Pomůžeme dát směr vaší kariéře, hlásá kariérní centrum. Studenty připravíme pro vstup na pracovní trh

9. 02. 2018

Za čtyři roky své existence uspořádalo Kariérní centrum Univerzity Pardubice desítky workshopů, kurzů a tréninků zaměřených na kariérní průpravu. Prošlo jimi víc jak 450 studentů a s rozšiřováním nabídky služeb jich bude ještě více. Chtějí být po opuštění univerzity co nejlépe připraveni na konkurenci na pracovním trhu. Na podrobnosti jsme se proto zeptali vedoucí kariérního centra Ing. arch. Ivy Svobodové.

Jak dlouho už na Univerzitě Pardubice funguje kariérní centrum?

Kariérní centrum Univerzity Pardubice vznikalo postupně a postupně rovněž rozvíjí své činnosti a služby studentům. Základní a první služby kariérní poradny byly včleněny v březnu 2012 do činností vznikající akademické poradny, jejíž rozvoj byl podpořen speciálním projektem. Jako útvar, resp. referát, započalo kariérní centrum se svými činnostmi v září 2014 v rámci oddělení propagace a vnějších vztahů – v rámci rozvojových aktivit univerzity podporovaných speciálním finančním programem.

Jaké všechny služby kariérní centrum studentům nabízí?

Zaměřujeme se na podporu orientace studentů v aktuální situaci na trhu práce a na nabídku aktivit, které na vstup na trh práce studenty co nejlépe připraví. Součástí kariérní přípravy studentů je nabídka tréninků a kurzů typu – Finanční gramotnost, Nástrahy pracovního práva, Jak nenaštvat personalistu (příprava CV, motivačního dopisu ad.), Zvládání stresu, Jobs start – setkání studentů s personalisty potenciálních zaměstnavatelů, Měkké dovednosti – prezentace, komunikace, Assessment centrum nanečisto, Jak zahájit podnikání – dlouhodobější kurz zaměřený na tvorbu start up firem.

Kariérní poradenskou činnost a spolupráci se zaměstnavateli v tomto směru zajišťují též na některých fakultách buď speciální referáty, nebo informační centra fakult, případně samotná studijní oddělení.

Co dalšího prostřednictvím centra pro studenty zajišťujete?

Každé úterý odpoledne od 14 do 18 hodin je studentům k dispozici kariérní poradce. Nabízíme konzultace CV a motivačních dopisů – a to jak osobně, tak mailem. Pomáháme jim s nasměrováním jejich kariéry. Zprostředkováváme nabídky volných pracovních míst, brigád a stáží pro studenty. Zaměstnavatelé nám totiž na mail posílají desítky nejrůznějších nabídek. Formou stáží se navíc přímo u nás v centru vzdělávají například také studenti Fakulty filozofické. V současné době tu máme čtyři.

Kariérní centrum získává informace o skutečných potřebách trhu práce, aby studenti měli reálnou představu o nabídce pracovních pozic či požadavcích zaměstnavatelů na konkrétní profese. Pořádáme spolu s fakultami diskusní kulaté stoly, kde jsou zastoupeni zástupci zaměstnavatelů, akademických pracovníků a samozřejmě i studentů. Spolupráce s budoucími zaměstnavateli je velice významnou součástí našich činností.

Do jakých kurzů nebo workshopů se studenti mohou přihlásit?

Kurzů nabízíme celou řadu. Stačí si jen vybrat z naší nabídky, podle toho, co studenty aktuálně zajímá:

Kurz přípravy pro trh práce

 

Studenti nemají většinou jasnou představu, jak si mají vybrat vhodného zaměstnavatele, jak se připravit na pracovní pohovor, jak probíhá assessment centrum, jaké jsou dopady pracovního práva, na co si dávat pozor při vstupu do zaměstnání. Bohužel si je tohoto problému vědoma jen část studentů. Ti, co mají problém největší, nebo jej při ukončení studia budou mít, si to ani neuvědomují. Tak alespoň ti, kteří si uvědomují, že je třeba se na trhu práce zorientovat, dostanou díky kurzu šanci se připravit na vstup do pracovního procesu. Tato příprava je velmi důležitá a mělo by jí projít co nejvíce studentů, kteří hodlají svou kariéru naplňovat v zaměstnaneckém poměru.

Absolvováním kurzu získají studenti potřebné informace o požadavcích zaměstnavatelů a projdou tréninkovou přípravou pro vstup na trh práce (assessment centrum nanečisto, příprava CV a motivačních dopisů, jak si počínat při pracovním pohovoru, základy pracovního práva, finanční gramotnost atd.), absolvují diskusní setkání se zaměstnavateli Jobs Start.

Kurz Základy kreativního podnikání

 

Mezi studenty je poměrně dost osob, které uvažují o vlastním podnikání. Někteří již mají jasnou představu o tom, co chtějí dělat. Jiní zatím nevědí, ale hledají podněty a mají zájem se dozvědět o tom, jak si připravit podnikatelský záměr a co vše je třeba znát a udělat. Rovněž mají velký zájem o setkání s podnikateli, kteří jsou ochotní vyprávět jim o své cestě, jak často těžce a ne vždy úspěšně začínali. Už jsme vyzkoušeli, že o takováto setkání je opravdu zájem.

Cílem kurzu je připravit studenty pro zahájení vlastního podnikání. Absolvováním kurzu získávají studenti informace potřebné před, při zahájení i během podnikání. Jedná se o vhodný výběr právního typu podnikání, založení firmy, seznámení se s povinnostmi podnikatele (ohlašovací povinnosti, problematika daní a vedení účetnictví), finanční gramotnost, orientace v právní problematice, podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet, marketing, reklama, ochrana duševního vlastnictví, úvěrování, dotace, veřejné zakázky, základy projektového řízení. Na závěr beseda s úspěšným podnikatelem, jako příklad dobré praxe.

Assessment centrum nanečisto

 

Cílem aktivity je seznámit studenty s tímto typem přijímacího řízení. Možnost vyzkoušet si assessment centrum nanečisto je pro studenty velkou zkušeností, poskytnutá zpětná vazba jim pomůže v sebereflexi a s orientací v tom, na jaký typ práce nebo pozice se hodí.

Zástupci vybraného zaměstnavatele realizují na univerzitě pro skupinu zájemců z řad studentů assessment centrum. Během jeho absolvování si studenti vyzkouší na vlastní kůži“ celý proces jednoho z typů přijímacích řízení, se kterým se mohou jako uchazeči o zaměstnání setkat. Dostanou na závěr individuální zpětnou vazbu. Personalisté jim v přátelské atmosféře sdělí, jak si stojí, na jakou pozici by podle nich byl vhodný, kde doporučují na sobě zapracovat a někdy dokonce dostanou i nabídku zaměstnání.

Tréninky sebeprezentace pro studenty

 

Cílem této aktivity je příprava pro trh práce formou video tréninku se zpětnou vazbou. Studenti si vyzkouší sebeprezentaci, při které jsou snímáni kamerou. Následným rozborem záznamu získají od lektora a současně dalších účastníků zpětnou vazbu ke svému vystupování. Takovéto získání zpětné vazby je velmi přínosné, navíc cvičením se studenti velmi vylepšují a jejich projev je potom přesvědčivější, což jim může pomoci nejen při pracovních pohovorech, ale i ve vlastní práci.

Jedná se o skupinovou akci, kdy si studenti pod vedením zkušeného lektora/kouče vyzkouší sebeprezentaci před kamerou. Po zpětné vazbě od lektora i kolegů mají možnost si vystoupení zopakovat, a tedy porovnat pokrok. Na závěr účastníci dostanou konečné vyhodnocení a doporučení pro další zlepšení.

Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty

Studenti přicházející ze SŠ na VŠ nemají reálnou představu o způsobu studia na VŠ. Semináře jim pomohou se lépe zorientovat. Cílem aktivity je zvýšení informovanosti a zvýšení motivace přijatých a zapsaných studentů těsně před zahájením studia.

Workshopy pro studenty 1. ročníku Jak se efektivně učit a principy time managementu“

 

Workshop studentům ukazuje, jak lépe pracovat s časem a silami. Cílem aktivity je posílení schopnosti studentů rozvrhnout si čas a naučit se neodkládat úkoly a učivo za únosnou mez, a tím snížit riziko předčasného ukončování studia.

Workshop pomáhá studentům přistupovat ke studiu zodpovědně a hlavně správně rozložit síly, aby u nich nedocházelo k prokrastinaci. Pomůže jim se zorientovat v časové a věcné organizaci studia. Workshop je veden prakticky s minimem teorie.

Workshopy pro studenty 3. ročníku Jak se efektivně učit a principy time managementu“

 

Počet studentů předčasně odcházejících ze studia, protože podcenili sepsání bakalářské práce, stoupá. Workshop jim ukazuje, jak lépe hospodařit s časem a dodržovat priority. Cílem aktivity je posílení schopnosti studentů rozvrhnout si čas a naučit je neodkládat dlouhodobé úkoly neúměrně dlouho, a tím se pokusit snížit riziko předčasného ukončení studia.

Od předchozího workshopu se liší v tom, že tento na účastníky klade vyšší nároky.

Jak velká část našich studentů a absolventů tyto služby využívá?

Kariérní centrum jako celouniverzitní útvar nabízí své činnosti studentům ze všech fakult. Na akce se přihlašuje tradičně více studentů, než je možná kapacita, ale nakonec přichází studentů bohužel mnohem méně. Kapacita našich seminářů, workshopů, interaktivních vzdělávacích aktivit pro přípravu studentů na trh práce (které jsou uvedeny výše) je od 10 do 50 osob, dle charakteru akce.

Úskalím pro organizaci našich akcí je i to, že studenti mají často v době akcí výuku, nelze je tedy naplánovat ideálně kvůli odlišným rozvrhům na fakultách a v ročnících, protože se jedná o aktivity vhodné pro všechny studenty napříč všemi fakultami univerzity.

Postupně, jak služby rozšiřujeme, je zřejmé, že čím větší počet a škálu služeb a akcí nabízíme, stoupá postupně i počet studentů, kteří služeb kariérního centra využívají.

Jsou tyto služby pro studenty zdarma nebo za některé musí platit?

Všechny naše služby jsou zdarma.

Máte k dispozici nějaká data o fungování kariérního centra, například kolik studentů si prostřednictvím kariérního portálu našlo práci či brigádu?

Zaměstnavatelé ani studenti nám konkrétně tuto zpětnou vazbu systematicky nedávají, proto nevíme, nakolik nabídky zaměstnavatelů využívají. Víme pouze z osobních jednání se studenty během poradenství, z kurzů a workshopů, že jim naše akce velmi pomáhají. Při jednáních se zaměstnavateli samozřejmě, pokud to lze, toto individuálně monitorujeme.

Jak kariérní centrum financujete?

V minulých letech to bylo z Institucionálního rozvojového programu Univerzity Pardubice, který právě slouží na podporu rozvojových aktivit univerzity dle priorit dlouhodobého plánu rozvoje UPa. Od roku 2017 na následujících 5 a půl let jsou z více jak z 90 % naše akce podpořeny financováním ze speciálního projektu z prostředků OP VVV. V rámci tohoto projektu jsme například již rozšířili nabídku služeb a poradenství pro studenty o další formy a typy akcí, jakými jsou kulaté stoly se zaměstnavateli a workshopy zaměřené na time management.

Předpokládáme i posílení personálních kapacit a zlepšení prostorového zázemí, a to díky realizaci rekonstrukce víceúčelového objektu univerzity v pardubickém kampusu na Stavařově.

Je nějaká firma, která ve spolupráci s vaším kariérním centrem pravidelně hledá brigádníky či zaměstnance nebo naopak nabízí studentům mentoringové programy či workshopy?

Dobrou spolupráci jsme navázali zejména se společnostmi v našem regionu – např. se společnostmi Keikert-CS, s.r.o., FOXCONN CZ, s.r.o., Faurecia Emissions Control Technologies, s.r.o., RETIA, a.s., a dalšími. Konkrétní stáže a mentoringové programy jdou pak přímo přes fakulty. Kariérní centrum pouze zprostředkovává kontakty a některé činnosti pomáhá koordinovat.

Spolupráce fakult nebo kariérního centra se zaměstnavateli může mít řadu forem, při níž získává univerzita, resp. fakulty, významnou zpětnou vazbu o uplatnění svých absolventů, informace o požadavcích na kvalifikaci a dovednosti svých absolventů atd., což potom může kariérní poradenství reflektovat v nabídce svých služeb studentům. Může to být např. při samotné výuce, zapojením externích expertů a přednášejících z řad zaměstnavatelů do ní, řešení společných projektů aplikovaného výzkumu či jiného typu odborných a vědeckých projektů, závěrečných prací, jak diplomových, tak i bakalářských, studentských odborných stáží, praxí apod. Dalšími formami spolupráce jsou zvané přednášky odborníků z praxe a konkrétních zaměstnavatelů, speciální přednášky a prezentace společností, veletrhy pracovních příležitostí, kulaté stoly se zaměstnavateli, kde diskutují potřeby zaměstnavatelů personalisté firem s akademickými pracovníky a studenty, a další aktivity, které všechny slouží ke zjišťování informací vhodných pro rozvoj aktivit univerzity v kariérním poradenství pro studenty.

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta ekonomicko-správní pořádají navíc již 16 let pro všechny studenty univerzity veletrh pracovních příležitostí KONTAKT, kde se prezentují studentům desítky zaměstnavatelů přímo na půdě univerzity a při němž mají studenti možnost získat konkrétní informace z trhu práce od padesátky společností. Letos se veletrh uskuteční ve středu 14. března.

Mohou studenti najít všechny tyto informace někde na webu? Má kariérní centrum vlastní portál?

Interaktivní samostatný informační portál Kariérního centra Univerzity Pardubice zatím nemáme. Nicméně jeho vytvoření a spuštění určitě máme v plánu, a to i v souvislosti s dalším rozvojem našich činností. Půjde nám to snáze i díky celouniverzitnímu projektu ESPRO, na který univerzita získala v roce 2017 podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Nabídky zaměstnavatelů studentům tak doposud zveřejňujeme přes interní studentský intranet a Facebook kariérního centra, kde poskytujeme studentům nejen informace o nabídkách zaměstnavatelů a partnerů univerzity, možnostech práce, brigád, ale také termíny seminářů, vzdělávání a dalších aktivit našeho kariérního centra.

PŘIJĎTE SE O KARIÉRNÍM CENTRU DOZVĚDĚT VÍCE! 

V týdnu od 26. února do 2. března se s našimi pracovníky i stážisty můžete potkat na jednotlivých fakultách. Konat se totiž bude Týden Kariérního centra Univerzity Pardubice, kde zjistíte vše potřebné. Sledujete náš facebook. Těšíme se na vás!

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět