Fakulta restaurování zavítala na veletrh památek. Diskutovala i na odborné konferenci

9. 11. 2016

Během prvního listopadového víkendu navštívila jediná umělecky zaměřená Fakulta restaurování Univerzity Pardubice veletrh památek v Praze. Představila tu své vzdělávací a odborné aktivity i projekty, na nichž se její pracovníci a studenti podílejí. Část jejích akademických pracovníků se v pondělí 7. listopadu zapojila také do diskuse na konferenci Nové tváře starých soch, která se konala v Litomyšli.

S novinkami litomyšlských restaurátorů se zájemci mohli seznámit ve dnech 4. a 5. listopadu na Výstavišti v Praze – Holešovicích, kde se konal veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2016. Na tomto největším domácím mezioborovém veletrhu zaměřeném na péči o kulturní dědictví prezentuje Fakulta restaurování své aktivity od samotného počátku a každým rokem se realizační tým snaží přinést odborné i laické veřejnosti aktuální informace a materiály o nových vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivitách a projektech. 

Expozice činností fakulty

Letos si Fakulta restaurování pro veletrh připravila expozici činností, které se na fakultě realizují. „S ohledem na velikost stánku jsme se prezentovali prostřednictvím posterů, ve vitrínách byly vystaveny drobné zrestaurované objekty a kopie uměleckých předmětů,“ popsal expozici Fakulty restaurování její proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj PhDr. Tomáš Kupka. „Pozornost kolemjdoucích upoutaly také dvě praktické expozice. V  technologické části představil pracovník katedry chemické technologie přístroj pro neinvazivní analýzy materiálového složení uměleckých děl a v restaurátorské části naši odborníci prezentovali ukázky restaurování knihy a torza sochy.“ Kromě toho se zájemci na stánku Fakulty restaurování dozvěděli také mnoho informací o tom, jak je nejmodernější přístrojová technika a dovednost práce s ní zaváděna do praktické výuky a jak ji využívají i studenti fakulty a jak se vůbec v oboru vzdělávají. Velkou zásluhu na tom mají především rozvojové projekty OPVK, realizované v posledních letech na Fakultě restaurování.

Fakulta vychovává odborníky

„Fakulta restaurování má k problematice péče o kulturní dědictví hodně co říci, a proto se každoročně veletrhu účastníme. Vychováváme totiž odborníky pro oblast restaurování a konzervace uměleckých a uměleckořemeslných děl a dalších sbírkových předmětů,“ doplnil proděkan Tomáš Kupka. Její absolventi mají dostatečné znalosti v oblasti souvisejících humanitních věd i v přírodních vědách a příbuzných oborech a využívají soudobé poznatky a moderní metody v konzervačních technikách. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péče a znalost příslušné legislativy. Navíc již během studia se studenti-restaurátoři podílejí také na obnovách řady památek a pracují přímo v terénu. O jejich šikovných rukách svědčí i mnohé nominace na významné ceny v oboru – Restaurátoři opravili kapli sv. Isidora, za její restaurování možná získají cenu nebo Restaurátoři mají rukopis na Památce roku.

Nové tváře starých soch

Na víkendový pražský veletrh navázala výměnou zkušeností mezioborová konference Nové tváře starých soch, která se konala v pondělí 7. listopadu v prostorách Zámeckého pivovaru v Litomyšli a doprovázela výstavu Tvář – Příběh ztracení a touha znovunalézání v kostele Nalezení sv. Kříže. Zúčastnila se jí řada předních historiků umění a dalších odborníků.

Konference nabídla různé možnosti prezentace a rozvíjení historického dědictví. Hledala odpovědi na otázky, jak bychom dnes měli nakládat s mimořádně cennými památkami, aby nezůstaly jen zajímavými předměty v muzejních vitrínách. Jednání bylo rozděleno do tří bloků. První se věnoval konzervacím a restaurování památek, druhý prezentaci díla a třetí se pokusil předchozí témata zapojit do širšího kontextu.

Panelová diskuse odborníků

„Za Fakultu restaurování vystoupil na konferenci i její děkan Ing. Karol Bayer, který zahájil úvodní přednáškou první blok konference nazvaný konzervace a restaurování památky. V úvodní tezi se přitom zaměřil především na otázky fyzické záchrany a prevence památek v současnosti,“ dodal k zapojení fakulty její proděkan.

Děkana Fakulty restaurování doprovodil například také doc. ak. mal. Jaroslav J. Alt, který působí v ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita, a prof. PhDr. Petr Fidler, vedoucí katedry humanitních věd. Společně se zúčastnili například panelové diskuse na téma konzervace a restaurování památky i prezentace díla. Konference se zúčastnili i studenti magisterského a posledního ročníku bakalářského studia na Fakultě restaurování. V rozpravě se probíral nejen současný komplexní pohled na hmotné kulturní památky, ale i přístup k jejich uchování a trendy prezentace uměleckých a umělecko-řemeslných děl.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět