Vysokoškoláci učí na základce angličtinu

15. 01. 2019

V letošním akademickém roce jsme opět navázali na spolupráci s Mgr. Martinou Hezkou a její novou třídou. Po příjemných pěti letech se třídou, která již postoupila na II. stupeň ZŠ, jsme společně se studenty prvního ročníku magisterského studijního programu UČAJ na Katedře anglistiky a amerikanistiky v rámci předmětu Sociální a pedagogická komunikace ve škole přivítali nové třeťáky ze ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích.

Úvodní hodina byla čistě seznamovací, ale i přesto zněla ve třídě téměř výhradně angličtina. Žáci ze základní školy naučili naše studenty svůj Hello Song, poté se všichni vzájemně představili a po prvotním ostychu o sobě ve skupinkách (za pomoci berušky) zjistili mnoho cenných informací, které poté žáci sami prezentovali.                    

Cílem tohoto setkání bylo zejména vzájemně se seznámit, ale naši studenti také potřebovali zjistit, co již po dvou letech angličtiny třeťáci umí a v jakých tématech jsou schopni se orientovat a v angličtině komunikovat. Na závěr naučili žáci naše studenty svůj Bye-bye Song a rozloučili jsme se.

Deskové hry součást výuky

Pomyslnou červenou nití pro všechna setkání, kterých bylo celkem pět, byly deskové hry. Mimo jiné také proto, že třída Mgr. Hezké spolupracuje se švédskou školou v Linghemu a žáci budou svým švédským kamarádům v prosinci vyrábět právě deskové hry v angličtině. Naši studenti měli vždy za úkol naplánovat a zorganizovat setkání tak, aby se žáci vždy prostřednictvím deskové hry naučili něco nového z angličtiny. Téma, jazykový cíl jednotlivých setkání a způsob jeho dosažení byl vždy na nich.

Druhé setkání již tedy měli plně ve své režii naši studenti. Po úvodní písničce se odrazili od toho, co o žácích zjistili v prvním setkání, a do plánu hodiny dovedně zakomponovali pro žáky nové otázky a odpovědi na ně. Kromě toho se žáci také naučili anglické fráze spojené s hraním deskové hry. Ve třídě vládla příjemná atmosféra, ať už žáci pracovali jako jedna velká skupina nebo v menších skupinkách. Na závěr proběhly ještě kratičké dialogy „každý s každým“ a pak už zazněl jen Bye-bye Song. Za patnáct minut po ukončení setkání ještě Mgr. Hezká psala zprávu, že si žáci cestou zpět do školy zpívají a povídají anglicky.

Pro třetí setkání si studenti zvolili téma Ovoce (Fruit), jehož cílem bylo, aby žáci dokázali pojmenovat a rozumět názvům osmi druhů ovoce, a zároveň se naučili, jak se zeptat ostatních, jaké je jejich oblíbené ovoce, a na tuto otázku také dokázali odpovědět. V rámci seznamování se s novou slovní zásobou žáci také procvičili již známé barvy.               

Studenti vystavěli hodinu hned podle několika didaktických zásad. Zásadu názornosti reflektovali použitím obrázků, vlastnoručně vyrobeného pexesa a deskové hry. Zásady aktivnosti a trvalosti poznatků studenti respektovali v podstatě celou hodinu, protože žákům poskytli možnost učit se formou opakovaných činností a vlastních prožitků. Zásada  přiměřenosti se odrážela v počtu nově osvojovaných slovíček a frází, používané úrovně jazyka, ale také v přiměřené délce a střídání aktivit. Jednotlivé aktivity byly navíc za sebou řazeny od kognitivně a jazykově jednodušších po ty složitější. V rámci tohoto setkání studenti opět pracovali s žáky individuálně, ve skupinkách i jako s celou třídou. Vyzkoušeli si také výhody i limity používání interaktivní tabule ve výuce

Čtvrté setkání se neslo ve znamení ročních období (Seasons). Po již tradičním Hello Songu se žáci naučili píseň o ročních obdobích. Poté si ještě jako velká skupina zahráli hru na rozpoznávání jednotlivých ročních období, na jejímž konci se rozdělili do čtyř skupin. Ty pak pracovaly na různých místech budovy EB a dostalo se i na oblíbený tunel mezi budovami EB a EA. Jak děti samy prozradily, z tohoto setkání si odnesly zejména zážitky z přesunů z jednotlivých stanovišť po univerzitních chodbách. Zároveň se také naučily novou písničku, slova označující roční období a novou deskovou hru. Ocenily také úsměvy našich studentů, komunikaci v angličtině a prostor pro vzájemnou spolupráci ve skupinkách.

 Předposlední páté setkání navazovalo velmi úzce na osvojená slovíčka z toho předcházejícího. K ročním obdobím se teď ale přidalo typické oblečení pro dané období. Studenti si připravili adekvátní počet nové slovní zásoby, propojili ji s již známými slovíčky a podařilo se jim prostřednictvím efektivní prezentace nových slovíček, vyrobených obrázkových karet a deskové hry dát žákům dostatečný prostor pro její osvojení.                    

Hodina měla plynulý průběh a byla naplánovaná a zorganizovaná v souladu s cílem. Ve třídě vládla příjemná pracovní atmosféra a žáci byli plně zapojení do všech aktivit, které studenti připravili.

Za žáky do školy

Naše poslední setkání se uskutečnilo přímo ve třídě třeťáků na “Benešovce”. Děti měly pro velké studenty překvapení v podobě písničky a deskové hry s vánoční tématikou. Studenti si zase pro děti připravili vyrábění anglických vánočních přáníček a písničku s tancem. Ta děti nadchla natolik, že ji chtěly zpívat několikrát za sebou a pak nahrát na video, na které se poté všichni společně se studenty podívali. Celé poslední setkání, stejně jako ta všechna předchozí, provázela příjemná a pohodová atmosféra, na závěr ale také trochu posmutnělá, protože setkání s velkými studenty bylo poslední.        

Tímto posledním setkáním však naše spolupráce se třídou Mgr. Hezké nekončí. Bude pokračovat dále v příštím akademickém roce, ale to již s novými studenty prvního ročníku magisterského studia oboru Učitelství anglického jazyka.

Závěrem by bylo dobré říci, co tato spolupráce přinesla našim studentům a také žákům z „Benešovky“. Na základě reflexí po každém setkání si naši studenti uvědomili mnoho souvislostí s teoretickými poznatky. Jednalo se například o problematiku řízení třídy, poskytování nedemotivující zpětné vazby a formativního hodnocení, práci s chybou či modifikaci jazyka (jinými slovy přizpůsobení angličtiny tak, aby žáci rozuměli a zároveň rozvíjeli svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce). Výzvou pro naše studenty bylo i společné plánování hodin.

Díky této spolupráci si zažili team-teaching na vlastní kůži, při kterém si vyzkoušeli operativní změny plánů hodin a organizaci času při plánování a realizaci jednotlivých setkání. Podle jejich vlastních slov se naučili vytvářet vlastní výukové  materiály a aktivity s ohledem na věk žáků, uvědomili si důležitost partnerské komunikace s dětmi a modifikace jazyka s ohledem na úroveň žáků, která je dle jejich slov dost náročná, a získali zásobárnu různých aktivit a deskových her pro svou budoucí praxi. Za velmi přínosnou považovali vzájemnou spolupráci při plánování, realizaci i reflexi hodin, zejména z pohledu různého vnímání a názorů v souvislosti s odlišnými vyučovacími styly.

Děti také hodnotily spolupráci velmi pozitivně. Podle jejich slov pro ně setkání se studenty znamenalo poznávání nových hodných lidí, výlet mimo školu a více angličtiny. Líbila se jim různá obohacující témata, hry, prostor pro vyjadřování v angličtině, spolupráce a možnost zapojení se do všech činností v hodinách.

Za sebe chceme říci, že takto pojatou spolupráci univerzity se základní školou považujeme za velmi přínosnou a těšíme se opět na příští rok.

TEXT: Martina Hezká a Helena Zitková

 

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět