Výroční 40. kalorimetrický seminář - tradice a nadčasovost

24. 07. 2018

Na přelomu května a června se konal již 40. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Do Kutné Hory dorazili účastníci z vysokých škol, ústavů akademie věd a také zástupci z průmyslových podniků.

Výroční čtyřicátý Kalorimetrický seminář se konal pod záštitou Jeho Magnificence rektora Univerzity Pardubice, profesora Jiřího Málka, který se celý svůj profesní život zabývá termickou analýzou. Velmi si vážíme toho, že pan rektor Kalsem rovněž zahájil. Krátce pohovořil o historii a svých zkušenostech s prací v oblasti termické analýzy. Při zahájení rovněž krátce promluvil proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy docent Martin Vlach. Zmínil potřebnost podobných seminářů pro navazování pracovních kontaktů a neformálních spoluprací. Mnoho účastníků Kalsemu totiž finančně podpořilo sbírku, která byla v roce 2014 vyhlášena na podporu obnovy rotundy sv. Václava.

Sbírka na ztracenou“ rotundu

Docent Vlach se zasloužil o to, že byl spuštěn projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy sv. Václava, která byla náhodou znovuobjevena v roce 2003 při rekonstrukci budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí v Praze. V letošním roce získal projekt konzervace reliktů rotundy a její prezentace veřejnosti ocenění Europa Nostra. Na restaurování této památky, která byla považována za ztracenou, se podílela Fakulta restaurování Univerzity Pardubice.           

Účastníci

Kalsemu se zúčastnilo šedesát tři účastníků z vysokých škol, ústavů akademie věd a z průmyslových podniků. Jako každý rok byly nedílnou součástí semináře prezentace firem dodávajících experimentální zařízení pro termickou analýzu. V průběhu čtyřdenního semináře odeznělo čtyřicet dva příspěvků, jejichž zaměření se dá rozdělit do několika tematických okruhů: termodynamika a termická analýza, biologické materiály, nekrystalické materiály a stavební materiály. Semináře se s přednáškami zúčastnili také studenti magisterských a doktorských studijních programů českých i slovenských vysokých škol. Zástupci předních světových firem v oboru termické analýzy představili nejnovější přístroje a nově rozvíjené experimentální techniky. Čestným účastníkem Kalsemu byl nestor analýzy profesor Jaroslav Šesták, který se letos dožívá významného životního jubilea. Profesor Šesták je autorem celé řady knih a je spoluautorem všem termoanalytikům známé Šesták-Berggrenovy rovnice.

Využití termoanalytických technik

V průběhu let se témata Kalorimetrického semináře (Kalsemu) postupně posouvala, nejdříve tak, jak se vyvíjela samotná kalorimetrie, později se přidávaly další metody termické analýzy. V současnosti jsou témata příspěvků kombinací některé z metod termické analýzy a dalších metod použitých pro studium materiálů. Kalorimetrie a termická analýza však stále zůstává tím, co účastníky spojuje. Témata přednášek se pohybovala od termických vlastností skel a kinetiky krystalizace podchlazených tavenin přes tepelné vlastnosti stavebních materiálů, využití biomasy, akumulaci energie v rostlinách, ochrany rostlin vůči nízkým teplotám, fázové přeměny tenkých vrstev polymerních materiálů až po termické chování magnetických látek.

Přednášky o nadčasových tématech

Stalo se již tradicí zařadit do programu Kalorimetrického semináře plenární přednášky informující o různých aktuálních a nadčasových tématech. Letos to byla např. velmi zajímavá přednáška prof. Bečvářové (MFF UK) s názvem Matematika všedního dne. Přednáška se týkala historie vzniku a tvorby čárového kódu. Ing. Bursíková s Ing. Friedrichovou z Technického ústavu požární ochrany nás seznámily s velmi zajímavým příspěvkem, který se týkal bezpečnostního výzkumu realizovaného právě tímto ústavem.

Uskutečnily se také neformální večerní výměny názorů a diskuze, které přinášejí nové podněty a mnohdy nové úhly pohledu na studované problémy. Byla domluvena i řada konkrétních spoluprací.

Výstupy semináře

Výstupem Kalsemu jsou jednak přednášky a jednak sborník příspěvků, který je recenzovaný, má ISBN a je abstrahován v Chemical Abstracts.Účast na semináři ani sborník příspěvků nepřináší účastníkům žádné RIV bodové ohodnocení. Podle našeho názoru jsou přesto podobní akce přínosné z hlediska získávání zkušeností, výměny odborných informací i informací o nových přístrojích a nově zaváděných experimentálních technikách předních světových výrobců termoanalytických zařízení. V  neposlední řadě je důležité i neformální navazování nových kontaktů a spoluprací, jak zmínil i docent Vlach při zahájení Kalsemu.

Na organizaci Kalorimetrického semináře (Kalsemu) se spolupodílela, jako již tradičně, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, MFF UK a OSChT ČSCh. Organizaci zajišťovali: doc. E. Černošková, doc. J. Holubová, prof. Z. Černošek, všichni z Fakulty chemicko-technologické; prof. J. Leitner, VŠCHT Praha a doc. P. Svoboda, MFF UK.

Informace o tomto i minulých seminářích, zvané přednášky, fotografie z akcí, rovněž také seznam vybraných monografií o termické analýze a další zajímavé odkazy je možno najít na http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/.

Za kolektiv organizátorů
doc. Ing. Eva Černošková, CSc.
Společná laboratoř chemie pevných látek FChT UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět