Přednášky o matematice a fyzice posluchači navštěvují již deset let

9. 07. 2015

I v tomto akademickém roce pokračoval na Univerzitě Pardubice volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Letos slaví významné jubileum – vstoupil již do desátého roku své existence. Za tu dobu měli posluchači možnost navštívit přes 70 zajímavých přednášek.

Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech pořádá na Univerzitě Pardubice pravidelně jednou za měsíc pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP. V roce 2015 pokračoval dalšími pěti přednáškami a jako součást projektu Brána vědě/ní otevřená II. Mezi přednášejícími byli vedle hostů z renomovaných externích pracovišť i akademičtí pracovníci naší univerzity. 

Ohlédnutí za první polovinou roku 2015 

V lednové přednášce dr. Petra Janíčka z Katedry aplikované fyziky a matematiky FChT nazvané Využití polarizace světla pro charakterizaci (nano)materiálů jsme měli možnost seznámit se s podstatou elipsometrie a jejím využitím při studiu nanomateriálů. V únoru vystoupil dr. Jaroslav Marek, vedoucí katedry matematiky a fyziky FEI UPa, s přednáškou Statistický pohled na měření v české a světové literatuře, která spojila dvě oblasti nepříliš často v rámci našeho cyklu akcentované – statistiku a literaturu. Doc. Marek Otisk z Filosofické fakulty Ostravské univerzity, autor několika monografií o středověké filosofii, přednášel v březnu na téma Matematika a číslo v raném středověku. Zaměřil se na předmět, cíl a členění matematiky podle středověkých textů, které vznikly mezi 4. a 7. stoletím. Dr. Zdeněk Halas z MFF UK nás v dubnové přednášce na téma Archimédův kodex seznámil s okolnostmi objevu této mimořádné písemné památky, s metodami jejího zkoumání a s jejím matematickým obsahem. Doc. Alena Šolcová z FEL ČVUT v květnové přednášce Počátky Booleovy algebry připomněla jedno významné výročí připadající na letošní rok: 200 let od narození George Boolea, průkopníka matematické analýzy logiky. 

Deset let přednášek o matematice a fyzice 

V úterý 22. března 2005 jsme v posluchárně H2 v univerzitní budově na náměstí Čs. legií, kde tehdy sídlila Fakulta chemicko-technologická, uvedli přednášku doc. Ludmily Machačové nazvanou Co je to pevný bod, kterou jsme zahájili cyklus přednášek o matematice určených studentům, akademickým pracovníkům i odborné a laické veřejnosti. Doc. Machačová, která byla iniciátorkou tohoto projektu, navrhla pro celý cyklus název Máme rádi matematiku, neboť jedním z jeho cílů bylo i pomoci měnit postoj veřejnosti k matematice. Později se záběr rozšířil i na fyziku a příbuzné obory a přednášky se přesunuly do univerzitního kampusu na Stavařově. Mezi hosty, kteří v rámci našeho cyklu přednášeli, najdeme takové osobnosti jako prof. Petra Vopěnku, prof. Ivana Netuku, doc. Ivana Štolla, prof. Petra Kulhánka a další. Dosud se uskutečnilo celkem 72 přednášek, přičemž největšímu zájmu posluchačů se těšila přednáška doc. Jiřího Dolejšího o Higgsově bosonu. Těší nás, že náš cyklus stále poutá pozornost posluchačů a přejeme si, aby se i v budoucnu naše přednášky konaly před zaplněnými posluchárnami. 

Mgr. Libor Koudela, Ph.D.
Ústav matematiky a kvantitativních metod, FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět