Univerzita pořádala pro doktorandy mezinárodní letní školu

22. 07. 2014

Na Univerzitu Pardubice přicestovalo na konci května přes dvacet studentů ze zahraničních vysokých škol. V rámci platformy Evropské průmyslové doktorské školy - European Industrial Doctoral School se účastnili spolu s desítkou českých vysokoškoláků letní školy.

Série přednášek a workshopů se uskutečnila jak v prostorách univerzity v Pardubicích a Litomyšli, tak v Lázních Bohdaneč. Letní škola navázala na úspěšné setkání studentů doktorských studií, které se konalo v červnu 2013 ve Švédsku. Tehdy se jej zúčastnili pardubičtí studenti Mgr. Vít Blanař a Mgr. Zuzana Škorničková z Fakulty zdravotnických studií a vedoucí oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy univerzity Ing. Monika Vejchodová, která k projektu pokračování letní školy uvádí: „Právě ve Švédsku mě napadlo, že letní škola pro studenty doktorského studia by mohla mít své pokračování u nás v Pardubicích a navíc s podporou našeho univerzitního projektu GROFF.“

Workshop k vědeckému článku

Společně s čtyřiadvaceti zahraničními studenty ze Švédska, Velké Británie, Belgie a Portugalska se letní školy v Pardubicích účastnilo také jedenáct studentů doktorského studia Univerzity Pardubice, a to z Fakulty chemicko-technologické, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty filozofické, Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty zdravotnických studií.

V pondělí 26. května se sešli studenti s prorektorkou pro rozvoj Univerzity Pardubice, doc. PaedDr. Janou Kubanovou, CSc., a prohlédli si univerzitní kampus. Dr. Ing. Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické si pro studenty připravil interaktivní workshop zaměřený na psaní vědeckého článku, jehož výsledky doktorandi následující den jako výsledky své týmové práce prezentovali.

K dalšímu programu doktorandů při mezinárodní letní škole na Univerzitě Pardubice Monika Vejchodová dodává: „Ve středu 28. května navštívili vysokoškoláci sídlo společnosti Contipro v Dolní Dobrouči, která je vyhlášená výrobou aktivních látek pro farmaceutický a kosmetický průmysl, a to v nejvyšší možné kvalitě. Následně se studenti přemístili na Fakultu restaurování do Litomyšle, kde se setkali s odborníky z oblasti restaurování - akademickým malířem doc. Tomášem Lahodou z ateliéru výtvarné přípravy a Mgr. art. Janem Vojtěchovským z ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita.

Ve čtvrtek se studenti věnovali dalšímu vědeckému prezentačnímu tématu a učili se, jak správně navrhnout odborné vývěskové sdělení o zpracovávaném vědeckém úkolu a jaké osvědčené techniky a nástroje je dobré při vytváření úspěšného vědeckého plakátu použít. V pátek si účastníci mezinárodní doktorské letní školy prohlédli další pracoviště fakult Univerzity Pardubice a zároveň zhodnotili svůj pobyt na letní škole na Univerzitě Pardubice.

Zrození mezinárodní doktorské školy

Projekt mezinárodní letní školy studentů doktorského studia podpořila již v roce 2012 při příležitosti konání mezinárodní konference „Industrial Doctoral School“ prorektorka prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., která jej nyní komentuje slovy: „Nám se tato myšlenka líbila a řekli jsme si, že by bylo vhodné ji zakomponovat do doktorského studia na Univerzitě Pardubice.“ V roce 2005 vznikla pak na univerzitě v Umeå ve Švédsku myšlenka využít spolupráce univerzit a subjektů aplikační sféry k podpoře a posílení doktorských studijních programů, a tak byla založena průmyslová doktorská škola - Industrial Doctoral School (IDS) coby součást univerzity ve švédském městě Umeå. „Rozšířením na další vysoké školy v Evropě tak vznikl základ Evropské průmyslové doktorské školy - European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.), jejíž letní škola probíhala v květnu právě v Pardubicích,“ dodává k zapojení do projektu mezinárodní průmyslové doktorské školy Monika Vejchodová z oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice.

K základním principům projektu doktorské školy patří vědecká spolupráce univerzit s průmyslovými, obchodními, finančními a dalšími institucemi, podpora kvalitních vědeckých projektů a propagace vědecké práce. Výběrová řízení pro přijetí studentů do doktorského studia jsou otevřená a mají jasná, předem stanovená pravidla. Mezinárodní škola připravuje studenty doktorských programů na spolupráci mezi akademickou a aplikační sférou. Důležitou částí studia je i mobilita, tedy výměna účastníků a realizace pravidelných workshopů. Umožňuje také prohloubení spolupráce mezi akademickými pracovníky a lektory z praxe. Vše je založené na uzavřených smlouvách mezi zúčastněnými školami a společnostmi tak, aby mezinárodní studium účastníků mohlo úspěšně a kvalitně proběhnout a bylo zajištěno financování aktivit v něm.

Co je Industrial Doctoral School?                            

IDS nemá vlastní doktorské programy, proto spolupracuje s vysokými školami, které doktorské studijní programy nabízejí. Ve spolupráci s akademiky jsou vyhledávané vhodné spolupracující subjekty aplikační sféry. Školitel, akademický pracovník (interní mentor) univerzity a zástupce aplikační sféry (externí mentor) vytvoří zadání práce doktoranda. Zájemci o studium nemusejí být pouze z řad studentů dané univerzity, ale mohou se přihlásit uchazeči i z jiných vzdělávacích institucí i ze zahraničních škol. Životopisy, motivační dopisy a studentské práce hodnotí komise složená z interních školitelů (akademiků), externích mentorů a zástupce Industrial Doctoral School, a to podle jasně daných kritérií. V případě přijetí je uzavřena dohoda mezi třemi stranami, jejíž součástí je i řešení práv a vztahů k duševnímu vlastnictví.  Přijatý student získává svého interního a externího školitele, který ho doprovází celým studiem, a to jak v teoretických, tak praktických úkolech. Student zároveň zpracovává vědecky hodnotnou disertační práci.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Oddělením pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět