Religionistické a filosofické centrum pomohlo pedagogům zlepšit výuku

3. 06. 2016

Katedře religionistiky a Katedře filosofie Fakulty filozofické se podařilo prolnout s praxí Pardubického kraje a ukázat, že tyto obory, stejně jako fakulta, mají k aktuálnímu dění ve společnosti co říci a aktivně se zapojit do chodu regionu. A to díky evropskému projektu Religionistické a filosofické vzdělávací centrum.

Projekt, jehož realizace započala v lednu 2009, se zaměřoval především na další vzdělávání pedagogů humanitních předmětů základních a středních škol v Pardubickém kraji. Nabídl jim nejen devět seminářů z každého oboru, ale pomohl  také vytvořit učební texty z religionistiky a filosofie, které byly distribuovány do všech základních a středních škol Pardubického kraje. Výukové materiály slouží buď jako zdroj informací pro pedagogy, nebo se využívají přímo ve výuce.

Projekt vytvořil nezvyklé učební materiály

V případě oboru religionistiky vznikla sada pěti DVD zabývající se jednotlivými náboženskými tradicemi, působícími na území České republiky. Studenti se jejich prostřednictvím seznamují s historickým vývojem hinduismu, buddhismu, judaismu, křesťanství a islámu, ale také s jejich českými reprezentacemi. Není nadsázkou tvrdit, že pracovní materiály, které díky projektové podpoře vznikly, ve své době neměly na českém knižním trhu obdoby. Jedná se o první odborné materiály z řady religionistiky a filosofie, které byly zpracovány přímo pro pedagogickou veřejnost.

Nakonec celá koncepce projektu, který byl pokračováním projektu Religionistické vzdělávací centrum, byla v těchto oborech na českém území výjimečná. O spokojenosti účastnících se pedagogů svědčil nejen fakt, že se na jednotlivé semináře neustále vraceli, ale také jejich vlastní hodnocení jednotlivých kurzů a přednášejících. Získal jsem kvalitní, přehledný, srozumitelný přehled problematiky. Obdivuji schopnost přednášejícího dodržet časový limit při obšírném tématu,“ hodnotil jeden z účastníků přednášku Sekty a nová či alternativní náboženská hnutí doc. ThDr. Ivana Štampacha. Při přednášce jsem si opět uvědomila nutnost změny úhlu pohledu na islám,“ řekla účastnice přednášky Islám B Mgr. Violy Pargačové, Ph.D. Nadchlo mě osobní zaujetí ve spojení s vlastní zkušeností,“ doplnila k přednášce Indická náboženství B doc. Martina Fárka, Ph.D., jiná pedagožka.

Spolupráce se školami v kraji

V primární rovině mířil celý projekt na prezentaci a přenesení aktuálních vědeckých poznatků zainteresovaných kateder do nižšího stupně vzdělávání. Vedlejším a neméně hodnotným přínosem bylo i navázání užších kontaktů se školami, které se projektu aktivně účastnily, ba co víc, vytvořily se přátelské osobní vazby s aktivními účastníky institucí. Semináře se nesly v přátelské a otevřené atmosféře, díky které nebyly jednotlivé prezentace omezeny pouze na frontální výuku, ale samotní účastníci do ní aktivně vstupovali s vlastními poznámkami a dotazy, které je zajímaly a na které hledali odpovědi.

Od roku 2011 probíhala udržitelnost projektu, která byla podmínkou přijetí finanční podpory, a která v červnu končí.  O nosnosti a výjimečnosti projektu svědčí jak fakt, že se podařilo vytvořit zcela novou skupinu pedagogů, kteří kurzy navštěvovali pravidelně, tak projev zájmu z řad široké veřejnosti bez vazeb na pedagogickou činnost. Realizace projektu Religionistického a filosofického vzdělávacího centra tak ukázala, že Fakulta filosofická má potenciál aktivně se zapojit do chodu pardubického regionu. 

Projekt Religionistické a filosofické vzdělávací centrum (reg. č. CZ.1.07/1.3.12/01.0007), byl na univerzitě realizován v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2011 s dobou udržitelnosti od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016. Více informací o projektu naleznete zde.

Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.
Katedra religionistiky Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět