Seminář o šíření radiových a optických vln byl opět velmi zajímavý

25. 06. 2018

Tradiční již 19. seminář Šíření radiových a optických vln – fyzikální vlastnosti atmosféry“ se konal na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera v polovině května.

První příspěvek Troposférické šíření nad nerovným terénem“ autorů z Univerzity Pardubice (V. Schejbal, P. Bezoušek a V. Závodný) se věnoval možností výpočtů mechanizmů šíření pomocí fyzikální optiky (PO) v troposféře a srovnání výpočtů PO s numerickými simulacemi a měřením pro několik typických případů.

Přednáška Mapování radioklimatologických parametrů a jejich praktické využití“ autorů O. Fišera st., V. Brázdy, V. Peka z Ústavu fyziky atmosféry v Praze se věnovala jak mapování, tak i praktickému využití.

Zajímavou přednášku Vplyv fyzikálných vlastnosti atmosféry na zmenu parametrov antény“ věnoval doc. J. Labun z Technické univerzity v Košicích studiu jevů spojených s testováním praktického provozu ve vzdušném prostoru.

L. Rejfek, D. Kouba, J. Boška z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR hovořili o měřících možnostech digisondy, a to jak při výzkumu, tak i z hlediska praktického použití.

V přednášce “Šíření elektromagnetických vln v troposféře – některé výsledky z ČMI“ nás D. M. Grábner z ČMI TESTCOM, Praha seznámil s novými výsledky a jejich praktickém uplatnění v telekomunikacích.

V poslední přednášce Výškový profil vlastností deště pro odhady útlumu signálu družicových spojů“ nás autoři O. Fišer st., V. Pek, V. Brázda a K. Pitaš z Ústavu fyziky atmosféry, Praha seznámili se svými výzkumy a možnostech jejich praktického využití.

Příspěvky zaujaly akademiky i studety

Semináře se zúčastnili jak studenti, tak i pracovníci z Univerzity Pardubice, odborníci z výzkumných ústavů, vysokých škol a různých společností, kteří se zabývají vývojem komunikační techniky, radarů, antén a mikrovlnných komponent. Nejvzdálenějším účastníkem byl doc. Labun z Košic.

Uvedené přednášky jsou velmi cenné, protože obsahují srozumitelným způsobem podané informace o teoretických principech metod, které jsou využívané ve výzkumu vlastností atmosféry. Neocenitelná je možnost se setkat osobně s lidmi, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují. To pochopitelně vysoce hodnotili jak studenti, tak i účastníci z průmyslu, neboť se jedná o téma, které má velice důležité dopady jak při praktickém nasazení různých systémů, tak i pro rozšíření obzorů z hlediska aplikací elektromagnetických polí.

Setkání pořádala Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera ve spolupráci s IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC.

Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku a zájemci o něj, popř. o další seminář, mohou kontaktovat Ing. Karla Dvořáka z pořádající katedry.

Prof. Ing. V. Schejbal, CSc.
Katedra elektrotechniky, elektroniky
a zabezpečovací techniky v dopravě DFJP
Ing. Vadim Závodný, Ph.D.
Katedra elektrotechniky FEI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět