Studenti dopravní fakulty jezdí na kurzy do Kojetína

15. 09. 2016

Poslední srpnový týden byl pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera ve znamení výstavby zatímních mostů. Vyrazili totiž do Kojetína na vzdělávací kurz. Výuka poskytla studentům dostatečné množství teoretických i praktických informací, které zvýší jejich připravenost na řešení krizových situací v dopravní infrastruktuře, především se zaměřením na výstavbu mostních objektů.

Devastující následky povodní, ale i možnost hrozby teroristických útoků proti železniční a silniční dopravě je nutné vnímat jako reálné problémy související právě s rychlou a kvalitní obnovou dopravní infrastruktury. Především zničené a poškozené mosty je nutné v reálném čase rychle nahradit zatímními mostními konstrukcemi. Velice důležité je z hlediska efektivity i řízení výstavby provizorní obnovy mít k dispozici osoby, které jsou systematicky vzdělávány v oblasti krizového řízení, kam spadá také důležitá problematika realizace a obnovy zatímními mostními konstrukcemi. Je možné říci, že Česká republika je v této oblasti stále světovým lídrem, a to zejména v parametrech a nasazení těchto konstrukcí. 

Úvodní teorii vystřídalo stavění

Týdenní intenzivní kurz ve stavbě a obnově železničních i silničních mostů se uskutečnil v areálu Výcvikového střediska v Kojetíně v blízkosti břehu řeky Moravy, kde ho tradičně pořádá Ministerstvo dopravy ČR. První den po příjezdu byla studentům prezentována problematika bezpečnosti práce a související předpisy. Dále následovala přednáška z oblasti krizového plánování a řízení. Po zajímavé diskuzi byl první den teoretické přípravy zakončen blokem přednášek tematicky pojednávajících o železničních i silničních provizorních mostních konstrukcích a technologických postupech montáže. V následujících dvou dnech se pod dohledem zkušených instruktorů začala realizovat výstavba železničního mostního pilíře PIŽMO a železniční konstrukce ŽM-16. Výstavba probíhala za pomoci těžké techniky v podobě dvou autojeřábů, které manipulovaly s jednotlivými těžkými nosníky a konstrukčními prvky.

Za závěrečný test certifikát

Čtvrtý den výcviku byl věnován realizaci stavby mostové soupravy MS, která je charakteristická rychlou a jednoduchou stavbou s nízkými nároky na přepravní kapacitu. Pátý, poslední den výcviku studenti prokázali v závěrečném testu, že zvládli výuku na výbornou a všichni účastníci kurzu obdrželi certifikát MDČR potvrzující získané praktické znalosti z oblasti stavby a obnovy železničních a silničních mostů. Vzdělávání studentů Dopravní fakulty Jana Pernera v oblasti stavby a rekonstrukce mostů je součástí studijního oboru Stavební inženýrství a Technologie a řízení dopravy. Výcvik v terénu vždy komplexně doplní teoretické poznatky získané během bakalářského studia na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Spolupráce s ministerstvem dopravy

Již v minulosti se navázalo na úspěšnou spolupráci Dopravní fakulty Jana Pernera a Ministerstva dopravy ČR. Výsledkem jednání byla dohoda o každoročním pořádání těchto kurzů, jichž je za dopravní fakultu garantem doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., který byl na začátku jednání. Veškeré náklady na techniku, personál, lektory, včetně ubytování a stravy jsou plně hrazeny z prostředků ministerstva dopravy (cena tohoto kurzu je několik stovek tisíc Kč). Dohody tohoto typu jsou realizovány na základě dlouhodobé odborné a výzkumné spolupráce pro MDČR. Zpětná vazba z praxe nejenom od stavebních firem, zaměstnávajících naše absolventy, jednoznačně potvrzuje důležitost v daných kurzech pokračovat. Rádi budeme tyto kurzy v dalších letech využívat, počítáme s nimi i v osnovách vysokoškolského studia na dopravní fakultě.

Na závěr bych rád na tomto místě také poděkoval pracovníkům MDČR a pracovníkům Výcvikového střediska Ministerstva dopravy v Kojetíně za vysokou profesionalitu, preciznost a vstřícný přístup ke studentům Dopravní fakulty Jana Pernera.

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
organizátor kurzu
Katedra dopravního stavitelství DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět