Studenti-chemici se zdokonalovali v oblasti vlivu léčiv na životní prostředí

29. 02. 2016

Studenti magisterských i doktorských studijních programů na Fakultě chemicko-technologické měli možnost zlepšit své poznatky základního i aplikovaného výzkumu v oblasti vlivu léčiv na životní prostředí a v oblasti využitelných metod jejich snižování. Nejenže vyslechli přednášky hostujících odborníků, ale absolvovali i exkurze do speciálních laboratoří a vybraných firem.

Projekt s názvem „Integrovaný systém vzdělávání v oblasti výskytu a eliminace reziduí léčiv v životním prostředí“ byl realizován v rámci Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT. Zaměřoval se na rozvoj teoretické i praktické výuky aktuální a významné problematiky výskytu léčiv, jejich reziduí a metabolitů v životním prostředí, včetně možných metod využitelných k snížení (eliminaci) jejich obsahu v nemocničních odpadních vodách, odpadních vodách z průmyslové výroby, resp. z průsaků skládek odpadů, apod., pro studenty magisterských i doktorských studijních programů

Uskutečnil se ve spolupráci dvou vysokých škol – Univerzity Pardubice a Vysoké školy chemicko-technologické Praha (VŠCHT) a konal se ve dvou blocích. Koordinátorem celého projektu byl prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. 

Teorii střídaly praxe i exkurze

Ve dnech 14. až 18. září 2015 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnil první blok výuky na Univerzitě Pardubice. První dva dny byly zaměřeny na teoretickou část uvedené problematiky. Jednalo se především o témata – bioinspirované mikro- a nanosystémy; toxické účinky nanomateriálů používaných ve farmacii a medicíně; preklinické testování léčiv; výzkum, výroba a legislativa v oblasti léčiv; mykotoxiny; výskyt reziduí inhibičních látek v surovinách a potravinách živočišného původu; citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva; odstraňování léčiv membránovými procesy, fotokatalytickými procesy, ozonizací a UV degradací; přenosné analyzátory a jejich využití.

Zbylé tři dny pak již měli studenti možnost prakticky se seznámit s metodami a postupy, které se při snižování obsahu léčiv a jejich reziduí využívají. Konkrétně se jednalo o stanovení reziduí inhibičních látek v mléce, o rezistenci na antibiotika, o izolaci účinné látky z farmaceutického přípravku, o stanovení cytotoxicity léčiv a o odstraňování reziduí léčiv pomocí fotokatalýzy, UV záření, ozonizace a nanofiltrace.

Součástí praktické části byla také exkurze v Centru ekologie, toxikologie a analytiky (VÚOS, oddělení toxikologie a ekotoxikologie).

Studenti navštívili VŠCHT v Praze

Druhý blok výuky v rámci projektu probíhal na VŠCHT Praha v termínu od 30. 11. do 4. 12. 2015. První dva dny byly zaměřeny na přednášky týkající se např. přírodních toxinů, toxikologie léčiv a jejich reziduí, validace čištění farmaceutických výrobních zařízení, chemické robotiky v medicíně, speciálních metod v analytice vody, genotoxicity léčiv atd. Následující tři dny studenti absolvovali laboratorní cvičení navazující na odpřednášená témata a v rámci exkurze navštívili firmu Pražské služby, a.s. – Zevo, v Praze-Malešicích a farmaceutickou společnost Zentiva Group, a.s., v Praze-Dolních Měcholupech.

Poděkování za bezproblémový průběh projektu patří nejen 21 studentům, kteří se s velkým zájmem výuky zúčastnili, ale také všem zaměstnancům a doktorandům za přípravu a realizaci projektu. V neposlední řadě musíme poděkovat také MŠMT za poskytnutou finanční podporu, bez které by se projekt nemohl uskutečnit.

Více informací o projektu včetně fotogalerie je k dispozici na stránkách Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D., a Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.
Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět