Fakulta zdravotnických studií pořádala studentskou vědeckou konferenci

19. 06. 2014

V pondělí 24. března připravila Fakulta zdravotnických studií již 11. studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, která se konala v nové posluchárně v prostorách fakulty v Černé za Bory.

S prezentací vystoupilo celkem osmnáct studentů – sedm z bakalářských a jedenáct z magisterských studijních oborů. Přednášky byly tematicky zaměřené na aktuální problematiku ošetřovatelství, porodní asistence a perioperační péče.

Součástí hodnocení byla i schopnost reagovat na dotazy

Odborná komise, která byla složena z odborníků ze zdravotnictví a akademických pracovníků fakulty, zhodnotila výsledky v rámci připravovaných závěrečných prací studentů z hlediska jejich teoretického přehledu, provedeného výzkumu a významu práce pro profesní zaměření. Nedílnou součástí hodnocení byl i způsob prezentace studentů a schopnost reagovat na dotazy vztahující se k tématu prezentace. Tři nejlepší bakalářské a tři nejlepší magisterské práce postoupily z fakultního kola do celostátního kola konference, které bude letos pořádat Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Celostátní klání se uskuteční v dubnu 2014.

Nejlepší bakalářskou práci měla Marcela Jurásková

Na prvním místě bakalářských prací se umístila Marcela Jurásková (studijní obor Zdravotnický záchranář) s prezentací Hypoglykémie v přednemocniční neodkladné péči, na druhém místě se umístila Kateřina Rohrerová (studijní obor Porodní asistentka) se svojí prezentací Role partnera během těhotenství a porodu a třetí místo obsadila Lucie Malinková (studijní obor Porodní asistentka) s prezentací Bolest u novorozence a její hodnocení.

Mezi magistry zvítězila Štěpánka Musilová

Z magisterských prezentací byla nejlépe ohodnocena práce Bc. Štěpánky Musilové (studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech) Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště, na druhém místě se umístila Bc. Lucie Chrudimská (studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech) s prezentací Hodnocení kvality poskytované péče ve zdravotnickém zařízení ambulantními pacienty a třetí nejlepší ocenění poroty získala Bc. Markéta Stránská (studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví) s prezentací Porovnání škál bolesti v závislosti na kognitivní funkci.

Publikum ocenilo práci týkající se první pomoci u pacientů s mozkovou příhodou

Publikum ocenilo jako nejlepší bakalářskou práci První pomoc pacientovi při cévní mozkové příhodě (Zbyněk Sokol – studijní obor Zdravotnický záchranář) a nejlepší magisterskou práci ocenilo studentské publikum ve shodě s odbornou porotou Hodnocení kvality poskytované péče ve zdravotnickém zařízení ambulantními pacienty od Bc. Lucie Chrudimské.

Součástí konference byla přednáška na téma kvality péče o oslabeného pacienta

V průběhu konference přednesla Mgr. Markéta Nemšovská, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Svitavské nemocnice, a.s., přednášku „Kvalita v péči o oslabeného pacienta v kontextu psychosociálních faktorů“.

Konference se konala v rámci projektu OP VK, „Zdravotnické studijní programy v inovaci“, CZ.1.07/2.2.00/15.0357. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět