Fakulta zdravotnických studií hostila dvě vědecké konference

30. 05. 2018

Řadu předních českých i zahraničních odborníků přilákala v druhé půli dubna na Fakultu zdravotnických studií tradiční konference nelékařských zdravotnických oborů Kvalita a její perspektivy. O den později se v prostorách fakulty setkali studenti zdravotnických oborů. V rámci XIII. celostátní studentské vědecké konference představili výsledky svých závěrečných prací.

V. mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Multidisciplinarita v péči o pacienta se na Fakultě zdravotnických studií (FZS) konala 18. dubna. Letošní ročník pořádala fakulta ve spolupráci s Ústavem sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské Univerzity v Trnave a Ankara University Faculty of Health Sciences.

Konferenci zahájil prorektor pro vnitřní záležitosti prof. Miroslav Ludwig, děkan FZS prof. Josef Fusek a manažerka kvality Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Mgr. Markéta Nemšovská. Záštitu nad konferencí převzal člen rady Pardubického kraje Ing. Ladislav Valtr a primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát.

Účast odborníků až Islandu

V letošním roce se konference účastnili zahraniční kolegové z Islandu, Finska, Turecka a Slovenska. Odborný program zahrnoval 39 příspěvků. Součástí konference byla také posterová sekce s dalšími 18 příspěvky.

Dopolední plenární zasedání konference zahájila prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, dále vystoupili se svými příspěvky prof. Katri Vehviläinen-Julkunen z finského Kuopia, MUDr. Petr Hejzlar ředitel Spolku Péče o duševní zdraví, náměstkyně ošetřovatelské péče Ústřední vojenské nemocnice Střešovice Mgr. Lenka Gutová, Helga Bragadóttir z University of Island a doc. Ladislav Hess z IKEM. Na téma multidisciplinární péče také vystoupila doc. Marie Trešlová ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zajímavou přednáškou přispěla Ing. Gabriela Franková ze Spojené akreditační komise, dále pak doc. Patricia Dobríková z Trnavské univerzity, PhDr. Bohumila Baštecká  z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, doc. Andrea Pokorná z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a na závěr dopoledního bloku pohovořila Mgr. Iveta Nagyová z LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Sekce zaměřená na péči o ženy a děti

Odpolední program konference byl rozdělený na čtyři tematické sekce.  V každé sekci bylo předneseno 6 až 8 příspěvků. V hlavním přednáškovém sále se konala sekce zaměřená na odborná ošetřovatelská témata pod vedením prof. Jiřího Mareše a doc. Jany Holé, další sekci vedla doc. Patricie Dobríková a Helga Bragadóttir. Sekci zaměřenou na péči o ženy a děti moderovaly prof. Katri Vehviläinen-Julkunen a doc. Andrea Pokorná. Tématu pacientů a seniorů se věnoval blok přednášek uváděný doc. Marií Trešlovou a doc. Lenkou Hodačovou. Na neméně zajímavé téma vzdělávání se zaměřila sekce moderovaná doc. Petrou Mandysovou a prof. Serkanem Yilmazem z University Ankara.

Za zdařilý průběh celé akce na závěr poděkovala účastníkům i organizačnímu výboru proděkanka pro vědu a výzkum doc. Jana Holá a připojila také pozvánku na příští ročník konference.

XIII. celostátní studentská vědecká konference

O den později 19. dubna se na Fakultu zdravotnických studií sjeli studenti. Konala se tu XIII. celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Se soutěžními příspěvky vystoupilo 21 studentů a  studentek ze šesti univerzit z České a Slovenské republiky. Fakultu zdravotnických studií reprezentovaly studentky, které se umístily na předních místech fakultního kola studentské vědecké soutěže, konaného na půdě FZS v březnu – Martina Daňhelová a Stanislava Beranová z bakalářských studijních programů a Bc. Iva Benešová, Bc. Renata Grymová a Bc. Karin Hannigová z magisterských studijních programů.

Další účastníci soutěže přijeli ze Západočeské univerzity v Plzni, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katolickej univerzity v Ružomberoku, Univerzity Komenského v Bratislave. Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedkyní komise byla doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD., z  Trnavské univerzity v Trnave. Dalšími členy odborné komise byly Mgr. Ivana Lamková, Ph.D., z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. PhDr. Jana Marečková z  Univerzity Palackého v Olomouci, doc., PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a  PhDr. Kateřina Horáčková, DiS., z FZS. 

Výsledky soutěže studentů

Na 1. místě v soutěži studentů bakalářských studijních programů se umístila Eva Kubenová s prezentací Vnímanie postavenia profesie pôrodných asistentiek v spoločnosti: prieskum na Slovensku, 2. místo obsadila Laura Chupáčová s prezentací Pohľad sestier na dôstojnosť starých ľudí: deskriptívna kvalitatívna štúdia (obě  Jesseniova lékárská fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave). Na třetím místě se umístily Lenka Dendisová s prezentací přednášky Strach z pôrodu: psychosociálne faktory a súvislosť s predchádzajúcou pôrodnou skúsenosťou (rovněž z Jesseniovy lékárské fakulty v Martine) a Anna Štorchová s prezentací Výuka první pomoci na vysoké škole ze Západočeské univerzity v Plzni.

Pouze první místo mezi „magistry“

V kategorii magisterských studijních programů komise vyhlásila pouze první místo, na kterém se umístily studentky Bc. Renata Grymová s prezentací Chirurgická péče v ghettu Terezín a Bc. Karin Hannigová s prezentací Hodnocení změn v kvalitě života žen po menopauze (obě z Univerzity Pardubice). Prezentace všech zúčastněných studentek a studentů měly vysokou odbornou úroveň. Pro studenty bylo přínosem vyzkoušet si prezentaci výsledků své práce před zkušenými pedagogy i před studenty naší fakulty i jiných vysokých škol.

Součástí konference bylo představení posterů studentek doktorského studijního programu na univerzitě v Ankaře v Turecku - Filiz Salzman s posterem Use of Concept Map in Cirrhotic Patient Care: Case Report a Menekşe Nazlı Aker s posterem Attitudes of Health Sciences Faculty Students Towards S-Disabled Persons Cakirer.

Studentská konference se konala v rámci udržitelnosti projektu OP VK, „Zdravotnické studijní programy v inovaci“, Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0357. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sponzorem konferencí byly firmy Medin s.r.o., Stapro s.r.o., Multiscan, s.r.o, Pardubický kraj, Magistrát města Pardubic. Odbornou záštitu poskytly Česká asociace sester a Česká komora porodních asistentek.

Ing. Eva Kynclová
organizační výbor konference
Fakulta zdravotnických studií UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět