Při setkání na dopravní fakultě diskutovali odborníci o šíření elektromagnetických vln

26. 05. 2017

Již 18. seminář na téma „Šíření elektromagnetických vln v biologických tkáních“ pořádala v květnu Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera. Nejenže je toto téma velmi aktuální, ale současně propojuje poznatky i spolupráci několika našich fakult.

Ve čtvrtek 11. května se v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakultu Jana Pernera sjeli jak studenti, tak i pracovníci z Univerzity Pardubice, odborníci z výzkumných ústavů, vysokých škol a různých společností, kteří se zabývají vývojem komunikační techniky, radarů, antén a mikrovlnných komponent. Nejvzdálenější účastnicí byla Dr. Cocherová z STU Bratislava. Společně se účastnili odborného semináře zabývajícím se šířením elektromagnetických (EM) vln v biologických tkáních.

Odborníci hovořili o elektromagnetických vlnách

18. setkání v řadě zahájil prof. Vladimír Schejbal z pořádající katedry dopravní fakulty, která seminář organizovala ve spolupráci s IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC. Mezi přednášejícími pak byli především odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze (prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Ing. Ladislav Oppl, PhD., Ing. Ilja Merunka, Ing. Ondřej Fišer a doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.). Jednotlivé přednášky byly dílem společným, a to jak autorů z ČVUT Praha, UK-LF Plzeň, tak Protonového centra Praha.

Dopolední blok zahrnoval přednášky „Fyzikální základy šíření EM vln v biologických tkáních“, „Numerické simulace šíření EM vln v lidském těle“, „Principy lékařské diagnostiky na bázi mikrovlnné diferenční tomografie“ a „Aplikátory a expoziční komory pro biomedicínské aplikace EM polí“. Odpolední program začínal přednáškou „Měření komplexní permitivity biologických tkání“ a pokračoval přednáškami „Klinické aplikace EM pole“ a „Principy neinvazivního měření změny teploty na bázi UWB radaru“. O tom, že se uvedený seminář týkal velmi aktuálních problémů, svědčila bohatá půlhodinová diskuse v závěru semináře, které se aktivně zúčastnila většina účastníků.

Poznatky zařadí například do výuky budoucích zdravotníků

Uvedené přednášky jsou velmi cenné, protože obsahují srozumitelným způsobem podané informace o teoretických principech metod, které jsou využívané ve zdravotnictví při léčení nádorových onemocnění. Například dr. Záhorová uvedla, že některé informace zařadí do výuky předmětu Aplikovaná fyzika a biofyzika na Fakultě zdravotnických studií a prezentace uvedené na semináři využije jako studijní materiál pro studenty, kteří by se věnovali tématu využití hypertermie v rámci bakalářských prací. Ocenila rovněž možnost setkat se osobně s lidmi, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují. Rovněž účastníci z průmyslu seminář vysoce hodnotili, neboť se jedná o téma, které má velice důležité dopady jak při praktickém nasazení různých systémů, tak i pro rozšíření obzorů z hlediska biomedicínských aplikací elektromagnetických polí.

Sborník se všemi příspěvky

Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku. Zájemci o sborník na CD ROM, popř. o další seminář mohou kontaktovat Ing. Karla Dvořáka (E-mail: karel.dvorak@upce.cz, tel.: 466 036 440, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice).

prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., Dopravní fakulta Jana Pernera UPa
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií UPa
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět