české verzi PS Parlamentu ČR Praha 2016) a nejnověji From the Silver Czech Taler to the Worldwide Dollar (USA, New York 2017). K jeho nejvýznamnějším publikacím z poslední doby patří například From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century), New York (Columbia University Press, 2013); The War of the Princes: The Bohemian Lands and the Holy Roman Empire 1546-1555, Helena History Press LLC, Santa Helena – California (USA, 2015) a další odborné knihy a studie v českých i zahraničních odborných časopisech.

Více o předání cen v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu 2017 najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět