Kolokvium ŽelAktuel na půdě poslanecké sněmovny

25. 07. 2018

Na začátku května se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konalo 24. kolokvium ŽelAktuel. Toto již tradiční kolokvium přilákalo svým nosným tématem – Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě, více než 90 posluchačů, z čehož bylo deset zahraničních hostů.

Úvod kolokvia obstaral poslanec Martin Kolovratník, který nastínil, proč se toto setkání koná a z jakých důvodů byla vybrána právě tato problematika. Ve svém příspěvku shrnul spolupráci mezi odbornou veřejností, politickou reprezentací a akademickou půdou. Po jeho vystoupení následoval vložený příspěvek p. Lochamana z CER, který je v České republice na krátké návštěvě a poctil naše kolokvium svou přítomností. Pan Lochman ve svém příspěvku hovořil zejména o politické podpoře zájmů české železnice v Bruselu.

Po tomto úvodu následoval první blok vyzvaných přednášek, který byl zahájen dvojicí příspěvků z ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu. Úkolem přednášejících bylo představit názory jiných ministerstev na úlohu dopravy při plnění sektorových strategií, která je velmi důležitým článkem v logistickém řetězci a také je velmi významným producentem emisí skleníkových plynů a jiných externalit. V úvodním bloku dále doplnili tyto pány zástupci MD ČR, ACRI jako zástupci českého železničního průmyslu a také CBCSD, což je podnikatelská aktivita pro udržitelný rozvoj. Jejím zástupcem na kolokviu byla v dopravě velmi uznávaná kapacita, Ing. Pohl ze společnosti SIEMENS.

Po přestávce a kuloární diskusi zahájil Ing. Březina druhou část kolokvia, která byla již plně věnována zástupcům železniční dopravy. Své představy k naplňování bezemisní železnice postupně představila SŽDC (Ing. Brejcha), ČD (Ing. Kupec) a ČD Cargo (Ing. Tóth). Ve svých příspěvcích zcela jasně deklarovali zájem rozvíjet závislou trakci v ČR na úrovni dopravní infrastruktury i dopravních prostředků. Jako nezodpovězený otazník byl přednášejícími uveden původ vyráběné elektrické energie. Příklad toho, jak do logistiky proniká environmentální hledisko, představil Ing. Vorel ze ŠKO Energo, což je dceřiná společnosti firmy ŠKODA Auto. Ve svém příspěvku ukázal, jak se ŠKODA Auto snaží snižovat emise již při samotné výrobě automobilů a logistice s touto výrobou spojené. Poslední příspěvek patřil Dopravní fakultě Jana Pernera, kde Ing. Chocholáč ukázal praktické výstupy ze smluvního výzkumu, který dělá tato fakulta právě pro společnost ŠKODA Auto. V tomto výzkumu se autoři zabývali emisním kalkulátorem pro logistický řetězec komponent i celých vozidel ŠKODA.

Závěr kolokvia pan opět patřil poslanci Kolovratníkovi, Ing. Březinovi, kde společně shrnuli vyslovené myšlenky a vyzvali posluchače, aby se aktivně zapojili do hledání nosného tématu kolokvia ŽelAktuel 2019.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.
Oddělení logistických systémů DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět