Univerzita třetího věku Univerzity Pardubice má pobočku také v Litomyšli

24. 02. 2017

Univerzita Pardubice nabízí studium nejen vysokoškolákům, ale zapsat se ke studiu mohou i ti věkově pokročilejší. Pro ně je určena Univerzita třetího věku, kterou na půdě univerzity organizuje Dopravní fakulta Jana Pernera. Zájem o kurzy je obrovský, a tak mají každoročně plno. Letos zájemců ještě přibylo, a to díky pobočce v Litomyšli. Organizátoři chtějí expandovat také do Prahy.

„Od akademického roku 2015/16 máme pobočku U3V Litomyšli. Litomyšlská U3V je organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou v Litomyšli a velký dík patří Ing. Ivě Pekníkové, která přednášky pro seniory převážně z okolí Litomyšle organizuje. Každý semestr je zde otevřen přednáškový cyklus na určité téma. V loňském roce to byly např. Nové objevy ve starém Egyptě, letos pak Člověk a jeho zdraví,“ říká o rozšíření pardubické U3V doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera. Zanedlouho se její „studenti“ do kampusu opět vrátí. Začne jim výuka v letním semestru.

Na U3V v Pardubicích se odučí 17 tisíc hodin

U3V v Pardubicích nabízí ve spolupráci s ostatními fakultami pět jednosemestrálních kurzů z různých oblastí vědy a dva přednáškové cykly zaměřené humanitně a ekonomicky a (nejen) na dopravní techniku. „Zájem o přednášky je velký, takže z kapacitních důvodů musíme část zájemců odmítnout,“ posteskl si docent Švanda. „Do budoucna plánujeme nabízet některé kurzy i na Vzdělávacím a informačním pracovišti Praha a samozřejmě i kurzy s novým zaměřením,“ doplňuje.

Univerzita Pardubice je součástí Asociace univerzit třetího věku, v němž je zapsáno na 40 členů. Patří k nim všechny veřejné vysoké školy, přičemž některé univerzity jsou členy prostřednictvím fakult. „I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami za akademický rok 2015/16 mezi malé univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů své platné místo. Každý rok vzdělá a rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda.

Na univerzitě jednala Asociace U3V

Ve dnech 12. a 13. ledna se na Univerzitě Pardubice uskutečnilo valné shromáždění Asociace univerzit 3. věku ČR (AU3V), které se v Pardubicích konalo vůbec poprvé. Na pardubické jednání se dostavilo téměř 50 zástupců U3V z různých vysokých škol a jejich fakult z celé ČR.

Protože Dopravní fakulta Jana Pernera je organizátorem U3V na pardubické univerzitě, zahájil jednání shromáždění její děkan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. Následovalo shrnutí výkonů jednotlivých členů AU3V za uplynulý akademický rok a v dalším bloku někteří členové prezentovali své seniorské vzdělávací programy. Večer měli účastníci možnost neformálně se setkat v prostorách Labské střední odborné školy a jako tradičně využít tento čas i k neformální diskusi.

V pátek zahájila valné shromáždění prorektorka pro vnitřní záležitosti Univerzity Pardubice prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Po ní se slova ujal prezident AU3V ČR prof. Ing. Roman Prokop, CSc., který přednesl zprávu o činnosti AU3V za rok 2016. Dále byla na programu zpráva revizní komise a v neposlední řadě návrh rozpočtu AU3V. Po diskusi a schválení usnesení bylo valné shromáždění ukončeno a už bylo jen vyhlášeno, že příště se členové potkají na podzim ve Zlíně.

Co je Asociace U3V?

AU3V vznikla v roce 1993 na základě jednání zástupců U3V zajištujících výuku pro seniory a MŠMT. V době svého založení v ní bylo zapojeno 20 vysokých škol. Již v té době byla ze strany MŠMT deklarována podpora seniorského vzdělávání. Nicméně trvalo dalších 11 let, tedy do roku 2004, než byla stanovena pravidla a univerzity 3. věku byly podpořeny finančně. Z počátku byla výuka podporována v rámci Centralizovaného rozvojového projektu. V té době se jednalo především o podporu rozvoje infrastruktury pro výuku (počítačové laboratoře a posluchárny). V letech 2010 a 2011 byla AU3V vypracována metodika pro měření výkonu U3V. Na základě této metodiky vkládají jednotliví členové informace o vyučovaných kurzech do informačního systému. Z těchto dat se počítají dotační příspěvky MŠMT na příslušný kalendářní rok jednotlivým vysokým školám. Díky tomu je ČR ojedinělá (minimálně v rámci evropských zemí), protože jsou U3V podporovány přímo z rozpočtu MŠMT. Samozřejmě že větší část nákladů nesou účastníci sami – účast v kurzech není bezplatná. 

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět