Fakulta chemicko-technologická vychovává talenty. Hlásí další úspěch středoškoláka

4. 08. 2017

Adam Urbanec, student Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, uspěl v soutěži Středoškolská odborná činnost. Svou práci s názvem „Příprava derivátů diketopyrrolopyrrolu pomocí cross couplingových reakcí“ realizoval na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické a probojoval se s ní do celostátního kola. V sekci Chemie obsadil nádherné třetí místo v silné konkurenci dalších třinácti soutěžících.

Cesta soutěží přitom představovala postup ze školního kola, vítězství v okresním i krajském kole a následnou reprezentaci Pardubického kraje v již zmíněném celostátním kole. Na základě tohoto úspěchu získal Adam Urbanec také širší nominaci na účast v zahraniční soutěži a rovněž byl navržen na účast v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti na Slovensku.

Popsal nové, dosud nepublikované organické látky

Experimentální část práce zahrnovala syntézu a charakterizaci nových, dosud nepublikovaných organických látek na bázi diketopyrrolopyrrolu včetně přípravy všech prekurzorů. Celkem se podařilo připravit čtyři deriváty, jejichž vlastnosti byly studovány v závislosti na jejich vzájemných strukturních změnách. Adam Urbanec si tak kromě tradičních technik využívaných v organické syntéze vyzkoušel i pokročilejší metody, jako je např. provádění chemických reakcí pod inertní atmosférou bez přístupu vzduchu nebo práce s organokovovými látkami při nízkých teplotách (-80 °C). Dále si osvojil interpretaci výsledků různých analytických metod, kterými byly jím připravené látky studovány. K těmto metodám patří např. nukleární magnetická rezonance, UV-VIS absorbční spektroskopie, diferenční skenovací kalorimetrie nebo cyklická voltametrie.

O výsledcích se dočteme v impaktovaném časopise

Připravené látky mají díky svým optoelektronickým vlastnostem potencionální využití jako organické materiály v oblastech typu organické solární články nebo organické polem řízené tranzistory. Výsledky práce Adama Urbance byly také zahrnuty do plánované publikace v mezinárodním impaktovaném časopise. Všechny získané dovednosti a zkušenosti bude moci Adam Urbanec využít během svých následujících vysokoškolských studií, které plánuje realizovat na Oddělení organických materiálů Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko‑technologické.

Účast v Středoškolské odborné činnosti ve spolupráci s Univerzitou Pardubice tak byla pro Adama Urbance prospěšná z hlediska získávání zkušenosti s prezentací své práce a možnosti efektivního vypracování své budoucí bakalářské, resp. diplomové práce na již známém pracovišti.

Ing. Jan Podlesný
Ústav organické chemie a technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět