Vzpomínka na Ing. Karla Pivoňku, CSc.

20. 01. 2020

Poslední den v minulém roce nás opustil v 87 letech kamarád, odborník, vědecký pracovník a především člověk vysokých morálních hodnot, který miloval nejen své profesní zaměření, ale i naše hory Šumavu a Krkonoše, Jaderské moře a jako kosmopolitní člověk velká města Londýn, Paříž, Benátky. Byl vynikajícím vypravěčem životních příběhů, a měl o čem vyprávět, protože zastával řadu významných řídících postů v dopravě.

Jako absolvent fakulty statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze zahájil profesní činnost ve Vědecko-výzkumném ústavu dopravním v Praze. Odbornost ze statistiky využil v Ústřední strojně početní stanici Praha a pak již následovaly manažerské posty jako např. ve Výpočetní laboratoři dopravy a spojů Praha, na Ministerstvu dopravy na odboru výzkumu a výpočetní techniky (1966-1973). V těchto letech se zapojil a účastnil jako významným odborník zavádění výpočetní techniky pro železniční dopravu. S týmem pracovníků byl vyslán na tříměsíční stáž do Anglie k firmě IBM, kde se naučili obsluhu pořizované výpočetní techniky pro tehdejší Československé státní dráhy. Dále jeho kroky směřovaly na Ministerstvo pro technický a investiční rozvoj odbor dopravy a manipulace s materiálem a odbor prognóz a dlouhodobého výhledu (1973-1990), Ministerstvo pro strategické plánování odbor dlouhodobého výhledu (1990-1992) a Československé státní dráhy, Ústřední ředitelství, odbor strategie (1992-1993). Zde ve funkci zástupce ředitele odboru, kterým byl pan Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc., se podílel na vzniku prvních dokumentů akcentovaných na Strategii železnice. V této době začíná jeho práce ve Vědecké radě ministra dopravy, které se věnoval až do konce jeho pracovního života.

Vědeckou práci na téma „Kybernetický systém železniční dopravy“ obhájil na Vysoké škole dopravní v Žilině. V devadesátých letech minulého století se aktivně podílel na založení Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě v Pardubicích, kde následně působil na katedře technologie a řízení dopravy (1994-2009). Zde se věnoval odborným předmětům technologie a řízení dopravy, strategie dopravního podniku, dopravní a logistické systémy, matematická statistika a vědecko-výzkumné činnosti. Odborné, ale i životní zkušenosti rád předával kolegům a kolegyním. Jeho rady a náměty pro zpracování tematických zaměření projektů byly vždy přínosné a zásadní.

Aktivně pracoval v Institutu Jana Pernera, o.p.s ve funkci ředitele (2009-2019). Zde pod jeho vedením byly organizovány pracovní semináře, kolokvia a konference na aktuální problémy v dopravě. Ve vědecko-výzkumné činnosti se mohl pyšnit řešením zásadní úlohy spojené s koordinací problematiky sítí excelence a vytvářením notifikované osoby pro železniční dopravu ve spolupráci s Dopravní fakultou J. Pernera, Fakultou dopravní ČVUT a VÚŽ Praha. Vrcholem jeho profesní činnosti bylo vedení pilotního projektu ERTMS/ETCS pro traťový úsek Poříčany – Kolín formou odborných kurzů pro pracovníky SŽDC a ČD, a.s. pod gescí italské společnosti Ansaldo STS.

Pan Ing. Karel Pivoňka, CSc. zůstane v našich vzpomínkách jako významný odborník v železniční dopravě, který byl na počátku kariéry u zrodu zavádění výpočetní techniky a profesní život zakončil účastí při zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému. K největším Karlovým devizám patřily čestnost, slušnost, otevřenost, humor, džentlmenství a lidskost. 

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Ing. Edvard Březina, CSc.

 

 

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět